Informacje prasowe


01.08.2003

Bank Millennium rozpoczął sprzedaż dziesiątej serii obligacji

Bank Millennium SA. rozpoczął w piątek 1 sierpnia 2003 r. sprzedaż dziesiątej serii obligacji własnych. W dniach od 1 sierpnia 2003 do 29 sierpnia 2003 roku Bank zaoferuje obligacje serii A10 o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 300 milionów złotych.

Obligacje Serii A10 emitowane są w ramach Programu Emisji Obligacji Banku . Obligacje Serii A10 będą mogły być nabywane przez osoby fizyczne i prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 
Rentowność Obligacji Serii A10 została określone na:

  • w Transzy Małych Inwestorów - 3,00% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 10 Obligacji Serii A10)
  • w Transzy Dużych Inwestorów - 3,25% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 500 Obligacji Serii A10)
  • w Transzy Kierowanej - 3,50% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 50 obligacji Serii A10 oraz nie póżniej niż  w momencie składania zapisu zawrą umowę rachunku 6 miesięcznej lokaty bankowej (o stałym oprocentowaniu) na kwotę równą kwocie uzyskanej ze sprzedaży Obligacji serii A10 nabytych w transzy kierowanej).

Obligacje Serii A10 zostaną wykupione przez Emitenta w dniu 15 grudnia 2003 roku.
 
Obligacje są oferowane przez sieci sprzedaży Millennium, Millennium PRESTIGE oraz Millennium Biznes i są bezpośrednio dostępne w oddziałach Millennium i Millennium PRESTIGE Banku Millennium S.A.
Na podstawie art. 52 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zakup obligacji umożliwia uzyskanie zwolnienia podatkowego od zysków z lokat. Klientom pragnącym, aby zysk z tej inwestycji był zwolniony z opodatkowania, Bank umożliwia wcześniejszy odkup w dniach 17 - 28 Listopada 2003. Prospekt emisyjny Obligacji Banku Millennium S.A oraz prospekt emisji danej serii obligacji dostępne są w oddziałach Banku, w Millennium Domu Maklerskim SA oraz na stronie internetowej www.bankmillennium.pl