Informacje prasowe


27.10.2020

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
Kolejny kwartał z ograniczeniami pandemii – 2 mln aktywnych klientów cyfrowych, rekordowa wartość udzielonych kredytów hipotecznych, początek odbicia w aktywności bankowości korporacyjnej

Wyniki i działalność Grupy Banku Millennium po 3 kwartale 2020 roku
Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium po 3 kwartałach 2020 wyniósł 132 mln zł (60 mln zł w 3 kw.), co oznacza spadek o 75% r/r. Po skorygowaniu o zdarzenia nadzwyczajne zysk wyniósłby 583 mln zł netto (189 mln zł w 3 kw.), a skorygowany ROE 8,5%. Z bankowości elektronicznej korzystało aktywnie ponad 2 mln klientów detalicznych, a z aplikacji mobilnej 1,6 mln. Kredyty hipoteczne osiągnęły rekordową sprzedaż w wysokości 4,7 mld zł (1,8 mld zł tylko w 3 kwartale), a ich udział w portfelu kredytowym ogółem wzrósł do 53% (51% w 2019 r.).

- W ciągu ostatnich trzech miesięcy byliśmy nadal testowani przez pełną wyzwań rzeczywistość. W wynikach biznesowych na podkreślenie zasługuje historyczny rekord w zakresie sprzedaży i wypłat kredytów hipotecznych – 1,8 mld zł w 3 kwartale, a także zauważalny początek ożywienia aktywności w bankowości korporacyjnej. W tym kwartale pracowaliśmy nad dostosowaniem organizacji do nowego modelu biznesowego, który pozwoli nam odzyskać rentowność w nowym środowisku stóp procentowych. W podsumowaniu wyników prezentujemy osiągnięcie dobrej kontroli kosztów i stopniowe dostosowywanie ich do nowych realiów dochodowych – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Najważniejsze osiągnięcia finansowe

 • stabilizacja wyniku na działalności podstawowej (spadek o 1% kw./kw. po 7% spadku w 2 kw. 2020 r.). Wynik z odsetek pro forma zmniejszył się jedynie marginalnie (o 2% kw./kw. po spadku o 7%), natomiast wynik z tytułu prowizji nie uległ zmianie (przychody wzrosły o 5% kw./kw.). Wzrost zaobserwowano mniej więcej we wszystkich kategoriach z wyjątkiem prowizji ubezpieczeniowych, jednakże wyższe koszty związane z kartami przyczyniły się do wzrostu o 23% kw./kw. kosztów prowizji ogółem);
 • pozytywna kontrybucja pozostałych przychodów pozaodsetkowych, głównie dzięki lepszemu wynikowi z wymiany oraz braku rezerw na „małe TSUE”, natomiast zyski z obligacji były niższe niż w poprzednim kwartale;
 • 4% wzrost kw./kw. przychodów ogółem po trzech kolejnych kwartałach spadku; w połączeniu ze stabilnymi kosztami operacyjnymi i pomimo wyższych kosztów restrukturyzacji, przełożył się na poprawę wskaźnika koszty/dochody (raportowany 46,4% w por. z 47,1% w II kw. 2020 r., skorygowany: na podobnym poziomie 46% w obu kwartałach);
 • dalsze zwiększanie bufora rezerw na potencjalne ryzyka prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi (rezerwa w wysokości 130 mln zł w 3 kw. 2020 r., 298 mln zł w dziewięciu miesiącach 2020 r.) zwiększyło go do 521 zł mln, czyli 3,8% salda walutowych kredytów hipotecznych brutto, z wyłączeniem kredytów udzielonych przez Euro Bank (podlegającym klauzulom ubezpieczenia i gwarancji udzielonych przez Societe Generale); liczba indywidualnych pozwów wytoczonych przeciwko Bankowi w związku z klauzulami indeksacyjnymi osiągnęła na koniec września 4 632 (w tym kredyty udzielone przez Euro Bank), jednakże kwartalny napływ nowych spraw spadł poniżej 900;
 • wzrost kredytów stał się dodatni (+2% kw./kw.) po 1% spadku w 2 kw. 2020 r.; głównymi determinantami są (szczegóły poniżej) rekordowo wysoka produkcja kredytów hipotecznych (1,8 mld zł) i w rezultacie 5% kw./kw. wzrost portfela złotowych kredytów hipotecznych;
 • wzrost depozytów uległ znacznemu spowolnieniu (marginalny spadek kw./kw. po 3% wzroście w 2 kw. 2020 r.) w wyniku zapadania detalicznych depozytów terminowych oraz rachunków oszczędnościowych po istotnym zmniejszeniu ich oprocentowania;
 • mocne współczynniki kapitałowe - skonsolidowane współczynniki TCR/T1 wynoszące odpowiednio 20,0%/17,0%; nadwyżka ponad minimalne regulacyjne współczynniki pozostawała znaczna (4,6ppt/4,8ppt); skonsolidowany bufor walutowy w wysokości 4,87% pokrywający ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi (w tym między innymi na ryzyko prawne) był równoważny potencjałowi absorpcji w wysokości 1,8 mld zł.

