Informacje prasowe


23.07.2020

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
Nowa normalność w Banku Millennium - znoszenie ograniczeń związanych z COVID-19, ożywienie biznesu, rekordowa sprzedaż kredytów hipotecznych

Wyniki i działalność Grupy Banku Millennium po 2 kwartale 2020 roku

W 1 połowie 2020 roku grupa Banku Millennium zarobiła 72 mln zł netto (54 mln zł w 2 kw.) czyli o 79% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Po skorygowaniu o zdarzenia nadzwyczajne zysk wyniósłby 394 mln zł netto (204 mln zł w 2 kw.). Czerwiec przyniósł znaczące ożywienie wolumenów biznesowych, zwłaszcza w segmencie detalicznym. W 2 kwartale odnotowano rekordową sprzedaż kredytów hipotecznych (1,5 mld zł, +10% r/r) i 10% roczny wzrost depozytów. Liczba aktywnych klientów detalicznych przekroczyła 2,62 mln (+45,6 tys. w 1 połowie roku), a klientów mikrobiznesowych 100 tys.

- W 2 kwartale wśród priorytetów Banku znajdowały się nadal wszelkie formy wsparcia udzielanego klientom – kontynuacja programów czasowego odroczenie spłat rat pożyczek gotówkowych, kredytów hipotecznych i kredytów dla firm oraz aktywne uczestnictwo w programach rządowych takich jak Tarcza Finansowa PFR. Mimo, że przez cały okres trwania pandemii zachęcaliśmy do jeszcze aktywniejszego korzystania z bankowości elektronicznej, oddziały były otwarte i Bank obsługiwał klientów bez zakłóceń – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Solidna rentowność operacyjna pod wpływem kosztów integracji oraz rezerw na ryzyko prawne

 • Zysk netto za 1 połowę 2020 roku na poziomie 72 mln zł (2 kw. 2020 r.: 54 mln zł) lub 394 mln zł (2 kw. 2020 r.: 204 mln zł) skorygowany o pozycje nadzwyczajne*, co przekłada się na zmniejszenie r/r o 79% (2 kw. 2020 r.: -69% r/r) lub 8% (2 kw. 2020 r.: -14%)
 • 35 mln zł (28 mln zł po podatku) kosztów integracji oraz rezerw związanych z Euro Bankiem
 • Synergie wynikające z połączenia 62 mln zł (50 mln zł po podatku) znacznie przekroczył koszty integracji
 • Rezerwy nadzwyczajne: 168 mln zł na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych (przed podatkiem/netto), 69 mln zł na ryzyko Covid-19 (56 mln zł po podatku) oraz 60 mln zł rezerw (przed podatkiem) na zwroty opłat od spłaconych przed terminem kredytów konsumpcyjnych
 • Raportowany ROE 2,2%, ale skorygowany ROE na poziomie 8,7%
 • Raportowany wskaźnik koszty/dochody 51,8%, skorygowany 47,1%

Wyższe dochody i koszty po połączeniu z Euro Bankiem

 • Przychody operacyjne wzrosły o 14% r/r
 • Wynik z pozycji odsetek wzrósł o 23% r/r
 • Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 10% r/r
 • Koszty operacyjne wzrost o 21% r/r bez kosztów integracji (raportowany wzrost o 22% r/r) i spadek w 2 kw. 2020 r. o 8% kw./kw. bez kosztów integracji i kosztów BFG

- Po 2 kwartałach 2020 roku wyniki biznesowe są pozytywniejsze od naszych oczekiwań, a finansowe mniej satysfakcjonujące. W okresie ostatnich kilku miesięcy, oprócz pandemii COVID-19, która diametralnie zmieniła zachowania konsumenckie i zapotrzebowanie na kredyty nastąpiło trzykrotne obniżenie stóp procentowych przez NBP. Banki, w tym Bank Millennium funkcjonują więc w środowisku bardzo niskich stóp procentowych, co oznacza konieczność zmiany modelu biznesowego – dodał Prezes. - Perspektywy makroekonomiczne na kolejne miesiące są jednak lepsze, niż wydawało się w momencie publikacji wyników za poprzedni kwartał. W kolejnych miesiącach pozytywnie oceniam szanse na rozwój bankowości korporacyjnej, m.in. ze względu na brak zagrożenia związanego z ryzykiem portfela kredytów oraz fakt, że w bankowości detalicznej wyraźnie wracamy do wolumenów sprzedaży sprzed koronawirusa. Zaobserwowaliśmy również dynamiczny wzrost bankowości elektronicznej, m.in. 30% roczny wzrost w bankowości mobilnej oraz wysoki udział kanałów elektronicznych w sprzedaży.

