Informacje prasowe


15.10.2002

Bank podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji

W dniu 15 października 2002 r., Bank podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela. Zamiarem jest wyemitowanie nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) sztuk, o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.000.000.000 (dwa miliardy) złotych. Obligacje nie będą oprocentowane i zostaną zaoferowane do nabycia z dyskontem w stosunku do ich wartości nominalnej. Nie są przewidywane świadczenia niepieniężne wynikające z wyemitowanych obligacji.

W przypadku emisji obligacji w najwyższej zakładanej wysokości 2.000.000.000 zł, relacja wartości emisji obligacji do wartości kapitałów własnych emitenta wynosi 116,63% natomiast relacja wartości emisji obligacji i wszystkich uprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji emitenta do wartości kapitałów własnych emitenta wynosi 143,5%. Na dzień 30 września 2002 r. kapitały własne Banku wynoszą 1.714.876 tys. zł.

Zamiarem Banku jest wprowadzone obligacji do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz wtórnego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Centralną Tabelę Ofert S.A.