Informacje prasowe


24.02.2003

Bogusław Kott został Członkiem Zarządu BCP

Bogusław Kott, Prezes Zarządu Banku Millennium SA (dawny BIG Bank GDAŃSKI SA) został Członkiem Zarządu Banco Comercial Portugues (BCP).

W dniu 24 lutego 2003 roku odbyło się w Porto (Portugalia) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banco Comercial Portugues (BCP), partnera i strategicznego akcjonariusza Banku Millennium SA (dawny BIG Bank GDAŃSKI SA). Akcjonariusze BCP zatwierdzili wyniki Banku za rok 2002 oraz wybrali Zarząd Banku na nową, trzyletnią kadencję.

Funkcję Prezesa Zarządu BCP Akcjonariusze powierzyli ponownie Panu Jorge Manuel Jardim Goncalvesowi.  Członkiem dziewięcioosobowego Zarządu BCP został wybrany Pan Bogusław Kott, Prezes Zarządu  Banku Millennium SA.
 
Banco Comercial Portugues jest strategicznym akcjonariuszem (50% akcji) i partnerem Banku Millennium SA. Podstawą współpracy  BCP i Banku Millennium SA jest  wspólna strategia obu Banków i umiejętność jej realizacji na otwartym i konkurencyjnym rynku europejskim.
Obiektywną bazę dla współpracy obu Banków stanowi podobne postrzeganie wyzwań i celów stojących przed polskim rynkiem usług finansowych, biznesowa ocena możliwości jego rozwoju i chęć dokonania istotnych zmian jakościowych zbliżających go do europejskiego poziomu usług.

Subiektywna płaszczyzna współpracy zbudowana została na swoistej "chemii instytucji i ludzi", która pozwoliła na ustabilizowanie struktury akcjonariatu Banku Millennium SA (d. BIG Banku GDAŃSKIEGO SA), umożliwiła  zrealizowanie z sukcesem pierwszego wspólnego projektu - uruchomienia sieci detalicznej Millennium - oraz przeprowadzenie głębokiego programu zmian jakościowych i efektywnościowych przygotowującego Bank do dalszego rozwoju.

Założenie przyjęte przez BCP, iż Polska jest dla niego drugim obok Portugalii, najważniejszym rynkiem w Europie ze względu na wysoki potencjał rozwoju, w pełni pokrywają się z własnymi planami rozwojowymi Banku Millennium SA. O ile strategia w Portugalii zakłada utrzymanie wysokiego udziału BCP w rozwiniętym i ustabilizowanym rynku, to  w Polsce partnerzy koncentrują się na wzroście udziału w szybko rosnącym i rozwijającym się rynku usług finansowych.

Realizacja wspólnych planów BCP i Banku Millennium SA zakłada wymianę doświadczeń, wiedzy, technologii i ludzi na różnych poziomach zarządzania. W tej chwili w Grupie BCP pracuje dwoje polskich menedżerów (Portugalia i Makao), a w Polsce grupa około 20 portugalskich menedżerów średniego i wysokiego szczebla. BCP oczekuje istotnego zwiększenia udziału polskich menedżerów w zarządzaniu Grupą BCP.
Do skutecznej realizacji przyjętych planów potrzebne jest lepsze rozpoznanie potrzeb obu stron w zakresie technologii, operacji i współpracy na rynkach międzynarodowych oraz wyłonienie obszarów umożliwiające uzyskanie efektów synergii a także racjonalna realokacja i wymiana zasobów kadrowych.
 
Wybór Pana Bogusława Kotta, Prezesa Zarządu Banku Millennium SA w skład Zarządu BCP stanowi zapowiedź rozwoju współpracy obu Banków opartej o przedstawione powyżej założenia. Jest tez przykładem zawodowego awansu polskiego menedżera w dużej komercyjnej instytucji finansowej, w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej, w przededniu akcesji Polski do tej organizacji.
 
Banco Comercial Portugues (BCP)  jest największą prywatną instytucją finansową w Portugalii, oferującą uniwersalne usługi bankowe i ubezpieczeniowe. Grupa BCP/Atlantico, dzięki wdrożeniu nowoczesnej strategii segmentacji rynku i wysokiej jakości oferty, stała się liderem w najważniejszych obszarach usług finansowych w Portugalii. Swoją pozycję rynkową Grupa BCP osiągnęła dzięki integracji świadczenia i sprzedaży krzyżowej usług finansowych, wykorzystaniu najnowszej technologii operacyjnej i innowacyjnemu marketingowi. Grupa prowadzi też działalność na rynkach międzynarodowych, posiadając oddziały lub przedstawicielstwa w Grecji, Mozambiku, Chinach, Turcji, Wielkiej Brytanii, Francji, USA, Kanadzie i Szwajcarii.
BCP obecny jest w Polsce od roku 1998, kiedy to wspólnie z BIG Bankiem GDAŃSKIM SA (obecnie Bankiem Millennium SA) uruchomił nowoczesną sieć dla klientów indywidualnych Millennium. Aktualnie BCP jest partnerem i strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium posiadając 50% jego akcji.

Podstawowe dane finansowe BCP na dzień 31.12.2002 roku:

  • aktywa: 61,8 mld Euro
  • fundusze własne: 6,5 mld Euro
  • zysk netto: 272 mln Euro
  • liczba pracowników: 14 000
  • liczba oddziałów w Portugalii: 1139