Informacje prasowe


03.03.2017

Bank Millennium w 2016 roku – wysoki zysk, wzrost liczby klientów, innowacyjne rozwiązania

  • Drugi rok realizacji średnioterminowej strategii banku.
  • Najważniejsze akceleratory wzrostu: zgodny z założeniami wzrost liczby aktywnych klientów o 122 tys. do 1,5 mln, sukces sprzedaży konta 360°, wzrost depozytów klientów indywidualnych o 11% r/r, 31% r/r wzrost zysku brutto w bankowości przedsiębiorstw.
  • Rozwój platformy cyfrowej, e-administracji i sprzedaży w kanałach cyfrowych.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium w 2016 roku wyniósł 701 mln zł, co oznacza wzrost o 28,3% r/r, a zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 10,4% rosnąc z poziomu 9% w 2015 roku. Wynik netto w IV kwartale 2016 roku wyniósł 131,5 mln zł. Liczba aktywnych klientów indywidualnych wzrosła do 1 492 tys. na koniec kwartału, czyli o 122 tys. w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Bank osiągnął 38% wzrost klientów korzystających z urządzeń mobilnych i 16% wzrost aktywnych klientów internetowych, których liczba wyniosła prawie jeden milion. W 2016 roku Bank zapłacił 252 mln zł podatku dochodowego i ponad 174 mln zł podatku bankowego.

Komentując działalność Banku w 2016 roku Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium powiedział:

  • Grupa Banku Millennium zrealizowała w 2016 roku zysk netto w wysokości 701 mln zł. Na jego wysokość znaczący wpływ miała transakcja sprzedaży udziałów w VISA Europe, nowy, płacony od lutego 2016 roku podatek bankowy, ale także wzrost dochodów w kluczowych segmentach działalności banku.
  • Kapitały własne w ujęciu skonsolidowanym wzrosły o 7,7% do prawie 7 mld zł, co pozwoliło na utrzymywanie poziomu wskaźników kapitałowych powyżej wymagań regulacyjnych: skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR wzrósł do 17,4%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 do poziomu 17,3%.
  • Rok 2016 był kolejnym rokiem realizacji średnioterminowej strategii banku na lata 2015-2017. Bank osiągnął zakładany na rok 2016 przyrost aktywnych klientów detalicznych do poziomu blisko 1,5 miliona. Warto dodać, że prawie 1 milion klientów detalicznych to aktywni użytkownicy bankowości internetowej i mobilnej. Bank jest jednym z liderów rynku w obszarze transformacji cyfrowej i rozwiązań technologicznych takich jak sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych przy wykorzystaniu unikalnej techniki skanowania, czy goodie - innowacyjna platforma smartshoppingowa.
  • W 2016 roku Bank wziął udział w budowie e-administracji umożliwiając swoim klientom między innymi składanie wniosków w programie Rodzina 500+, korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Profilu Zaufanego, otwierającego bezpieczny i wygodny dostęp do kilkunastu serwisów administracji publicznej (m.in. ePUAP-ie, PUE ZUS, CEIDG).

Najważniejsze wyniki finansowe w 2016 roku

Przychody operacyjne ogółem Grupy osiągnęły w 2016 roku wysokość 2 472 mln zł i wzrosły o 22,6% r/r. Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) po 4 kwartałach 2016 roku osiągnął kwotę 1 556 mln zł i wzrósł o 9,7% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wynik z tytułu prowizji po 4 kwartałach 2016 wyniósł 581 mln zł, co oznacza jego spadek r/r o 2,5%, jakkolwiek przy rosnącym trendzie kwartalnym. Koszty ogółem w 2016 roku wyniosły 1 112 mln zł i były o 2,3% wyższe r/r. Zysk netto Grupy Banku Millennium wyniósł 701 mln zł. Na ostateczną wartość zysku wpływ miała sprzedaż udziałów w VISA Europe oraz płacony od lutego 2016 roku podatek bankowy. Środki klientów Grupy Banku Millennium osiągnęły 63 093 mln zł wykazując wzrost o 5,3% w porównaniu do końca 2015 roku. Na koniec 2016 roku kredyty netto razem Grupy Banku Millennium osiągnęły 47 020 mln zł, co oznacza wzrost o 1,4% rocznie spowodowany między innymi przyrostem kredytów gotówkowych (o 10,7% r/r), złotówkowym kredytom hipotecznym oraz finansowaniu specjalistycznemu dla przedsiębiorstw (leasing i faktoring).

