Informacje prasowe


05.03.2003

Nadsubskrypcja emisji serii A4 obligacji Banku Millennium SA

Kolejna, czwarta emisja obligacji Banku Millennium S.A. zakończyła się sukcesem . Inwestorzy złożyli zapisy na 2 012 940 obligacji serii A4 Banku co oznacza blisko 6 % nadwyżkę popytu nad podażą.

W ramach subskrypcji Obligacji Serii A4 Zarząd Banku przydzielił 1.900.000  (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) sztuk Obligacji Serii A4, w tym:

  • w Transzy Małych Inwestorów 564.790  (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt)  Obligacji Serii A4;
  • w Transzy Dużych Inwestorów 365.180 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt) Obligacji Serii A4;
  • w Transzy Kierowanej 970 030 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści) Obligacji Serii A4.  Zapisy w tej transzy zostały zredukowane zgodnie z zasadami przedstawionymi w Prospekcie Emisyjnym. Stopa redukcji dla zapisów złożonych w dniu 28 lutego 2003 wyniosła 30,99%. Pozostałe zapisy złożone w dniach 10 lutego do 27 lutego 2003 roku nie były redukowane.

Wartość przeprowadzonej subskrypcjii wyniosła 182 951 780,64 zł

Od  poniedziałku 3 marca 2003 roku trwaja zapisy na obligacje kolejnej, piątej serii .
Subskrypcja 2 000 000 obligacjii serii A5 o wartości 200 000 000 zł potrwa do 28 marca 2003.

Rentowność Obligacji Serii A5 została określone na:

  • w Transzy Małych Inwestorów - 4,20% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 10 Obligacji Serii A5)
  • w Transzy Dużych Inwestorów - 4,40% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 500 Obligacji Serii A5)
  • w Transzy Kierowanej - 4,90 % w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 1.000 obligacji Serii A5 i w momencie składania zapisu będą posiadali rachunek bankowy w Banku lub rachunek papierów wartościowych w DM BIG BG).

Obligacje są oferowane przez sieci sprzedaży Millennium, Millennium PRESTIGE oraz Millennium Biznes i są bezpośrednio dostępne w oddziałach Millennium i Millennium PRESTIGE Banku Millennium S.A.
Na podstawie art. 52 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zakup obligacji umożliwia uzyskanie zwolnienia podatkowego od zysków z lokat. Klientom pragnącym, aby zysk z tej inwestycji był zwolniony z opodatkowania, Bank umożliwia wcześniejszy odkup w dniach 17 - 28 Listopada 2003. Prospekt emisyjny Obligacji BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (Banku Millennium S.A.) oraz prospekt emisji danej serii obligacji dostępne są w oddziałach Banku, w Millennium Domu Maklerskim SA oraz na stronie internetowej www.bankmillennium.pl