Informacje prasowe


17.05.2004

Bank Millennium podpisał umowę z Agencją Rynku Rolnego

Bank Millennium zawarł umowę z Agencją Rynku Rolnego w sprawie udzielania gwarancji na poczet zabezpieczenia płatności dokonywanych przez Agencję w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. Podpisanie umowy umożliwia Bankowi Millennium wystawianie gwarancji na rzecz Agencji i na zlecenie Klientów Banku, którzy biorą udział w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej wymagających ustanowienia zabezpieczeń gwarancyjnych np. w handlu zagranicznym produktami rolnymi.

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i przyjęciu zasad Wspólnej Polityki Rolnej uległy zmianie zasady regulacji rynków rolnych. Prawo unijne wprowadza system licencji, pozwoleń, dopłat do eksportu lub produkcji określonych artykułów rolnych. Instytucją rządową odpowiedzialną za administrację i kontrolę rynku rolnego jest  Agencja Rynku Rolnego (ARR). ARR wydaje pozwolenia na produkcję lub obrót artykułami rolno-spożywczymi oraz nadzoruje właściwe wykonanie zobowiązań handlowych.
 
Zgodnie z nowymi zasadami przyjętymi 1 maja 2004, uczestnictwo w wielu działaniach na rynkach rolnych, takich jak np. handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi, wymaga uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności (wydawanego przez ARR). Warunkiem koniecznym do uzyskania zezwolenia jest złożenie przez przedsiębiorcę odpowiedniego zabezpieczenia w formie depozytów gotówkowych lub gwarancji bankowych, które są gwarancją spełnienia zobowiązań wynikających z wydanego pozwolenia na wywóz / przywóz.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów tylko te instytucje finansowe, które podpiszą odpowiednie umowy z ARR mogą wystawiać swoim Klientom gwarancje z tytułu powyżej opisanych zabezpieczeń.
 
Podpisanie umowy regulującej warunki współpracy pomiędzy Bankiem Millennium a ARR umożliwi udzielanie Klientom Banku gwarancji bankowych na poczet zobowiązań wynikających z uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej. W ten sposób Bank może efektywniej wspierać tych Klientów, których działalność gospodarcza związana jest z uczestnictwem w obrocie produktami rolno-spożywczymi regulowanym przez mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej.