Informacje prasowe


22.07.2020

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bezzwrotna dotacja w kredycie na innowacje technologiczne z ułatwieniami dla przedsiębiorców

Trwa kolejny nabór wniosków o dofinansowanie unijne do kredytu na innowacje technologiczne. W tej edycji wprowadzono ułatwienia dla przedsiębiorców. Anulowano m.in. ograniczenie maksymalnej wysokości bezzwrotnej premii technologicznej, łatwiej jest również spełnić wymóg innowacyjności projektu. Obecny konkurs został podzielony na siedem rund, ostatnia trwa aż do 30 grudnia 2020 r. Projekt jest realizowany przez BGK, z udziałem m.in. Banku Millennium.

W ramach programu można otrzymać bezzwrotne wsparcie w formie premii technologicznej, która jest przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu udzielonego przez bank komercyjny, w tym Bank Millennium. Kredyt w ramach projektu udzielany jest na wdrożenie własnej nowej technologii lub zakup i wdrożenie technologii i wytworzenie dzięki niej nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług, a także, po raz pierwszy, na zapewnienie warunków dla prowadzenia ich produkcji.

Ułatwienia dla przedsiębiorców obowiązujące od aktualnego naboru:

  • brak ograniczenia wysokości premii technologicznej (wcześniej była to kwota 6 mln zł). Jej maksymalna wysokość jest determinowana kosztami kwalifikowanymi projektu oraz wysokością wsparcia wynikającą z mapy pomocy regionalnej;
  • zniesienie wymogu innowacyjności efektów projektu w skali kraju. Wystarczy innowacyjność w skali przedsiębiorstwa;
  • zniesienie wymogu 25% wkładu własnego kosztów kwalifikowanych projektu. Kredytem technologicznym może być sfinansowane nawet do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu;
  • rozszerzenie definicji inwestycji technologicznej – poza zakupem nowej technologii bądź wdrożenia własnej technologii i uruchomienia na ich podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług pod pojęciem inwestycji technologicznej należy rozumieć również zapewnienie warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług;
  • rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowanych, przeznaczonych na realizację inwestycji technologicznej (podlegających refundacji premią technologicznej), również o wydatki związane z transportem zakupionych, wytworzonych nowych lub używanych środków trwałych, wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej oraz koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest uzyskanie promesy kredytu na innowacje technologiczne w banku komercyjnym, m.in. w Banku Millennium, a następnie podpisanie umowy o kredyt. Firma może wnioskować o częściową wypłatę dotacji już po zrealizowaniu 25% wartości inwestycji.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie:


1 runda: 1-30 czerwca

2 runda: 1-30 lipca

3 runda: 31 lipca – 31 sierpnia

4 runda: 1-30 września

5 runda: 1-29 października

6 runda: 30 października – 30 listopada

7 runda: 1-30 grudnia

Zakończenie naboru wniosków – 30 grudnia 2020 r. (do godz. 15:00)

Program skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP (zatrudniających do 250 pracowników, o rocznym obrocie nie przekraczającym równowartości 50 mln EUR lub sumie bilansowej nie przekraczającej równowartości 43 mln EUR), działających na terytorium Polski.

Więcej informacji na stronie https://www.bankmillennium.pl/przedsiebiorstwa.