Płynność, jakość aktywów i wypłacalność

Pozycja kapitałowa Grupy utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Skonsolidowany kapitał własny wzrósł o 7,7% rocznie do poziomu 6 941 mln zł. Skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy osiągnął 17,4%, a współczynnik kapitału Tier 1 17,3%, znacząco powyżej wymogów regulacyjnych. Grupa posiada jeden z najniższych wskaźników kredytów z utratą wartości wśród polskich banków wynoszący 4,5%. Wskaźnik ten dla portfela kredytów hipotecznych ustabilizował się na poziomie 2,5%.

Działalność biznesowa banku

Bankowość detaliczna - akcelerator wzrostu: liczba klientów i rozwój innowacji

Jednym z założeń strategii banku na lata 2015-2017 jest rozszerzanie bazy aktywnych klientów detalicznych o 300 tys. Jej założenia w obszarze pozyskiwania klientów są na bieżąco realizowane. Liczba aktywnych klientów indywidualnych Banku wzrosła w 2016 roku o ponad 122 tys. osób do blisko 1,5 mln, przede wszystkim dzięki zwiększeniu liczby nowych kont osobistych i oszczędnościowych. Na koniec 2016 roku liczba kont 360° – flagowego produktu banku wyniosła 631 tys., czyli o 66% więcej niż przed rokiem, przyrastając szczególnie wśród ludzi młodych.

Swoim klientom Bank oferuje kolejne funkcjonalności za pośrednictwem bankowości internetowej, z drugiej strony przyjazną, unikalną platformę cyfrową zapewniającą pozytywne wrażenia z kontaktu z bankiem. Coraz częściej funkcjonalności ułatwiają pozabankowe czynności takie jak ubezpieczenia, opłaty za bilety czy parking.

Bank systematycznie mierzy poziom zadowolenia klientów. Wskaźnik rekomendacji netto NPS , mierzący chęć rekomendacji produktów i usług dla naszych klientów indywidualnych, jest jeden z najwyższych w sektorze bankowym według badań przeprowadzonych przez niezależny ośrodek badawczy TNS Zoom Finance w IV kwartale 2016 roku.

Pod koniec roku saldo depozytów wzrosło w ujęciu rocznym o 4,1 mld zł czyli o 11,4% do 39,7 mld zł. Udział w rynku depozytów indywidualnych w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrósł o 0,2 p.p. do poziomu 5,8%.

Sprzedaż pożyczki gotówkowej wyniosła w 2016 roku 2 265 mln zł, co oznacza niezły wynik mimo niższej wartości niż w roku ubiegłym. Liczba otwartych limitów w rachunku bieżącym wzrosła o ponad 17 tys. czyli o 7%, a portfel kart kredytowych po raz pierwszy od 2011 roku wykazał wzrost. Portfel kredytów konsumpcyjnych urósł w 2016 roku o ponad 10% rocznie do 6 269 mln zł.

Wartość sprzedaży nowych kredytów hipotecznych po ostatnich akcjach promocyjnych, w całym 2016 roku wyniosła 895 mln zł, rosnąc o 30% w porównaniu do 2015 roku dając nadzieję na dalszy wzrost w 2017 roku.

Kredyty ogółem brutto dla klientów indywidualnych wyniosły 34 084 mln zł, co oznacza 1,4% wzrost r/r, w tym kredyty złotowe wzrosły o 5,6%.

Rozwój Bankowości internetowej i mobilnej

Rok 2016 przyniósł dalszy rozwój bankowości internetowej i mobilnej. Liczba aktywnych klientów bankowości internetowej, na koniec 2016 wynosiła 980 tys. (16% r/r), a korzystających z bankowości mobilnej przekroczyła 596 tys. użytkowników, co oznacza wzrost o 38% r/r. System bankowości internetowej i aplikacja mobilna odpowiadają za 33% nowo udzielonych pożyczek, które stanowiły 23% wartości sprzedaży pożyczki gotówkowej. Ponad 87% depozytów terminowych było zawartych za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub mobilnej.

Bank Millennium udostępnił wiele innowacyjnych rozwiązań, niektóre z nich jako pierwszy na rynku, np. ubezpieczenia komunikacyjne w pełni online, przy wykorzystaniu technologii skanowania kodu graficznego z dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Pod koniec 2016 roku Bank uruchomił goodie - platformę smartshoppingową, która zbiera informacje dotyczące zniżek, promocji i nowości zakupowych. Dzięki znajomości potrzeb klientów oraz wiedzy na temat tego gdzie i jak kupują, bank stworzył narzędzie, które zapewni inspirację i przyjemność z zakupów w dobrych cenach. Platforma ułatwi wyszukiwanie najlepszych okazji zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych oraz centrach handlowych. Goodie zostało zrealizowane przez multidyscyplinarny zespół złożony z ekspertów z wielu obszarów działający jako wewnętrzny start-up.

