Informacje prasowe


14.12.2020

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Lokaty strukturyzowane w aplikacji mobilnej Banku Millennium

Bank Millennium udostępnił w aplikacji mobilnej możliwość otwierania i obsługi lokat strukturyzowanych, dodał też do aplikacji opcję uzupełniania ankiety MiFID, której wypełnienie pozwala klientowi lepiej ocenić swoją wiedzę i doświadczenie inwestycyjne.

Bank odświeżył też dodatkowo proces w serwisie internetowym Millenet, by otwieranie lokaty strukturyzowanej było równie intuicyjne i wygodne w obu kanałach.

- Stopniowo udostępniamy klientom kolejne produkty inwestycyjne w bankowości mobilnej. Chcemy, by zarządzanie pieniędzmi było dla nich jeszcze wygodniejsze i by również w aplikacji mieli szeroki wybór produktów, w których mogą ulokować swoje oszczędności - mówi Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

- W dobie niskich stóp procentowych klienci coraz częściej szukają alternatyw dla standardowej lokaty bankowej. Mimo iż nadal ponad połowa aktywów finansowych gospodarstw domowych lokowana jest na standardowych lokatach bankowych, w ostatnich miesiącach widoczne są zmiany nawyków oszczędnościowych Polaków, co znajduje odzwierciedlenie np. w zwiększonym napływie do funduszy inwestycyjnych. Klienci chętniej też sięgają po takie produkty jak lokata strukturyzowana, pozwalające oczekiwać potencjalnie wyższych zysków, charakteryzujące się 100% ochroną kapitału w przypadku utrzymania produktu do końca inwestycji. Teraz, dzięki aplikacji mobilnej, mogą z nich skorzystać w dowolnym miejscu i czasie – mówi Tomasz Pol, Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej w Banku Millennium.

Lokaty strukturyzowane to produkty, które łączą w sobie cechy lokaty terminowej (ochrona kapitału w wysokości 100% obowiązuje przez cały okres trwania produktu, przy założeniu utrzymania produktu do dnia zapadalności) oraz inwestycji na rynkach finansowych (potencjalnie wyższe zyski niż w przypadku standardowego oprocentowania lokat). Wykorzystują możliwości wielu rynków i są doskonałym narzędziem służącym do dywersyfikacji portfela oszczędności. Pośrednio umożliwiają dostęp do krajowego i zagranicznego rynku walutowego, akcji, surowców lub towarów.

Oprocentowanie lokat strukturyzowanych uzależnione jest od wartości instrumentu bazowego wskazanego w warunkach lokaty strukturyzowanej, którym może być m.in. waluta, surowce, akcje, indeksy giełdowe.

Wyniki ostatnio zakończonych lokat strukturyzowanych Banku Millennium (w skali inwestycji czyli 18-stu miesięcy):

  • Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs LI – zysk z lokaty wyniósł 2,8966%
  • Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs L – zysk z lokaty wyniósł 3,0638%
  • Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs XLIX - zysk z lokaty wyniósł 2,7200%
  • Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs XLVIII - zysk z lokaty wyniósł 3,7540%
  • Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs XLVII - zysk z lokaty wyniósł 4,2032%
  • Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs XLVI - zysk z lokaty wyniósł 4,3432%

Ankieta MIFiD to dokument przekazywany do wypełnienia klientom, którzy chcą korzystać z produktów inwestycyjnych. Celem ankiety jest wskazanie instrumentów i produktów oraz usług finansowych, które są adekwatne dla klienta, biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie w inwestowaniu.

Nota prawna

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym komunikacie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na produktach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego.

Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w Warunkach lokaty strukturyzowanej, oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), a nie zawartego w niniejszym komunikacie skróconego opisu. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl oraz w placówkach Banku.

Inwestycje w produkty strukturyzowane niosą ze sobą różnego rodzaju ryzyka, w szczególności może to być: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (upadłości), ryzyko płynności, ryzyko podatkowe, ryzyko prawne, ryzyko stopy procentowej, złożoności produktu, dostępności informacji z danego rynku.

Lokaty strukturyzowane oparte są na wskaźnikach rynku finansowego lub towarowego, takich jak kursy walut, ceny akcji, wartości indeksów giełdowych, ceny towarów lub koszyki tych zmiennych, od których kształtowania może być uzależnione końcowe oprocentowanie lokaty strukturyzowanej. Lokaty strukturyzowane posiadają inne cechy niż tradycyjne lokaty o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. W przypadku niespełnienia założeń inwestycyjnych, lokaty strukturyzowane mogą nie wypłacić odsetek.

Warunki przedstawione w niniejszym komunikacie mają charakter orientacyjny. Wszelkie ceny i (lub) przykładowe transakcje służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią oferty zawarcia transakcji na takich warunkach ani też nie stanowią wskazania, że transakcja na takich warunkach jest możliwa. Ponadto żadne wyliczenia ani wyniki przedstawione w niniejszym komunikacie nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Rzeczywiste warunki transakcji na produktach finansowych będą oparte na warunkach rynkowych ustalonych w momencie jej zawarcia. Wszelkie wstępne kwotowania cen oraz analizy zawarte w niniejszym komunikacie przygotowano w oparciu o założenia i parametry odzwierciedlające ocenę lub wybór dokonane przez Bank. Bank nie udziela żadnej gwarancji precyzji, kompletności ani racjonalności tych kwotowań lub analiz.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym komunikacie, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca.

Środki złożone na Lokacie Strukturyzowanej są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10 czerwca 2016 r. Zgodnie z tą ustawą wysokość środków pieniężnych wraz z innymi wierzytelnościami w stosunku do Banku, objętymi systemem gwarantowania w złotych, nie przekracza łącznie równowartości 100 000 euro. Środki przekraczające wskazaną wartość nie podlegają gwarancji BFG. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. W przypadku rachunku wspólnego każdemu właścicielowi przysługuje odrębna kwota gwarantowana (do wysokości gwarancji). Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawarte są w Arkuszu informacyjnym dla deponentów, dostępnym w placówkach Banku oraz na stronie - www.bankmillennium.pl.