Informacje prasowe


22.12.2004

Bank Millennium sprzedał 10% akcji PZU S.A.

Bank Millennium S.A. informuje, że łącznie ze spółką zależną BIG BG Inwestycje S.A., podpisał umowę z Eureko B.V. dotyczącą sprzedaży 10% akcji PZU S.A. Umowa została zawarta pod warunkiem uzyskania przez Eureko B.V. odpowiedniej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Minimalna gwarantowana cena sprzedaży wyżej wymienionych akcji wynosi zgodnie z umową 1,6 mld zł, a płatność zostanie uiszczona w dwóch transzach. Dodatkowo, uwzględniając intencje wprowadzenia PZU S.A. przez akcjonariuszy na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2005 roku, cena sprzedaży może ulec podwyższeniu w zależności od rozwoju notowań PZU S.A. po jej upublicznieniu.
 
Skonsolidowany zysk brutto wynikający z wykonania zawartej umowy, który zostanie wykazany na poziomie Grupy Kapitałowej Banku Millennium w bieżącym roku, wynosi 382 mln zł.
 
Ponadto, Bank Millennium S.A. informuje, że przygotowując się do wprowadzenia nowych  Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości, przeprowadził szczegółowy przegląd środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu uaktualnienia ich okresu ekonomicznej użyteczności, jak również wartości godziwej nieruchomości znajdujących się obecnie w trakcie sprzedaży.
 
Na podstawie wstępnych wniosków z tej analizy, Bank Millennium S.A. rozważa dostosowanie okresów amortyzacji niektórych aktywów i w konsekwencji uwzględnienie w roku 2004 jednorazowej amortyzacji w wysokości 221 mln zł, w efekcie czego osiągnie odpowiednie oszczędności w następnych latach.
 
Wpływ powyższych operacji na skonsolidowany wynik brutto Grupy Kapitałowej Banku Millennium wyniesie 161 mln zł.
 
Eureko B.V., które obecnie posiada 20% głosów na walnym zgromadzeniu Banku Millennium S.A., poinformowało Bank Millennium S.A., że, w związku z deklarowaną wcześniej intencją zredukowania swojego zaangażowania w sektorze bankowym, zmniejszy swój obecny stan posiadania w kapitale zakładowym Banku Millennium S.A. z 20% do 1,2%. Akcje zostaną sprzedane po cenie rynkowej kilku inwestorom.