Informacje prasowe


07.10.2003

Millennium obniża cennik usług i ujednolica strukturę kont osobistych

Nowa polityka cenowa w Millennium - "Jeden uśmiech tyle kosztuje prowadzenie konta"

6 października br. Millennium wprowadziło nową ofertę kont osobistych. Zasadnicze zmiany dotyczą obniżenia kosztów prowadzenia konta i obsługi rachunków oraz ujednolicenia dotychczasowej struktury ROR bazując na nazwie Millekonto.
Klient będzie miał możliwość bezpłatnego prowadzenia konta oraz dostępu do bezpłatnych usług, po spełnieniu zaledwie jednego z proponowanych warunków, łatwych do zrealizowania przez każdego z Klientów Millennium. Zniesiona zostaje również prowizja za wypłaty z bankomatów Millennium.

 
Millennium obniża koszty prowadzenia i obsługi rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Opłaty związane z obsługą rachunku będą zmienne w zależności od stopnia korzystania z produktów bankowych przez Klienta. Przy zaangażowaniu Klienta w chociaż jeden produkt dodatkowy (poza kontem osobistym) z oferty Millennium, Klient nie płaci za prowadzenie rachunku. Takim warunkiem może być np.: przekazywanie miesięcznego wynagrodzenia na rachunek w Millennium. Tym samym Millennium promuje aktywne i kompleksowe korzystanie z usług i produktów Banku.
Od 6 października bezpłatne będą:

 • prowadzenie konta, przy spełnieniu (w zależności od rodzaju rachunku) przynajmniej jednego z określonych przez Bank warunków (szczegóły w załączeniu)
 • wypłaty z 400 bankomatów Millennium,
 • dostęp do telefonicznego centrum obsługi - Bankolinia i obsługi rachunków przez internet - Millenet
 • definiowanie i modyfikacja zleceń płatności za rachunki
 • przelewy wewnątrz Banku.

W zależności od rodzaju rachunku Klienci otrzymują również możliwość bezpłatnej realizacji przelewów zewnętrznych, a także bezpłatnej wypłaty gotówki z bankomatów w sieci Euronet.
 
Wraz ze zmianami cennika usług Millennium ujednolica ofertę rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Dotychczas w ofercie Millennium było 8 podstawowych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych o różnej funkcjonalności (Unikonto, MillePensja, Unikonto Premium, Millennium Efekt, Unikonto Plus, Indeks, Bajer, MilleRachunek). Od 6 października br. zastąpi ją uproszczona struktura rachunków o wspólnym członie nazwy  Millekonto. Obecnie Bank oferuje 4 podstawowe rodzaje kont dla poszczególnych grup Klientów - Millekonto, Millekonto Premium, Millekonto Student, Millekonto Junior. Wszystkie prawa nabyte Klientów do rachunków prowadzonych do 6 października pozostają bez zmian. Wprowadzane zmiany nie skutkują zmianą numerów rachunków.
Millennium promuje zmiany w ofercie kont osobistych kampanią "Jeden uśmiech - tyle kosztuje prowadzenie konta w Millennium".
 
Millekonto - konto osobiste umożliwiające posiadaczowi rachunku dostęp do odnawialnej linii kredytowej w rachunku w wysokości do 4-krotności dochodu netto.
W ramach Millekonta Klient otrzymuje dostęp do: bezpłatnej obsługi rachunków przez telefon i internet, bezpłatnych wypłat z bankomatów Millennium, bezpłatnych przelewów wewnętrznych, bezpłatnego definiowania i modyfikacji zleceń płatności za rachunki.
Prowadzenie rachunku jest bezpłatne dla Klientów, którzy spełniają przynajmniej jeden z warunków

 1. używają karty kredytowej i miesięcznie realizują transakcje na łączną kwotę min.500 zł
 2. posiadają lokatę terminową, rachunek oszczędnościowy, jednostki funduszy inwestycyjnych Millennium lub obligacji na minimalną łączną kwotę 10.000 zł
 3. średnie saldo miesięczne na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym przekracza 2.000 zł
 4. odnawialna linia kredytowa wykorzystywana jest na średnią kwotę ponad 2.500 zł miesięcznie
 5. posiadają MilleKredyt AUTO lub MilleKredyt DOM,
 6. przelewają wynagrodzenie na rachunek (dotyczy Klientów, których miesięczne wynagrodzenie netto wynosi min.1.500 zł).

Jeżeli nie jest spełniony żaden z warunków miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wynosi 4 zł  (jeżeli średnie saldo miesięczne na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym nie przekracza 2.000 zł) lub 6 zł (jeżeli średnie saldo miesięczne na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym nie przekracza 500 zł).
 
Millekonto Premium - konto osobiste dla osób o miesięcznych dochodach powyżej 5.000 zł, umożliwiające posiadaczowi rachunku dostęp do odnawialnej linii kredytowej w rachunku w wysokości do 4-krotności dochodu netto.
W ramach Millekonta Premium Klient otrzymuje dostęp do: bezpłatnej obsługi rachunków przez telefon i internet, bezpłatnych wypłat z bankomatów w sieci Millennium i Euronet, bezpłatnych przelewów zewnętrznych przez telefon i internet, bezpłatnego definiowania i modyfikacji zleceń płatności za rachunki, bezpłatnego realizowania zleceń płatności za rachunki przez telefon, internet i w bankomatach, bezpłatnych przelewów wewnętrznych w Banku.
Prowadzenie rachunku jest bezpłatne dla Klientów, którzy spełniają przynajmniej jeden z warunków:

 1. na rachunek wpływa miesięczne wynagrodzenie w wysokości min. 5.000 zł
 2. używają karty kredytowej i miesięcznie realizują transakcje na łączną kwotę min. 1.000 zł
 3. posiadają lokatę terminową, rachunek oszczędnościowy, fundusze inwestycyjne Millennium na minimalną łączną kwotę 10.000 zł
 4. średnie saldo miesięczne na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym przekracza 5.000 zł
 5. odnawialna linia kredytowa wykorzystywana jest na średnią kwotę ponad 5.000 zł
 6. posiadają  MilleKredyt AUTO lub MilleKredyt DOM

Jeżeli nie jest spełniony żaden z warunków opłata za prowadzenie rachunku wynosi 15 PLN. 
 
Millekonto Student - konto osobiste przeznaczone dla studentów studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, uczniów szkół średnich, policealnych i pomaturalnych, którzy nie ukończyli 26 lat, umożliwiające posiadaczowi rachunku dostęp do odnawialnej linii kredytowej w rachunku.
W ramach Millekonta Student Klient otrzymuje możliwość: bezpłatnego dostępu do obsługi rachunku przez telefon i internet, bezpłatnych wypłat z bankomatów Millennium, bezpłatnych przelewów wewnętrznych, bezpłatnego definiowania i modyfikacji zleceń płatności za rachunki.
Prowadzenie rachunku jest bezpłatne dla Klientów, którzy z racji obsługi rachunków przez telefon i internet zrezygnują z otrzymywania wysyłanych pocztą wyciągów miesięcznych. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, opłata za prowadzenie rachunku wynosi 2 zł.
 
Millekonto Junior - konto osobiste dla osób małoletnich w wieku 13-18 lat, reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego. W ramach Millekonta Junior Klient otrzymuje możliwość: bezpłatnych wypłat z bankomatów Millennium, bezpłatnego dostępu do obsługi rachunku przez telefon i internet, bezpłatnych przelewów wewnętrznych. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wynosi 2 zł.