Utrzymana wysoka jakość aktywów i płynność

 • Wskaźnik kredytów z utratą wartości na poziomie 4,9%
 • Koszt ryzyka** na poziomie 98 pkt. baz. (79 pkt. baz. z wyłączeniem rezerwy na Covid-19)
 • Wskaźnik kredyty/depozyty na rekordowo niskim poziomie 83%

Solidna pozycja kapitałowa i niższe bufory regulacyjne

 • Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) Grupy na poziomie 20,0% oraz wskaźnik CET1 na poziomie 17,0% i wysoko powyżej poziomów wymaganych przez regulatora (odpowiednio 15,4% i 12,2%)
 • Buforu na ryzyko systemowe obniżony do 0% z 3% w marcu 2020 r.

Bankowość detaliczna

 • 2,62 mln aktywnych klientów (34% r/r); 45,6 tys. nowych klientów narastająco z drugim najwyższym wynikiem w nowych akwizycjach w 1 kwartale 2020 r.(PRnews)
 • Roczny wzrost depozytów o 10%
 • Roczny wzrost kredytów o 8% (bez walutowych kredytów hipotecznych wzrost o 12% r/r)
 • Nowy rekord w wartości udzielonych kredytów hipotecznych 1,5 mld zł w 2 kw. 2020 r. (pierwsza poł. 2020 r.: 2,9 mld zł, wzrost o 50% r/r), co przełożyło się na 10% r/r wzrost portfela kredytów hipotecznych (17% bez walutowych kredytów hipotecznych) i duża sprzedaż nowych pożyczek gotówkowych (1 połowa 2020 r.: 2,4 mld zł, wzrost o 4% r/r, 2 kw. 2020 r. 1,1 mld zł, spadek o 17% r/r, spadek o 17% kw/kw), co przełożyło się na 2% r/r wzrost portfela nie-hipotecznych kredytów detalicznych
 • Udział w sprzedaży nowych kredytów ogółem w pierwszej połowie na poziomie 11,1% a w czerwcu 2020 r. na poziome 15,8% (#2)
 • Przyśpieszenie tempa wzrostu rachunków dla mikro-przedsiębiorstw, wzrost netto aktywnych rachunków o niemal 23 000 r/r
 • Liczba aktywnych klientów mikro-biznesowych przekroczyła 100 000 (wzrost o 29% r/r)

Bankowość przedsiębiorstw

 • 13% wzrost kw./kw. depozytów przedsiębiorstw (o 19% r/r) przy wzroście depozytów na rachunkach bieżących o 25% kw./kw. i 77% r/r
 • Kredyty dla przedsiębiorstw: -4% kw./kw., stabilny poziom r/r
 • Stabilny poziom obrotów w faktoringu w stosunku do I poł. 2019 r. z 6 pozycją w rankingu (PZF)

Wyniki Grupy dostępne są również pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie

(*) bez pozycji nadzw. (przed podatkiem): 1) koszty integracji (35,3 mln zł), 2) 168 mln zł rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych, 3) 60 mln zł rezerwa na ryzyko związane z Covid-19, 4) rezerwa na zwroty opłat od spłaconych przed terminem kredytów konsumpcyjnych 5) liniowe rozłożenie składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w wys. 58,2 mln zł; w 1 poł. 2019: 1) koszty integracji (19,8 mln zł), 2) 26,9 mln zł rozwiązanie rezerwy na aktywa podatkowe, 3) dodatkowe rezerwy związane z przejęciem Euro Bank w wysokości 80,6 mln zł, 4) liniowe rozłożenie składki na fundusz restrukturyzacji BFG w wys. 73,3 mln zł
(**) rezerwy netto ogółem (w tym korekta do wartości godziwej i efekt modyfikacji) do średnich kredytów brutto, bez dodatkowych rezerw MSSF9 na portfel przejętego Euro Banku oraz rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych