Informacje prasowe


23.11.2017

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Inwestowanie online w Banku Millennium

Klienci Banku Millennium mogą teraz szybko i wygodnie aktywować dostęp do produktów inwestycyjnych oraz otworzyć Program Inwestycyjny Przyszłość + w pełni online, za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet. Dzięki przejrzystym wykresom i wyliczeniom, użytkownicy mają możliwość całościowego spojrzenia na swoje środki finansowe, ulokowane zarówno w produktach depozytowych, jak i inwestycyjnych oraz bieżącego śledzenia np. wysokości osiąganych zysków. W niedalekiej przyszłości klienci będą mogli także skorzystać z zaawansowanych rozwiązań w zakresie robo-doradztwa inwestycyjnego w systemie Millenet.

Dla blisko 1/3 Polaków korzystających z bankowości internetowej udostępnienie przez ich bank możliwości inwestowania online byłoby czynnikiem skłaniającym ich do zainteresowania się takimi produktami, jak fundusze inwestycyjne - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Banku Millennium przez IBRiS.

– W dzisiejszym świecie, przy stale rosnącym tempie życia, kluczowe jest, aby wszystkie najważniejsze produkty i usługi bankowe były dostępne w najwygodniejszy dla użytkownika sposób. Inwestowanie często traktowane jest jako proces skomplikowany, jednak nam udało się stworzyć rozwiązania, dzięki którym jest ono dostępne w zasadzie dla każdego. Poza ułatwieniem dostępu do nowoczesnych instrumentów finansowych, przystępnie tłumaczymy, czym jest inwestowanie i przeprowadzamy użytkownika przez wszystkie procesy. Zapewniamy także kompleksowy obraz posiadanych przez niego środków finansowych oraz możliwość bieżącego obserwowania i analizowania osiąganych wyników. Rozwiązanie, które wprowadziliśmy, to pierwszy krok w kierunku realizacji szeroko zakrojonego projektu, którego celem jest ułatwianie klientom codziennego zarządzania swoimi inwestycjami i oszczędnościami - mówi Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

- 27% Polaków wskazuje jako jedną z głównych barier dla inwestowania w fundusze niewystarczającą wiedzę o tego rodzaju produktach. Za cel postawiliśmy sobie przybliżenie klientom tego tematu. W przyjazny sposób prezentujemy informacje dotyczące różnych instrumentów finansowych, oferujemy dostęp do licznych materiałów edukacyjnych. Zastosowaliśmy techniczne rozwiązania, które ułatwią wejście do świata inwestycji i późniejsze poruszanie się w nim. Postanowiliśmy połączyć inwestycje oraz produkty oszczędnościowe i prezentować je razem, dzięki czemu zachęcamy klientów do całościowego spojrzenia na swoje środki finansowe – mówi Tomasz Misiak, Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej w Banku Millennium.

Dzięki nowemu rozwiązaniu proces aktywacji dostępu do produktów inwestycyjnych przebiega bardzo szybko i wygodnie podczas jednej sesji w systemie bankowości internetowej Millenet. Nie wymaga wychodzenia z domu ani dostarczania papierowych dokumentów, a wszystkie kroki są opisane w bardzo przystępny sposób. Po wypełnieniu ankiety inwestycyjnej, klient otrzymuje informację o jej wyniku (oraz o tym, jakie instrumenty finansowe są dla niego odpowiednie) wraz z umową ramową. Zawracie umowy następuje poprzez wpisanie hasła SMS. Aktywowanie dostępu do instrumentów i produktów finansowych jest bezpłatne i nie wiąże się z obowiązkiem zakupu żadnego produktu. Informacje o posiadanych produktach są zawsze dostępne i pozwalają w dowolnym miejscu i czasie monitorować ich wyniki.

Po uruchomieniu dostępu do produktów inwestycyjnych, użytkownik może zdecydować się również na otwarcie online Programu Inwestycyjnego Przyszłość +. To propozycja dla każdego, kto chce regularnie oszczędzać nawet niewielkie kwoty oraz inwestować zgromadzone środki na krajowych, europejskich i globalnych rynkach kapitałowych. Produkt oparty jest o jednostki uczestnictwa sześciu subfunduszy w ramach funduszu parasolowego Millennium SFIO, przy czym środki muszą być podzielone na co najmniej dwa subfundusze. Klienci nie ponoszą kosztów otwarcia i prowadzenia programu, nie płacą też za nabycie jednostek uczestnictwa. Strategia inwestycyjna może być zmieniana dowolną liczbę razy bez opłat za zmianę alokacji środków. - Teraz do programu można przystąpić w kilka chwil za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet. Warunki prowadzenia PI Przyszłość + są bardzo elastyczne, a klient samodzielnie buduje swój program, definiując wszystkie jego najważniejsze parametry, może go także personalizować w systemie bankowości internetowej poprzez nadanie mu nazwy czy dodanie obrazka. Podpisanie umowy odbywa się za pośrednictwem hasła SMS, a po zaksięgowaniu środków klient może śledzić wyniki funduszy online i np. na bieżąco decydować o zmianie strategii inwestycyjnej – mówi Krzysztof Kamiński, Członek Zarządu Millennium TFI.

- Katalog produktów, w które będzie można zainwestować w Banku Millennium całkowicie online, będzie przez nas na bieżąco rozszerzany. Dzięki rozmowom z klientami, stworzyliśmy bardzo przyjazny w obsłudze serwis. Podobnie jak wszystkie rozwiązania wdrażane w bankowości elektronicznej Banku Millennium, został on zaprojektowany zgodnie z human-centered design. Wdrożone rozwiązania są wynikiem licznych testów i wywiadów z użytkownikami, dzięki czemu są w pełni intuicyjne i dobrze wpisują się w ich potrzeby. W kolejnym etapie projektu, planujemy udostępnić klientom możliwość korzystania w systemie bankowości internetowej z robo-doradztwa w zakresie inwestycji. Cyfrowy doradca zaproponuje portfel inwestycyjny, dopasowany do indywidualnej sytuacji i oczekiwań, a następnie będzie proponował jego modyfikacje, w zależności od zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. Użytkownik będzie mógł zaakceptować lub odrzucić te propozycje jednym kliknięciem w systemie Millenet i w ten sposób na bieżąco dostosowywać swoją strategię do zmieniających się warunków – podsumowuje Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

Więcej informacji o produktach inwestycyjnych oraz ryzykach związanych z inwestowaniem można znaleźć na stronach www.bankmillennium.pl oraz www.millenniumtfi.pl.

Metryka cytowanego badania: badania zostały przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 6-7 października 2017 r. na reprezentatywnej, 1100-osobowej, ogólnopolskiej próbie pełnoletnich Polaków. Technika badawcza: CATI.

 

   Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w poszczególne Subfundusze Millennium SFIO dostępne w ramach Programu Inwestycyjnego Przyszłość + zawarty jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty dostępnym w placówkach Banku Millennium, na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl i Towarzystwa Millennium TFI S.A. www.millenniumtfi.pl.
   Wszelkie informacje zawarte w niniejszej PUBLIKACJI HANDLOWEJ mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w Regulaminie Programu Inwestycyjnego Przyszłość +, Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII), a nie zawartego w niniejszej publikacji skróconego opisu.
   Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, na stronie internetowej www.bankmillennium.pl, w siedzibie Millennium TFI SA oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl. Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.” dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.
   Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
   Inwestycja w fundusze inwestycyjne nie jest objęta systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r.