Informacje prasowe


09.06.2021

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium ponownie nagrodzony Złotym Listkiem CSR

Bank Millennium został, podobnie jak w ubiegłym roku, nagrodzony Złotym Listkiem CSR tygodnika Polityka, otrzymywanym przez firmy, których działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oceniane są najwyżej. We wcześniejszych latach Bank Millennium aż pięciokrotnie zdobył Złoty Listek CSR.

Listki CSR trafiają do firm, które w swojej działalności w sposób strategiczny wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej – mają systemy zarządzania etyką, angażują się społecznie, wprowadzają działania w odpowiedzi na potrzeby klientów i pracowników oraz minimalizują swój wpływ na środowisko naturalne.

W Banku Millennium prowadzenie odpowiedzialnego biznesu oznacza badanie i uwzględnianie potrzeb interesariuszy w planowaniu i realizacji strategii firmy. Tematy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są integralną częścią naszego podejścia do prowadzenia działalności bankowej. Kierunek i wskaźniki dotyczące działań z obszaru ESG (środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego) są regularnie weryfikowane, mierzone i raportowane w corocznych sprawozdaniach dotyczących informacji niefinansowych Grupy Banku Millennium. Raport ESG Grupy Banku Millennium prezentujący inicjatywy zrealizowane w 2020 roku można znaleźć pod adresem: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2020/pl. Jest to piętnasty roczny raport niefinansowy wydany przez Grupę.

Bank Millennium angażuje się w działania społeczne i zrównoważonego rozwoju koncentrując się na czterech obszarach:

  • Klienci - nasz priorytet to bankowość bez barier. Chcemy, aby wszyscy klienci mieli wygodny dostęp do usług finansowych. Dlatego wprowadziliśmy wiele udogodnień dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu - dostępne placówki, bankomaty i strona internetowa banku oraz głosowy serwis telefoniczny.
  • Pracownicy - tworzymy atrakcyjne środowisko pracy. Budujemy relacje oparte na zaufaniu, stawiamy na jakość i innowacyjność, pomagamy pracownikom się rozwijać i promujemy współpracę.
  • Społeczeństwo - prowadzimy program edukacji przedszkolaków „Finansowy Elementarz”, bo wierzymy, że dobre nawyki finansowe warto kształtować już w dzieciństwie. Wiemy, że nasi pracownicy znają najlepiej potrzeby lokalnej społeczności. Dlatego, po przerwie związanej z pandemią, wracamy wkrótce do programu grantowego na najlepsze projekty wolontariackie, zgłaszane przez naszych pracowników.
  • Środowisko - wprowadzamy własne działania prośrodowiskowe, oferujemy proekologiczne produkty i odpowiedzialne finansowanie oraz rozwijamy edukację ekologiczną. Od prawie dekady Bank Millennium monitoruje i publikuje dane dotyczące poziomu emisji dwutlenku węgla. Rokrocznie poziom tej emisji ulega obniżeniu.

Listki CSR, coroczne zestawienie firm najbardziej zaangażowanych społecznie, jest przygotowywane już od 10 lat przez tygodnik Polityka we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Złoty Listek CSR otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami. Firmy opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest całościowy system raportowania kwestii ESG oraz zarządzania etyką. Posiadają spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania w działalności biznesowej oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych, przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy, które podlegają zewnętrznej, niezależnej weryfikacji.