Informacje prasowe


27.12.2004

Bank Millennium zawarł umowę pożyczkową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Bank Millennium SA zawarł ramową umowę pożyczkową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI; European Investment Bank). Umowa przewiduje uruchomienie przez EBI linii kredytowej w kwocie 100 mln EUR, z przeznaczeniem na współfinansowanie średnio- i długoterminowych projektów inwestycyjnych, realizowanych przez klientów Banku Millennium.

O dostępne w ramach linii środki ubiegać się będą wkrótce mogły:

  • realizujące inwestycje rozwojowe firmy z sektora tzw. małych i średnich przedsiębiorstw (SME), tj. firmy spełniające, między innymi, kryterium maks. zatrudnienia nie przekraczającego 500 osób oraz majątku trwałego netto w wysokości nie większej niż 75 mln EUR,
  • samorządy oraz przedsiębiorstwa realizujące projekty związane z rozwojem szeroko rozumianej infrastruktury lokalnej (między innymi w obszarze budowy i modernizacji dróg, ochrony środowiska, rozwoju transportu miejskiego, energetyki, edukacji i służby zdrowia)

Minimalna całkowita wartość pojedynczych projektów współfinansowanych ze środków EBI nie będzie mogła być niższa niż równowartość 40 tys. EUR, zaś maksymalna - 25 mln EUR, przy czym udział kredytu ze środków EBI nie będzie mógł przekroczyć 50% wartości nakładów inwestycyjnych (pozostałą część będzie mógł natomiast sfinansować Bank Millennium). W przypadku gdy dany projekt finansowany będzie równolegle z innych funduszy europejskich - łączna suma środków pochodzących z tego źródła oraz z kredytu EBI nie będzie mogła być wyższa niż 90% kwoty inwestycji.
 
Kredyty będą udzielane na okres od 4 do maksymalnie 12 lat (do 15 lat - w przypadku inwestycji infrastrukturalnych). Klienci Banku Millennium będą mogli zaciągać je w złotych, euro lub w innych walutach wymienialnych, w oparciu o stałą lub zmienną stopę procentową.