Informacje prasowe


16.03.2021

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
ESG w działalności inwestycyjnej Millennium TFI i Millennium DM

Millennium TFI oraz Millennium Dom Maklerski, należące do Grupy Banku Millennium, opublikowały strategię dotyczącą wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jest to pierwszy krok w stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation), które obowiązuje instytucje finansowe w krajach Unii Europejskiej od 10 marca 2021 roku.

Nowe regulacje zapewnią inwestorom powszechny dostęp do wiarygodnych, szczegółowych i możliwych do porównywania danych. Impulsem wprowadzenia rozporządzenia SFDR i uwzględniania ryzyk związanych z ESG Environment Social Governance przez sektor finansowy jest Porozumienie Paryskie, w którym 190 krajów, w tym Unia Europejska i jej państwa członkowskie, zobowiązało się do wspólnych wysiłków na rzecz przeciwdziałania negatywnym zmianom, a także ogłoszenie w 2019 roku przez Komisję Europejską tzw. Zielonego Ładu obejmującego inicjatywy na rzecz m. in. redukcji emisji gazów cieplarnianych, wdrożenia gospodarki obiegu zamkniętego oraz ochrony i regeneracji dzikiej przyrody.

Zgodnie z rozporządzeniem SFDR uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi są zobowiązani do określenia w swoich strategiach, w jaki sposób wprowadzają do działalności ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, które oznaczają zdarzenia lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, mogące istotnie negatywnie wpływać na wartość inwestycji.

Millennium TFI i Millennium Dom Maklerski opublikowały informacje dotyczące przyjętych strategii w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz skutków podjętych decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju na stronach internetowych:

Grupa Banku Millennium przykłada duże znaczenie do kwestii ESG Environment Social Governance i stanowią one integralną część strategii. Raport ESG Grupy Banku Millennium prezentujący inicjatywy zrealizowane w 2020 roku został opublikowany 22 lutego br. i jest to piętnasty roczny raport niefinansowy wydany przez Grupę. Od 2010 roku Bank Millennium jest notowany w indeksie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie skupiającym spółki wypełniające najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności biznesu. W latach 2010-2019 Bank należał do Respect Index, a od 2019 roku należy do indeksu WIG-ESG, który jest tworzony przez nadanie spółkom dodatkowej wagi, jaką jest ocena ESG wydawana przez globalną firmę Sustainalytics, oraz oceny ładu korporacyjnego przeprowadzanej przez GPW.