- W związku z pandemią i pogorszeniem sytuacji ekonomicznej kraju, kontynuowaliśmy wszelkie formy wsparcia dla klientów - odroczenie spłat rat pożyczek gotówkowych, rat kredytów hipotecznych i kredytów dla firm, uczestniczyliśmy nadal w programach rządowych takich jak Tarcza Finansowa PFR. W dalszym ciągu ułatwialiśmy wielokanałowy dostęp do swoich usług i produktów oraz ograniczaliśmy dokumenty papierowe. Wprowadziliśmy mobilną autoryzację części transakcji w oddziałach i uruchomiliśmy nową wersję aplikacji mobilnej z możliwością śledzenia statusu wniosku o kredyt hipoteczny - dodał Prezes.

Najważniejsze osiągnięcia biznesowe

 • 3 kw. 2020 r. przyniósł kontynuację wzrostu uruchomionych kredytów hipotecznych do rekordowego poziomu 1,8 mld zł (+15% kw./kw.). Udziału rynkowy w 3 kw. to 14,5% w porównaniu z 12,9% w 2 kw. 2020 r., 9,7% w 1 kw. 2020 r. i 7,5% w 3 kw. 2019 r.). W wyniku tego, portfel kredytów hipotecznych w PLN na koniec września wzrósł o 5% kw./kw. i 19% r/r. Udział kredytów hipotecznych w kredytach ogółem wzrósł do 53% z 51% na koniec 2019.
 • Sprzedaż pożyczek gotówkowych była mniej liniowa, jednakże cały kwartał przyniósł solidną sprzedaż w wysokości 1,2 mld zł, więcej niż 1,1 mld zł w 2 kw. 2020 r. i jedynie nieco poniżej 1,3 mld zł w 1 kw. 2020 r.
 • Akwizycja klientów trwała nadal, chociaż była wolniejsza niż założenia sprzed wybuchu pandemii. Wszystkie kluczowe mierniki - liczba aktywnych klientów detalicznych (nowy rekord wszechczasów 2,639 mln, wzrost o 30% r/r), rachunków bieżących w PLN (3,234 mln, wzrost o 35%), aktywnych klientów mikrobiznesowych (102 tys., wzrost o 26%) jak również kart (karty debetowe: 2 965 tys., wzrost o 21%, karty kredytowe: 476 tys., wzrost o 21%) w dalszym ciągu charakteryzowały się solidnym wzrostem r/r.
 • Do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Millennium TFI, jak również funduszy podmiotów zewnętrznych, napływały w dalszym ciągu środki (częściowo w wyniku konwersji depozytów w Banku) przekładając się na 13% wzrost kw./kw. zarządzanych aktywów w obu kategoriach łącznie (2 kw.: wzrost o 9% kw./kw.) i osiągając prawie 6 mld zł na koniec września.
 • Bankowość cyfrowa w dalszym ciągu osiągała istotne sukcesy: liczba aktywnych klientów cyfrowych przekroczyła 2 mln (+27% r/r), liczba aktywnych klientów mobilnych przekroczyła 1,6 mln (+33%) i pobrano ponad 2 mln aplikacji goodie.
 • Bankowość korporacyjna w dalszym ciągu wspierała klientów (dalsze ułatwienie dostępu do usług bankowych, między innymi wzrost udziału umów z podpisem cyfrowym, poprawę funkcjonalności platformy foreksowej czy autoryzację 3D Secure internetowych kart płatniczych, poszerzenie liczby produktów z gwarancjami BGK, wysoka liczbę webinarów edukacyjnych, itd.), a równocześnie nastąpiło odbicie aktywności klientów, która w niektórych obszarach wróciła do poziomów „przed COVID-em”.
 • Biznes faktoringowy wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (wolumeny +6% r/r, aktywa +4% r/r), liczba udzielonych gwarancji i wystawionych akredytyw wzrosła o 4% kw./kw. do poziomu „przed COVID-em”, natomiast wzrost r/r w zakresie liczby transakcji powrócił do wysokiego poziomu jednocyfrowego. Popyt na kredyty pozostawał niewysoki w wyniku nadmiernej płynności (zasilanej poprzez rządowe programy antykryzysowe) i niską skłonność przedsiębiorstw do inwestowania. Korporacyjny portfel kredytowy, łącznie 18,1 mld zł (netto), zmniejszył się o 1% kw./kw. i o 1% r/r.

Na dzień 30 września 2020 r. aktywnych było 53 154 programów „wakacji kredytowych COVID-19” związanych się ze spłacanymi pożyczkami gotówkowymi, 11 155 aktywnych programów wakacji dot. kredytów hipotecznych, którym odpowiadały, odpowiednio, wolumeny kredytowe w wys. odpowiednio 1 571 mln zł oraz 3 066 mln zł. Ustawowe wakacje kredytowe wprowadzone w czerwcu tzw. „Tarczą Antykryzysową 4.0” jak dotąd cieszyły się małą popularnością - do końca września złożono jedynie 98 wniosków. Kredyty „wracające do obsługi” w czerwcu, lipcu i sierpniu funkcjonują jak dotąd dobrze z opóźnieniami powyżej 30 dni na poziomie 1,2%. Liczba wakacji kredytowych dla klientów korporacyjnych również istotnie spadła (3 123, w tym leasing: 3 065) z poziomu na koniec czerwca, a wartość kredytów z odroczonymi ekspozycjami wynosiła łącznie 469 mln zł.

Wyniki Grupy dostępne są również pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/28611564/MILLENNIUM_3Q2020_PL.pdf