Informacje prasowe


23.12.2002

Bank rozpoczął sprzedaż drugiej serii obligacji

BIG Bank GDAŃSKI S.A. rozpoczął sprzedaż drugiej serii obligacji.

BIG Bank GDAŃSKI S.A. rozpoczął w poniedziałek 23.12.2002 r. sprzedaż drugiej serii obligacji własnych. W dniach 23 grudnia 2002 do 10 stycznia 2003 roku Bank zaoferuje obligacje serii A2 o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 130 milionów złotych.

Obligacje emitowane w ramach Programu Obligacji zostały wprowadzone do publicznego obrotu na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DSP1-412-13/02-9/2002 z dnia 26 listopada 2002 roku. W ramach Programu Obligacji do publicznego obrotu wprowadzono do 20.000.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 złotych.
 
Obligacje Serii A2 emitowane są w ramach pierwszej serii Programu Obligacji. Obligacje Serii A2 będą mogły być nabywane przez osoby fizyczne i prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 
Rentowność Obligacji Serii A2 została określone na:

  • w Transzy Małych Inwestorów - 4,35% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 10 Obligacji Serii A2)
  • w Transzy Dużych Inwestorów - 4,55% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 500 Obligacji Serii A2)
  • w Transzy Kierowanej - 5,05% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 1.000 obligacji Serii A1 i w momencie składania zapisu będą posiadali rachunek bankowy w Banku lub rachunek papierów wartościowych w DM BIG BG).

 Obligacje Serii A2 zostaną wykupione przez Emitenta w dniu 15 grudnia 2003 roku.
 
Obligacje są oferowane przez sieci sprzedaży Millennium, Millennium PRESTIGE oraz Millennium Biznes i są bezpośrednio dostępne w oddziałach Millennium i Millennium PRESTIGE BIG Banku GDAŃSKIEGO.
Na podstawie art. 52 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zakup obligacji umożliwia uzyskanie zwolnienia podatkowego od zysków z lokat. Klientom pragnącym, aby zysk z tej inwestycji był zwolniony z opodatkowania, Bank umożliwia wcześniejszy odkup w dniach 17 - 28 Listopada 2003. Prospekt emisyjny Obligacji BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. oraz prospekt emisji danej serii obligacji dostępne są w oddziałach Banku, w Domu Maklerskim BIG BG oraz na stronie internetowej Prospekty emisyjne.