Bank Millennium silnie wspierał także rozwój e-administracji, umożliwiając klientom, jako jeden z pierwszych na rynku, dostęp do usług administracji publicznej, takich jak składanie wniosku Rodzina 500+ poprzez system bankowości internetowej Millenet, a także zapewnił klientom dostęp do Platformy Usług Elektronicznych ZUS za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

Rok 2016 przyniósł także dalszy rozwój aplikacji mobilnej. Bank Millennium jako pierwszy na rynku wprowadził możliwość zatwierdzania transakcji 3D Secure kartami płatniczymi w Internecie za pomocą odcisku palca. Istotnym projektem było udostępnienie płatności zbliżeniowych telefonem – rozwiązanie działające w oparciu o technologię HCE i umożliwiające wydanie wirtualnej karty płatniczej w bankowej aplikacji mobilnej.

W 2016 roku kontynuowana była promocja Lokaty Mobilnej - trzymiesięcznej lokaty z wyższym oprocentowaniem - zakładanej z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości. Bank Millennium jako jeden z pierwszych banków w Polsce wykorzystał tę technologię. To rozwiązanie okazało się niezwykle popularne – klienci Banku Millennium założyli najwięcej lokat za pomocą aplikacji mobilnej na rynku.

Rozwijane były również mobilne płatności BLIK. Wprowadzona została funkcja „Zakupów bez kodu”, dzięki czemu przy robieniu zakupów BLIKIEM zamiast przepisywać kod BLIK, teraz wystarczy jedno kliknięcie w aplikacji.

Bankowość Przedsiębiorstw - partnerskie podejście i innowacyjność docenione przez klientów

Rok 2016 był kolejnym rokiem wzrostu przychodu bankowości korporacyjnej, który wyniósł 31% r/r i osiągnął 250 mln zł. Oprócz wpływu niskiego kosztu ryzyka, tak dobry wynik jest efektem innowacyjnych rozwiązań zarówno w obszarze bankowości, jak i obsługi klientów, przez których Bank Millennium postrzegany jest jako wiarygodny i zaufany partner. Bazą dla dobrych wyników bankowości przedsiębiorstw było m.in. wdrożenie modelu sprzedażowego zbudowanego wokół potrzeb klientów, rozszerzenie relacji z nimi w obszarach bankowości transakcyjnej i transakcji wymiany walutowej.

Liczba przelewów krajowych w ubiegłym roku wzrosła do 36 mln, tj. o 9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Również wartość wymiany walutowej realizowanej przez klientów w banku wzrosła o 28% osiągając wartość 27,3 mld zł. Wartość środków na rachunkach bieżących wzrosła o 22% rocznie do 6 746 mln zł.

W 2016 roku wartość produktów kredytowych ogółem, w tym leasing i faktoring dla przedsiębiorstw, wzrosła o 0,6% r/r i wyniosła 14 301 mln zł.

Wartość środków oddanych w leasing w 2016 roku wyniosła 2,6 mld zł, co oznacza mocny 7% wzrost w stosunku do 2015 roku oraz 23% wzrost pod względem liczby podpisanych umów. Portfel leasingowy wzrósł o 484 mln złotych (10% r/r) osiągając poziom 5,2 mld zł. Te wyniki oznaczają 6% udział w rynku i 7 miejsce wśród spółek leasingowych.

Obroty faktoringowe po 4 kwartałach 2016 roku osiągnęły poziom 14 640 mln zł, czyli o ponad 8,8% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W 2016 roku Bank Millennium awansował z 5 na 4 miejsce, z udziałem w rynku na poziomie 9,2% na koniec 2016 r.

W roku 2016 w Banku Millennium postępowała cyfryzacja procesów biznesowych oraz innowacje w obszarze bankowości elektronicznej, oferując m.in. dostęp do transakcji na rynku walutowym w aplikacji mobilnej. Udoskonalono także wiele istniejących funkcji systemu bankowości internetowej Millenet zmieniając interfejs użytkownika na jeszcze bardziej intuicyjny.

Od 2016 roku Bank wspiera również swoich klientów w dostosowaniu się do wymogów regulacyjnych, oferując import płatności w EUR w formacie XML oraz wyciągi w formacie jednolitego pliku kontrolnego.

Pełny raport jest dostępny:

www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-finansowe/raporty-roczne