Informacje prasowe


30.08.2017

Bank Millennium teraz w składzie FTSE4Good Emerging Index

Bank Millennium wszedł w skład FTSE4Good Emerging Index, jednego z serii indeksów FTSE4Good stworzonych przez FTSE Russell, członka Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie. Skupia on spółki z ponad 20 krajów, które wyróżniają się w działaniach z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.

FTSE4Good Emerging Index jest rozszerzeniem uznanej na całym świecie serii indeksów FTSE4Good Series, w skład których wchodzą spółki najlepiej zarządzające ryzykiem z obszaru ESG (Environmental, Social, Governance). Seria indeksów FTSE4Good ma na celu wsparcie inwestorów przy uwzględnianiu czynników środowiskowych, społecznych i zarządu spółki (ESG) w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Indeksy te wykorzystywane są do tworzenia funduszy indeksowych, produktów strukturyzowanych oraz jako wartość benchmarkowa do porównywania osiąganych przez firmy wyników. Oceny według kryteriów ESG wykorzystywane są też przez inwestorów w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych lub jako wyznacznik zaangażowania i odpowiedzialnego zarządzania spółką.

- Znalezienie się w składzie FTSE4Good Emerging Index to dla nas duże wyróżnienie i potwierdzenie, że jesteśmy działającą w zrównoważony i przejrzysty sposób spółką. To już drugi indeks giełdowy spółek odpowiedzialnych społecznie, w skład którego wchodzi Bank Millennium. Od 2011 roku jesteśmy stale obecni w Respect Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Skład tego indeksu jest wyłaniany spośród największych spółek notowanych na giełdzie w Warszawie, działających zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i ekonomicznych - mówi Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium. - W tym roku otrzymaliśmy również inne wyróżnienia za działania odpowiedzialne społecznie. Naszą konsekwencję w budowaniu zrównoważonej firmy doceniono zarówno w Polsce jak i za granicą. Zostaliśmy wyróżnieni w Rankingu Odpowiedzialnych Firm - zestawieniu największych polskich przedsiębiorstw ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz nagrodzeni Srebrnym Listkiem CSR. Bank Millennium został również uznany za Najlepszy Bank w Europie Środkowo-Wschodniej w kategorii Biznes Społecznie Odpowiedzialny (CSR). Międzynarodowy magazyn branży finansowej Euromoney docenił nas za transparentny sposób prezentowania działań CSR, różnorodność i złożoność programów, a przede wszystkim innowacyjne podejście do klientów sprawiające, że korzystanie z usług Banku Millennium jest proste i łatwe. Wszystkie te nagrody są potwierdzeniem, ze działania odpowiedzialne społecznie są stałym elementem naszej codziennej działalności biznesowej. Skomplikowany skrót CSR tłumaczymy praktycznie - lubimy pomagać, dbamy o otoczenie i ułatwiamy życie klientom. Takie właśnie podejście daje nam publiczne uznanie - dodaje Joao Bras Jorge.

Model tworzenia indeksów FTSE4Good opiera się na ponad 300 wskaźnikach zawartych w 14 blokach tematycznych i wyodrębnionych w trzech kategoriach – ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny. Ocenie podlegają miedzy innymi wpływ na zmiany klimatyczne, wykorzystanie zasobów wodnych, przejrzystość podatkowa, praktyki antykorupcyjne, odpowiedzialność w stosunku do klientów, standardy pracy i prawa człowieka. Oceną spółek i kwalifikowaniem do składu indeksu zajmuje się niezależna kapituła składająca się z przedstawicieli inwestorów, firm, organizacji pozarządowych oraz związków i środowisk akademickich. Kryteria oceny ESG oparte są jedynie na dostępnych publicznie informacjach z pominięciem danych dostarczanych bezpośrednio przez spółki. Takie podejście poprawia wiarygodność i transparentność informacji.

W Banku Millennium działania CSR są integralną częścią strategii i wspierają realizację celów biznesowych. Zgodnie z wytycznymi strategii, priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów, prowadzenie etycznego marketingu i sprzedaży oraz ułatwianie korzystania z usług bankowych poprzez wprowadzanie innowacyjnych produktów. Drugą ważną grupą do której skierowane są działania CSR są pracownicy. Realizowane dla nich programy dotyczą przede wszystkim wspierania różnorodności w organizacji (w tym rodzicielstwa), zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków pracy oraz oferowania możliwości angażowania się w działania społeczne. Programy społeczne realizowane są za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i koncentrują się na trzech obszarach: edukacji finansowej, kulturze i wolontariacie pracowniczym. Wszystkie działania CSR są corocznie od 11 lat podsumowywane w raporcie odpowiedzialności społecznej Banku Millennium. Spółka wspiera również realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG-Sustainable Development Goals). Przystępując do partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji SDG, Bank Millennium zadeklarował prowadzenie działań w szczególności na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży.