Informacje prasowe


17.04.2019

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium ponownie nagrodzony Srebrnym Listkiem CSR

Po raz piąty Bank Millennium otrzymał Srebrny Listek CSR. Wyróżnienie to trafia do firm, które w codziennej działalności wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej – mają systemy zarządzania etyką, angażują się społecznie, wprowadzają działania w odpowiedzi na potrzeby klientów i pracowników oraz minimalizują swój wpływ na środowisko naturalne.

Działania CSR są wpisane w strategię biznesową Banku Millennium i dotyczą trzech głównych grup: klientów, pracowników i społeczności. W odniesieniu do klientów priorytetem jest niwelowanie barier fizycznych i cyfrowych w dostępie do usług bankowych i pozabankowych (np. e-administracji). Bank Millennium nie tylko stawia na rozwój rozwiązań mobilnych, które umożliwiają korzystanie z usług finansowych w dowolnym miejscu i czasie, ale dostosowuje również swoje usługi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzane udogodnienia dotyczą zarówno ułatwień w dostępie do oddziałów, bankomatów, serwisu telefonicznego, strony internetowej, jak również sposobu obsługi. 100% bankomatów i ponad 70% oddziałów banku jest dostosowana do wymagań osób z niepełnosprawnościami. Programy CSR realizowane dla pracowników dotyczą przede wszystkim wspierania różnorodności w miejscu pracy (Bank Millennium jest sygnatariuszem Karty Różnorodności), zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków zatrudnienia oraz oferowania możliwości angażowania się w działania społeczne. Programy społeczne realizowane są za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i koncentrują się na dwóch obszarach: edukacji finansowej i wolontariacie pracowniczym. Spółka wspiera również realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG-Sustainable Development Goals). Przystępując do partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji SDG, Bank Millennium zadeklarował prowadzenie działań w szczególności na rzecz edukacji dzieci i młodzieży. Cel ten realizuje poprzez prowadzenie programu edukacji finansowej przedszkolaków „Finansowy Elementarz”, w którym przeszkolono już 33 tys. dzieci. Wszystkie działania CSR są corocznie od 13 lat podsumowywane w raporcie odpowiedzialności społecznej Banku Millennium: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2018/pl/

Srebrny Listek CSR tygodnika Polityka otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Norma ta odnosi się do siedmiu obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie i zaangażowanie społeczne. Firmy te opierają się na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach. Dodatkowo posiadają system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy.