Informacje prasowe


31.03.2011

Bank Millennium wypłaci 121,3 mln zł dywidendy z zysku za rok 2010.

W dniu dzisiejszym odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium.

Akcjonariusze reprezentujący 977 677 505 głosów (80,6% kapitału akcyjnego) po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Grupy Banku Millennium w roku 2010  przedstawionego przez Pana Bogusława Kotta, Prezesa Zarządu Banku i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Banku rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdania finansowe Banku Millennium i Grupy Banku Millennium za rok obrotowy 2010.
Rok 2010 był dla Banku Millennium okresem koncentracji na rozwoju biznesu, w  którym Bank połączył trwały wzrost w podstawowych obszarach działania z wyraźną poprawą zyskowności. 
W roku 2010 Bank uzyskał widoczny wzrost zarówno w zakresie środków pozyskanych od  Klientów  (o 4,6 mld zł czyli 13% rok do roku) jak i udzielonych kredytów (o 3,3 mld zł czyli 10% rok do roku). W niektórych grupach produktów, takich jak leasing czy faktoring, Bank osiągnął udziały w rynku założone na rok 2012. Dzięki zrównoważonemu wzrostowi wolumenów biznesowych Grupa Banku zakończyła rok ze współczynnikiem kredytów do depozytów poniżej 100%, czyli zgodnym z planami przyjętymi w strategii średnioterminowej. 
Działalność biznesową Banku w okresie minionych dwunastu miesięcy charakteryzował wyraźny wzrost zyskowności. Dzięki poprawie marży na depozytach  Bank osiągnął szybki wzrost dochodu z tytułu odsetek i prowizji. Jednocześnie Bank ściśle kontrolował koszty operacyjne, które w skali roku rosły znacznie wolniej niż przychody. W konsekwencji Bank poprawił wydajność mierzoną współczynnikiem kosztów do dochodów, który na koniec roku wyniósł 63,1% i tym samym zbliżył się do poziomu sprzed załamania gospodarczego.
Pozytywnym elementem działalności Banku była poprawa jakości portfele kredytowego, dzięki czemu spadły - w porównaniu z latami 2008 i 2009 - koszty ryzyka. Łączna wartość rezerw na utratę wartości kredytów utworzona w roku 2010 była o połowę mniejsza, niż w roku 2009.
Wyraźna poprawa zyskowności, przy jednoczesnej efektywnej kontroli kosztów działania oraz niższych kosztach ryzyka, pozwoliła Grupie Banku Millennium wypracować w roku 2010 zysk netto wynoszący 326 mln zł. Był on znacznie wyższy, niż ten uzyskany w roku 2009.
W lutym 2010 roku Bank zrealizował emisję akcji z prawem poboru w kwocie 1 mld zł, która przyniosła wzrost skonsolidowanego kapitału własnego o 46%, stworzyła solidne fundamenty do budowy planów dalszej poprawy jego rynkowej pozycji. Jej powodzenie świadczyło też o zaufaniu ze strony Akcjonariuszy, którzy skorzystali ze swojego prawa poboru i objęli akcje nowej emisji. Pozyskane środki pozwolą na zrealizowanie ambitnych planów rozwoju akcji kredytowej adresowanej do Klientów korporacyjnych i detalicznych.
W roku 2011 nadrzędnym celem działalności Banku pozostaje utrzymanie trwałego poziomu wzrostu oraz zgodna z założonymi planami poprawa rentowności biznesu oraz wzrost we wszystkich obszarach prowadzonej działalności.
Akcjonariusze zdecydowali, by zysk netto Banku za rok 2010 wynoszący 321.042.404,69 zł, podzielić przeznaczając:

  • kwotę 121.311.677,70 zł na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy
  • kwotę 199.730.726,99 zł na kapitał rezerwowy

Zgodnie z podjętą decyzją dywidenda na jedną akcję wynosić będzie 0,10 zł brutto, a prawo do dywidendy będzie przysługiwało Akcjonariuszom posiadającym akcje Banku na dzień 16 maja 2010 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 30 maja 2011 roku.
Akcjonariusze udzielili też absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku i członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
W związku z rezygnacja Pana Paulo Macedo z funkcji członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusze uzupełnili skład Rady Nadzorczej powołując w jej skład Pana Antonio Ramalho.