Informacje prasowe


07.12.2005

Bank Millennium sfinalizował transakcję sprzedaży 10% akcji PZU S.A.

Bank Millennium S.A. informuje, iż – wspólnie ze spółką zależną BEL Leasing Sp. z o.o. (będącą następcą prawnym spółki BIG BG Inwestycje S.A.) - zawarł porozumienie dotyczące rozliczenia umowy sprzedaży 10 % akcji PZU SA zawartej 21 grudnia 2004 roku z Eureko B.V.

Porozumienie określa ostateczną cenę na 2,3 miliarda złotych, co stanowi średnią wycen Grupy PZU sporządzonych przez dwa niezależne międzynarodowe banki inwestycyjne. Zgodnie z umową BEL Leasing Sp. z o.o. otrzyma od Eureko kwotę 1,1 miliarda złotych, która obejmuje 700 milionów złotych korekty minimalnej gwarantowanej ceny oraz kwotę 400 milionów złotych stanowiącą drugą transzę początkowej ceny sprzedaży, która została uzgodniona w dniu 21 grudnia 2004 r.
Oczekiwany termin płatności to 7 grudnia 2005 r.
 
Wycena PZU sporządzona dla BEL Leasing Sp. z o.o. i Banku Millennium S.A., została dokonana przez JP Morgan plc, natomiast wycena na rzecz Eureko została dokonana przez UBS Investment Bank.
 
Ponadto Bank Millennium S.A. informuje, iż w ramach umowy typu „swap" z Banco Comercial Portugues („Millennium bcp"), zawartej we wrześniu 2003 roku i rozwiązanej w grudniu 2004 roku, Millennium bcp utrzymał prawo udziału (zgodnie z formułą zawartą w tej umowie) w przychodach ze sprzedaży akcji PZU S.A., w przypadku, gdy ostateczna cena sprzedaży przewyższy kwotę 1,6 miliarda złotych. Zgodnie z powyższym, Bank zapłaci na rzecz Millennium bcp kwotę 283,5 milionów złotych, która będzie wywierać odpowiednio taki sam wpływ na rachunek skonsolidowany Banku Millennium.
 
Wpływ transakcji na wynik skonsolidowany brutto Banku Millennium w bieżącym roku,  wynosi 416,5 milionów złotych.