Informacje prasowe


12.12.2013

Nowe Globalne Subfundusze w ofercie Millennium TFI

Szeroka oferta globalnych strategii inwestycyjnych Millennium TFI została w ostatnim czasie wzbogacona o trzy subfundusze: Subfundusz Globalny Akcji, Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu oraz Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych, umożliwiające efektywne inwestowanie na światowych rynkach finansowych.

Globalne Subfundusze dają szansę na wykorzystanie potencjału rynków międzynarodowych i wypracowanie potencjalnie wyższej stopy zwrotu, niezależnie od bieżącej koniunktury polskiej gospodarki. Konstruowane są jako „fundusz funduszy", tzn. inwestują środki w jednostki innych funduszy inwestycyjnych.

Millennium Globalny Akcji - Subfundusz inwestuje w zdywersyfikowany globalnie portfel strategii akcyjnych wszystkich najważniejszych rynków świata od USA po Japonię. Subfundusz daje możliwość osiągnięcia potencjalnie wysokich stóp zwrotu, jednakże nabycie jednostek wiąże się z podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym.

Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu - Subfundusz inwestujący w zdywersyfikowany globalnie portfel obejmujący obligacje (ponad 50% aktywów), akcje (ok. 30% aktywów) i instrumenty alternatywne reprezentujące najważniejsze rynki świata. Taka strategia sprawia, że wahania wartości jednostek Subfunduszu są potencjalnie niższe niż w przypadku funduszy inwestujących głównie w akcje. Należy jednak mieć na uwadze ryzyko poniesienia straty.

Millennium Globalny Strategii Alternatywnych - Subfundusz inwestujący w zdywersyfikowany globalnie portfel oparty na instrumentach alternatywnych do akcji i obligacji, o niskiej korelacji z rynkami akcji. Cechą Subfunduszu jest atrakcyjna relacja potencjalnych stóp zwrotu do ryzyka.

Korzyści z inwestowania w Globalne Subfundusze Millennium:

  • zabezpieczenie ryzyka walutowego – Klienci inwestują w złotych i nie muszą obawiać się konsekwencji ewentualnych zmian kursów głównych walut,
  • przystępna kwota minimalnej wpłaty – tylko 500 zł,
  • obniżenie opłaty manipulacyjnej o 50% przy nabyciu jednostek uczestnictwa przez Millenet,
  • subfunduszami zarządzają specjaliści z długoletnią praktyką i doskonałą znajomością rynków finansowych,
  • aktywna alokacja – istotnym elementem strategii każdego subfunduszu jest możliwość dynamicznej zmiany struktury portfela poprzez zwiększanie lub zmniejszanie udziału poszczególnych instrumentów w zależności od aktualnej oceny zarządzającego.

Dodatkowo, w ramach promocji obowiązującej do 31 grudnia 2013 roku, nie jest pobierana opłata manipulacyjna (wyrównawcza) przy zamianie jednostek uczestnictwa na rejestry zwykłe wszystkich subfunduszy Millennium FIO i Millennium SFIO. Promocja dotyczy także zamian dokonanych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet.