Informacje prasowe


06.07.2010

Nowe produkty strukturyzowane w ofercie Prestige Banku Millennium

Bank Millennium rozpoczął emisję nowych produktów strukturyzowanych (Bankowych Papierów Wartościowych) powiązanych z indeksem DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE i surowcami rolnymi - Amerykański Wzrost I i Koszyk Śniadaniowy I.

Amerykański Wzrost I to trzyletni produkt strukturyzowany denominowany w PLN, którego rentowność uzależniona jest od kształtowania się cen indeksu DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (DJIA). Produkt jest skierowany do inwestorów, którzy podzielają założenie inwestycyjne przewidujące wzrost cen największych amerykańskich spółek w okresie najbliższych trzech lat. Finalna rentowność produktu będzie zależała od kształtowania się wartości indeksu DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE w czasie trwania inwestycji.
Zysk z produktu wyliczany jest według następującej formuły: 100% kapitału + MAX (0%; średnia wartość wskaźnika / wartość początkowa wskaźnika - 1)
gdzie:
Średnia wartość wskaźnika - średnia wartość oficjalnych poziomów zamknięcia wskaźnika z trzech corocznych obserwacji
Wartość początkowa wskaźnika - oficjalny poziom zamknięcia wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika.
Kapitał jest gwarantowany w 100% w Dacie Wykupu.
Najważniejsze informacje o produkcie strukturyzowanym Amerykański Wzrost I:
 • Emitent: Bank Millennium SA
 • Okres subskrypcji: 5 lipca 2010 r. - 27 lipca 2010 r. do godz. 16.00
 • Okres inwestycji: 3 lata
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Minimalna kwota: 25.000 PLN
 • Gwarancja kapitału w Dacie Wykupu: 100%
Koszyk śniadaniowy I to trzyletni produkt strukturyzowany powiązany z surowcami rolnymi, denominowany w PLN, którego rentowność uzależniona jest od kształtowania się indeksów następujących surowców:
Pszenica (S&P GSCI Wheat)
Cukier (S&P GSCI Sugar)
Kukurydza (S&P GSCI Corn)
Kawa (S&P GSCI Coffee)
Ceny surowców oparte są na indeksach pokazujących oficjalny poziom zamknięcia ogłoszony przez Standard & Poor's.
Produkt jest skierowany do inwestorów poszukujących inwestycji, która może wygenerować atrakcyjne stopy zwrotu w średnim terminie, gwarantując przy tym ochronę kapitału w dacie zapadalności na poziomie 100%.
Zysk z produktu uzależniony jest od wartości indeksów surowców rolnych.
Produkt strukturyzowany Koszyk Śniadaniowy I może co roku wygenerować 11% kupon, który zostanie naliczony pod warunkiem, że wartość indeksów wszystkich czterech surowców będzie w dacie obserwacji znajdować się na równi albo powyżej 90% swojej wartości początkowej. W przeciwnym wypadku wartość naliczonego kuponu za dany rok będzie wynosić 0%. Kupony będą akumulowane i wypłacane na koniec trwania inwestycji.
Jeżeli warunek naliczenia kuponu został spełniony, zysk z produktu wyliczany jest według następującej formuły: 100% kapitału + suma naliczonych kuponów
Kapitał jest gwarantowany w 100% w dniu wykupu.
Najważniejsze informacje o produkcie strukturyzowanym Śniadaniowy Koszyk I:
 • Emitent: Bank Millennium SA
 • Okres subskrypcji: 5 lipca 2010 r. - 27 lipca 2010 r. do godz. 16.00
 • Okres inwestycji: 3 lata
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Minimalna kwota: 25.000 PLN
 • Gwarancja kapitału w Dacie Wykupu: 100%