Informacje prasowe


18.05.2010

Bank Millennium wdraża Dyrektywę MiFID

Bank Millennium oraz Millennium Dom Maklerski dostosowały swoje regulacje do porządku prawnego wynikającego z Dyrektywy MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive).

Celem Dyrektywy MiFID jest wzmocnienie i ujednolicenie ochrony klientów firm inwestycyjnych oraz banków w zakresie korzystania z usług inwestycyjnych, zwiększenie spójności i przejrzystości funkcjonowania firm inwestycyjnych oraz banków, a także zwiększenie konkurencyjności na rynku instrumentów finansowych. Zbiór najważniejszych informacji o prawach Klientów i obowiązkach Banku w związku ze stosowaniem przez Bank wymogów Dyrektywy MiFID znajduje się w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Banku Millennium, która w całości dostępna jest w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej www.bankmillennium.pl.
Zgodnie z wymogami i zasadami MiFID, Bank i Dom Maklerski dokonały segmentacji klientów na klientów detalicznych, profesjonalnych oraz uprawnionych kontrahentów, a także poinformowały ich o dokonanej segmentacji i przysługujących im prawach i obowiązkach.
Wszyscy Klienci indywidualni Banku Millennium zostali sklasyfikowani przez Bank - w rozumieniu dyrektywy MiFID - w kategorii Klientów Detalicznych, przez co otrzymają najwyższy możliwy poziom ochrony.
Klasyfikacja według zasad dyrektywy MiFID została przeprowadza również wśród przedsiębiorstw. Znacząca większość firm została sklasyfikowana w kategorii Klientów Detalicznych, przez co również otrzymują one najwyższy możliwy poziom ochrony. Niewielka grupa przedsiębiorstw została sklasyfikowana zgodnie z zasadami MiFID w kategorii Klientów Profesjonalnych.
Na podobnych zasadach dokonana została klasyfikacja w Domu Maklerskim. Wszyscy klienci indywidualni oraz część klientów korporacyjnych została zaklasyfikowana do grupy Klientów Detalicznych. Pozostali klienci korporacyjni, spełniający warunki określone przepisami prawa, zostali zaklasyfikowani jako Klienci Profesjonalni.
Okres na dostosowanie się firm inwestycyjnych oraz banków do przepisów wprowadzających dyrektywę MiFID upływa z dniem 16 czerwca br. Od dnia 17 czerwca br. Bank będzie świadczył usługi inwestycyjne objęte Dyrektywą MiFID po dokonaniu oceny odpowiedniości oferowanych produktów pod względem wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego klienta. Usługi będą świadczone w oparciu o umowę ramową zawieraną w formie pisemnej. Przed podpisaniem umowy Klient będzie otrzymywał m.in. informację o ryzykach związanych z inwestowaniem w produkty i instrumenty finansowe.
Począwszy od 17 maja br. zarówno nowi, jak i dotychczasowi Klienci Banku posiadający produkty inwestycyjne, mogą już zawierać nowe umowy ramowe w placówkach Banku.