Informacje prasowe


15.03.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium i Grupa EBI wspierają polskie małe i średnie przedsiębiorstwa

Bank Millennium i Grupa EBI wspierają polskie małe i średnie przedsiębiorstwa

  • Nowe finansowanie w wysokości ok. 4,2 mld zł zostanie udostępnione polskim małym i średnim przedsiębiorstwom dzięki syntetycznej sekurytyzacji portfela złożonego z kredytów dla MŚP.
  • Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) udzielą gwarancji w wysokości 1,5 mld zł (1,202 mln zł na transzę uprzywilejowaną i 300 mln zł na transzę podporządkowaną).
  • Transakcja jest częściowo zabezpieczana przez Europejski Fundusz Gwarancyjny.

Bank Millennium i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI i EFI) łączą swe siły, w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie kapitału obrotowego i płynności, a także kompensowania ograniczeń inwestycyjnych polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) dotkniętych kryzysem COVID-19. W transakcji tej, StormHarbour Securities LLP pełnił rolę Organizatora dla Banku Millennium S.A.

W tym celu Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) udzielą gwarancji w wysokości 1,5 mld zł (1,202 mln zł dla transzy uprzywilejowanej i 300 mln zł dla transzy podporządkowanej) dla operacji syntetycznej sekurytyzacji portfela kredytów dla MŚP udzielonych przez Bank Millennium S.A. Polski bank będzie mógł dzięki temu zapewnić finansowanie i zaspokoić potrzeby płynnościowe MŚP poprzez nowe kredyty w łącznej kwocie ok. 4,2 mld zł (co odpowiada 6-krotności transzy podporządkowanej i 2-krotności transzy uprzywilejowanej). 80% finansowania jest również kierowane do MŚP w regionach spójności w Polsce i pomaga zmniejszyć dysproporcje regionalne – przyczyniając się w ten sposób do realizacji Celu Spójności UE.

Operacja obejmuje zarówno pierwszą stratę syntetycznej struktury sekurytyzacji za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG) – integralna część pakietu działań o wartości 540 mld euro zatwierdzonego przez Unię Europejską w 2020 r., przeznaczonego na przeciwdziałanie trudnościom gospodarczym i spowolnieniom produkcyjnym spowodowanym pandemią – jak i transzę uprzywilejowaną za pośrednictwem własnego ryzyka EFI.

Jest to pierwsza operacja syntetycznej sekurytyzacji pomiędzy Grupą EBI a Bankiem Millennium S.A.

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska powiedziała: „Cieszę się, że Grupa EBI i Bank Millennium podpisały kolejną transakcję pomocy kapitałowej w celu wsparcia polskich MŚP. Dzięki temu finansowaniu polskie firmy będą mogły wspierać miejsca pracy i będą lepiej przygotowane do utrzymania stabilności w tej bardzo wymagającej sytuacji. Warto również zauważyć, że 80% tego finansowania zostanie przeznaczone dla MŚP w polskich regionach spójności."

Dyrektor generalny EFI Alain Godard powiedział: „Dzięki Europejskiemu Funduszowi Gwarancyjnemu, EFI dalej rozwija swoje inicjatywy sekurytyzacji i współdzielenia ryzyka w Polsce. Cieszymy się, że Bank Millennium dołącza do grona wybranych banków i że możemy podpisać z nimi naszą pierwszą umowę. Operacja stanowi odpowiedź na potrzeby w zakresie kapitału obrotowego i płynności oraz ograniczenia inwestycyjne, na które napotykają MŚP w tych trudnych czasach.”

Andrzej Gliński, członek zarządu Banku Millennium powiedział: „Dzięki umowie z EIB i EIF Bank Millennium będzie partnerem jeszcze szerszej grupy przedsiębiorstw, finansując ich bieżącą działalność i planowane inwestycje. Wsparcie EIB będzie dodatkową wartością dla klientów banku, którzy muszą funkcjonować w coraz bardziej złożonej i dynamicznej sytuacji gospodarczej”.

Informacje ogólne

Europejski Bank Inwestycyjnylink otwiera się w nowym oknie (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej, udzielającą długoterminowych pożyczek, której właścicielami są jej państwa członkowskie. Udostępnia długoterminowe środki finansowe na rozsądne inwestycje, aby przyczynić się do osiągnięcia celów polityki UE. Bank finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach – infrastruktura, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Europejski Fundusz Inwestycyjnylink otwiera się w nowym oknie (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez pomoc w dostępie do finansowania. EFI projektuje i rozwija kapitał podwyższonego ryzyka i kapitał wzrostu, gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są ukierunkowane na ten segment rynku. W tej roli EFI wspiera cele UE w zakresie wspierania innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu i zatrudnienia.

W 2021 roku Grupa EBI przeznaczyła 6,5 mld eurolink otwiera się w nowym oknie na finansowanie projektów w Polsce.

Europejski Fundusz Gwarancyjnylink otwiera się w nowym oknie (EFG) został utworzony przez grupę EBI z wkładami Polski i innych państw członkowskich UE w celu ochrony przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem COVID-19. Korzystając z gwarancji w wysokości prawie 25 mld euro, EFG umożliwia EBI i EFI udzielanie pożyczek, gwarancji, papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, instrumentów kapitałowych i innych instrumentów finansowych dostępnych głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. EFG jest częścią pakietu naprawczego Unii Europejskiej, którego celem jest zapewnienie łącznie 540 mld euro na pobudzenie tych części gospodarki UE, które najbardziej ucierpiały.

Bank Millennium
Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego. Jest bankiem cyfrowym, dąży do stania się najbardziej spersonalizowanym bankiem w Polsce. Priorytetem banku jest ułatwianie codziennego życia klientom poprzez oferowanie im wygodnego i intuicyjnego dostępu do usług finansowych i pozafinansowych. Kluczem do wszystkich wprowadzanych przez bank zmian jest klientocentryzm i dbałość o najwyższej jakości doświadczenie użytkownika.

Znajomość polskiego rynku finansów bank zbudował na wieloletnich doświadczeniach w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, uzupełnia ją wiedzą i międzynarodową praktyką w dziedzinie finansów wnoszoną przez Banco Comercial Portugues - największy komercyjny bank w Portugalii, który jest strategicznym udziałowcem banku.

Bankowość przedsiębiorstw Banku Millennium, poprzez doradców i specjalistów produktowych, oferuje kompleksowe rozwiązania finansowe dopasowane do specyfiki działalności biznesowej klientów. Podstawą budowania relacji z klientami jest zrozumienie ich wizji i aspiracji oraz wsparcie rozwoju ich biznesu nie tylko w zakresie finansowania działalności firmy, ale również dostarczenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które digitalizują i automatyzują procesy współpracy z bankiem. Bardzo wysokie zadowolenie klientów bankowości przedsiębiorstw potwierdzane jest wynikami corocznych wewnętrznych badań satysfakcji.