Informacje prasowe


16.03.2023

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium wspiera polskie firmy

Bank Millennium kontynuuje politykę wsparcia polskich przedsiębiorstw. 2023 to kolejny rok, w którym bank będzie nadal mocno angażował się w proces wspierania rozwoju firm - zarówno z sektora MSP, jak i dużych podmiotów. Bank realizuje m.in. programy gwarancyjne dla firm we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), zapewnia wsparcie w zakresie finansowania, w tym z udziałem środków pomocowych oraz w zakresie realizacji zielonych inwestycji.

- Najbliższe lata będą dla przedsiębiorców czasem wielu zmian i nowych wyzwań, szczególnie ze względu na konieczność zielonej transformacji. Wymogi regulatorów sprawiają, że strumień finansowania bankowego będzie dość intensywnie przekierowywany w stronę przedsięwzięć i firm pro-środowiskowych. Firmy będą więc potrzebowały holistycznego podejścia, by sprostać nowym wymaganiom otoczenia biznesowego i prawnego, w zakresie zrównoważonego rozwoju, realizacji zielonych inwestycji oraz transformacji energetycznej. Dlatego oferujemy przedsiębiorcom aktywne wsparcie w realizacji projektów z udziałem finansowania publicznego, aby mogły optymalnie wykorzystywać szanse na szybszy i zrównoważony rozwój - mówi Małgorzata Olejarz, kierująca Zespołem Produktów i Procesu Kredytowego w Departamencie Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw.

- W kolejnych miesiącach kluczowe będzie pozyskanie środków pomocowych i wsparcie w poruszaniu się po programach unijnych. Ma to związek m.in. z FENG czyli Programem Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, który jest jednym z 9 programów krajowych w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027, z których będą mogli korzystać polscy przedsiębiorcy i w ramach którego od 2024 r. będzie realizowany nowy program gwarancji Biznesmax. FENG jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 – dodaje Iwona Kęsik, ekspertka w Zespole Produktów i Procesu Kredytowego.

W 2023 r. Bank Millennium kontynuuje współpracę z BGK w zakresie programów dla firm z sektora MSP: gwarancji de minimis czy gwarancji Biznesmax oraz dla dużych firm: gwarancji kryzysowych dla kredytów oraz faktoringu. Specjalne, korzystne dla Klientów warunki programowe - wprowadzone podczas pandemii COVID19 oraz w związku z wybuchem wojny w Ukrainie - będą nadal obowiązywały do 31 grudnia 2023 roku. Dla programu gwarancji de minimis – do połowy roku 2023. Cały proces udzielenia gwarancji BGK odbywa się w Banku Millennium, a obieg dokumentacji jest dla wygody firmy w całości cyfrowy.

Na szczególną uwagę firm zasługuje program gwarancji Biznesmax, którego warunki są w tym roku jeszcze bardziej atrakcyjne. Biznesmax to program bezpłatnych gwarancji dla MŚP, aktualnie realizowany w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Program przeznaczony jest dla firm innowacyjnych, efektywnych ekologicznie oraz planujących zwiększenie potencjału innowacyjności/ekologii w sektorze MŚP. Ma zasięg ogólnopolski. Pozwala zmniejszyć koszt finansowania. Firma nie płaci prowizji BGK za udzielenie gwarancji oraz ma możliwość uzyskania zwrotu części zapłaconych odsetek od kredytu. W 2023 r. wzrosła stawka dopłat i można ją zastosować dla kredytów udzielonych w latach 2022-2023. O dopłaty firma może się ubiegać aż do 2027 r.

Program gwarancji Biznesmax wspiera projekty inwestycyjne, w tym o charakterze innowacji proekologicznej (np. OZE, efektywność energetyczna, elektromobilność) i obejmuje szeroki zakres kosztów finansowanych kredytem inwestycyjnym: koszty inwestycyjne, towarzyszące inwestycji, koszy związane z bieżącą obsługą inwestycji, VAT. W przypadku realizacji inwestycji ekologicznej, może być ona realizowana również na rzecz podmiotu trzeciego (z wyłączeniem projektów, które uzyskały już wsparcie UE z tego tytułu).

Jest uzupełnieniem dla finansowania dotacyjnego – firma może sfinansować koszty, które nie mogą zostać sfinansowane środkami z dotacji np. gdy klient korzysta z kredytu na innowacje technologiczne, koszty które nie zostały pokryte tym kredytem, mogą być finansowane w ramach kredytu z gwarancją Biznesmax.

Warunki gwarancji Biznesmax obowiązujące do 31 grudnia 2023 r.:

  • zakres gwarancji: do 80% kapitału kredytu,
  • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR (równowartość w PLN),
  • okres gwarancji – do 20 lat,
  • cel: zabezpieczenie spłaty kredytu na realizację projektu inwestycyjnego albo kredytu przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności.

Gwarancją mogą być objęte tzw. „kredyty płynnościowe”, np. kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, przeznaczone na zapewnienie płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie. Kredyty płynnościowe, wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 i wojną w Ukrainie, nie muszą wykazywać związku z realizowaną lub zakończoną inwestycją, a w przypadku kredytów odnawialnych, gwarancje Biznesmax będą uruchamiane na prostszych zasadach, bez konieczności dostarczania do banku dokumentów finansowo-księgowych.

W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych inwestycji i obowiązek przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego – kredyt udzielany jest na podstawie procedury Banku Millennium i wykorzystywany zgodnie z celem finansowania określonym w umowie o kredyt.

Gwarancje Biznesmax kwalifikowane są jako pomoc de minimis albo jako regionalna pomoc inwestycyjna.

Więcej informacji na www.bankmillennium.pl/przedsiebiorstwa