Informacje prasowe


09.12.2002

BIG Bank GDAŃSKI S.A. rozpoczął sprzedaż obligacji

BIG Bank GDAŃSKI S.A. rozpoczął sprzedaż obligacji własnych. W dniach 9 do 20 grudnia 2002 roku Bank oferuje obligacje serii A1 o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 550.000.000 zł.

Obligacje emitowane w ramach Programu Obligacji zostały wprowadzone do publicznego obrotu na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DSP1-412-13/02-9/2002 z dnia 26 listopada 2002 roku. W ramach Programu Obligacji do publicznego obrotu wprowadzono do 20.000.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 złotych.
 
Obligacje Serii A1 emitowane są w ramach pierwszej serii Programu Obligacji. Obligacje Serii A1 będą mogły być nabywane przez osoby fizyczne i prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 
Rentowność Obligacji Serii A1 została określone na:
  • w Transzy Małych Inwestorów - 4,50% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 10 Obligacji Serii A1)
  • w Transzy Dużych Inwestorów - 5,15% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 500 Obligacji Serii A1)
  • w Transzy Kierowanej - 5,30% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 1.000 obligacji Serii A1 i w momencie składania zapisu będą posiadali rachunek bankowy w Banku lub rachunek papierów wartościowych w DM BIG BG).
Obligacje Serii A1 zostaną wykupione przez Emitenta w dniu 15 grudnia 2003 roku.
 
Obligacje są oferowane przez sieci sprzedaży Millennium, Millennium PRESTIGE oraz Millennium Biznes i są bezpośrednio dostępne w oddziałach Millennium i Millennium PRESTIGE BIG Banku GDAŃSKIEGO.
Na podstawie art. 52 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zakup obligacji umożliwia uzyskanie zwolnienia podatkowego od zysków z lokat. Klientom pragnącym, aby zysk z tej inwestycji był zwolniony z opodatkowania, Bank umożliwia wcześniejszy odkup w dniach 17 - 28 Listopada 2003. Prospekt emisyjny Obligacji BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. oraz prospekt emisji danej serii obligacji dostępne są w oddziałach Banku, w Domu Maklerskim BIG BG oraz na stronie Prospekty emisyjne.