Informacje prasowe


18.11.2013

Kredyty inwestycyjne z gwarancją de minimis w Banku Millennium

Od 19 listopada br. przedsiębiorcy będą mogli wnioskować w Banku Millennium o kredyt inwestycyjny z gwarancją de minimis, udzielaną w ramach rządowego programu pomocy dla małych i średnich firm. 13 listopada Bank Millennium podpisał z BGK aneks do Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, rozszerzający dotychczasową możliwość finansowania firm również o cele inwestycyjne.

Dotychczas Gwarancje de minimis udzielane były przez BGK jako zabezpieczenie kredytów udzielonych na finansowanie bieżącej działalności (również o charakterze odnawialnym). Zasady udzielania gwarancji dla tych kredytów nie uległy zmianie. Rozszerzenie programu jest bardzo korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ pozwoli firmom na zaciągnięcie również kredytu inwestycyjnego. Kredyt ten może być przyznany na okres aż do 96 miesięcy. Wysokość zabezpieczenia w formie gwarancji de minimis to nadal do 60% kwoty kredytu, maksymalnie 3,5 mln zł. Dla wygody Klientów wszelkie czynności związane z uzyskaniem kredytu oraz gwarancji są realizowane, jak dotychczas, bezpośrednio w Banku Millennium. 

W ramach gwarancji de minimis Bank Millennium oferuje produkty dostosowane do specyfiki sektora MSP. Klient może skorzystać z jednego lub z kilku produktów zabezpieczonych gwarancją jednocześnie. Przedsiębiorca ma do wyboru:  

  • kredyt w rachunku bieżącym, gdzie każdy wpływ na rachunek automatycznie zmniejszy kwotę zadłużenia,
  • kredyt obrotowy / gotówkowy – gdy przedsiębiorca preferuje systematyczną spłatę kredytu w ustalonych indywidualnie terminach (np. co miesiąc),
  • kredyt rewolwingowy, w przypadku którego to klient decyduje w jakim terminie spłaci kapitał kredytu, a na bieżąco (co miesiąc) spłaca jedynie odsetki,
  • kredyt inwestycyjny, w którym harmonogram spłat jest ustalany indywidulanie, a klient sam decyduje, kiedy rozpocznie spłatę kapitału (możliwa jest dwuletnia karencja).

Dla gwarancji obejmujących kredyty na finansowanie bieżącej działalności, udzielonych przez BGK do końca 2013 r., w pierwszym roku kredytowania prowizja wynosi 0%, w drugim 0,5% w stosunku rocznym. Dla kredytów inwestycyjnych stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5%. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem www.bankmillennium.pl/biznes/produkty/finansowanie-potrzeb/gwarancja-de-minimis oraz www.deminimis.gov.pl.