Informacje prasowe


30.10.2017

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
Bank Millennium - doskonały 3 kwartał, zrealizowane cele strategiczne i konsekwentny rozwój

Działalność Grupy Banku Millennium po 3 kwartałach 2017 r.

W 3 kwartale 2017 roku zysk netto grupy Banku Millennium był bardzo dobry i wyniósł 187,5 mln zł., o 35% więcej niż w porównywalnym okresie 2016 roku. Liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła o 39 tys. i osiągnęła poziom blisko 1,6 mln - wśród nich 652 tys. korzystało z bankowości mobilnej, co oznacza wzrost o 42% r/r. Skonsolidowany zysk netto grupy po 3 kwartałach 2017 roku wyniósł 502 mln zł, rosnąc 32% r/r (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych).

- Dzięki konsekwencji w realizacji celów strategicznych oraz wysokiej efektywności, po 3 kwartałach 2017 roku osiągnęliśmy bardzo dobry wynik netto w wysokości 502 mln zł. Przychody z tytułu odsetek wzrosły o 12,1%, a dochody prowizyjne o 16,5% rocznie - powiedział Joao Bras Jorge, prezes Zarządu Banku Millennium. - Jednym ze strategicznych filarów rozwoju, obok wzrostu przychodów i zwiększenia liczby klientów jest jakość i innowacyjność. Potwierdzają to zdobyte przez nas nagrody - m.in. dwa pierwsze miejsca w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka 2017” oraz nagroda BAI Global Innovation Awards za innowacyjne rozwiązania w zakresie udostępniania usług e-administracji.

Najważniejsze wyniki finansowe

Przychody operacyjne Grupy osiągnęły w 3 kwartale 2017 roku wartość blisko 1,9 mld zł (13% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych), a koszty wzrosły nieznacznie do poziomu 852 mln zł (2,5% r/r).

Bank podtrzymał bardzo wysoką rentowność działania. Współczynnik ROE poprawił się o 1,6 p.p. i wyniósł 9,3%, a wskaźnik koszty/dochody (bez zdarzeń jednorazowych) poprawił się o 4,8 p.p, osiągając jeden z najniższych wśród polskich banków poziom 45,6%. Kapitały własne wzrosły do 7,6 mld zł przy współczynniku TCR 20,5%, obrazującym wysokie bezpieczeństwo banku. Jakość aktywów nadal utrzymuje się na najwyższym poziomie. Udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym ogółem kształtuje się na stabilnym poziomie 4,6% (jeden z najlepszych wskaźników w sektorze), a w przypadku kredytów hipotecznych na poziomie 2,57%.

Jakość potwierdzona prestiżowymi nagrodami – polskimi i międzynarodowymi

 • 1 miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego”, 1 miejsce w kategorii „Bankowość mobilna”, 2 miejsce w kategorii „Bankowość internetowa” w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka 2017”. Bank należy do ścisłej czołówki rankingu od 7 lat.
 • 1 miejsce w kategorii “Breakthrough Collaboration in Financial Services” (Przełomowa współpraca w zakresie usług finansowych) prestiżowego konkursu BAI Global Innovation Awards. Jury doceniło innowacyjne rozwiązania, dzięki którym klienci otrzymali dostęp do e-urzędów za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej.
 • „Najlepszy bank cyfrowy dla klientów indywidualnych w Polsce" ("Best Consumer Digital Bank in Poland") oraz „Najlepszy bank w Europie Środkowo – Wschodniej” w kategorii ”Najlepsze usługi finansowania handlu”(„Best Trade Finance Services”) według magazynu Global Finance

Najważniejsze wyniki biznesowe

Bankowość detaliczna

Na koniec trzeciego kwartału 2017 roku liczba aktywnych klientów indywidualnych wyniosła blisko 1,6 mln co oznacza wzrost o 313 tys. w ciągu ostatnich 3 lat (powyżej założeń Strategii na lata 2015-2017). Aktywni klienci „internetowi” stanowili prawie 70% portfela, a aktywnie korzystający z aplikacji mobilnych i mobilnego internetu ponad 40%. Tak dobra akwizycja to między innymi efekt programu rekomendacyjnego „Lubię to polecam”, w którym zarejestrowało się już blisko 132 tys. zadowolonych klientów. Liczba prowadzonych Kont 360o wzrosła w 3 kwartale o 74 tys., osiągając pod koniec kwartału poziom 833 tys.

Fundusze klientów indywidualnych osiągnęły w 3 kwartale wartość 49 mld zł, rosnąc 7,8% r/r. Motorem wzrostu były przede wszystkim środki zdeponowane na rachunkach bieżących i oszczędnościowych (+19% r/r) oraz produkty inwestycyjne (+23,6% r/r).

Wartość uruchomionych w 2017 roku kredytów hipotecznych zanotowała istotny wzrost w wysokości 158% r/r i wyniosła 1,8 mld zł. Tylko w 3 kwartale odnotowano sprzedaż na poziomie 725 mln zł, co oznacza ponad trzykrotny wzrost o 247,5% r/r. Sprzedaż kredytów gotówkowych po 3 kwartałach wyniosła blisko 1,8 mld zł, co stanowi nieznacznie niższy poziom niż notowany w ubiegłym roku (-2,8% r/r), z rosnącym poziomem sprzedaży w 3 kwartale: 600 mln zł. Na dzień 30 września 2017 roku kredyty dla klientów indywidualnych (brutto) wyniosły łącznie 33,4 mld zł.

Bankowość przedsiębiorstw

Trzeci kwartał 2017 r. był dla bankowości przedsiębiorstw rekordowy pod względem wyników finansowych jak i dobrych relacji z klientami mierzonych liczbą transakcji. Osiągnięte wyniki sprzedaży poszczególnych produktów były bardzo satysfakcjonujące. Działalność kredytowa kontynuowała pozytywny trend, rosnąc szybciej niż rynek. Portfel kredytów dla przedsiębiorstw - wliczając w to leasing i faktoring - osiągnął wartość 15,7 mld zł (brutto), rosnąc o 10,7% r/r.

Obroty faktoringowe, po rekordowym 2 kwartale, po raz kolejny pobiły rekord osiągając 4,3 mld zł w 3 kwartale, co daje narastająco w 3 kwartałach wartość 12,3 mld zł (wzrost o 12,8% r/r). Portfel faktoringowy urósł w tym czasie o prawie 15% r/r. Wartość środków oddanych w leasing wyniosła w 3 kwartałach 2017 r. 2,2 mld zł i była o 13% wyższa niż przed rokiem.

Wartość środków na rachunkach bieżących w segmencie korporacyjnym osiągnęła poziom 6,6 mld zł, co oznacza wzrost o 12% w ujęciu rocznym. Wynika on z rosnącej transakcyjności klientów. Liczba transferów zagranicznych wzrosła o 33,7 % r/r.

We współpracy z BGK, obok bardzo popularnych gwarancji de minimis, Bank zaoferował klientom gwarancje na zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych w złotych udzielane w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”.

Cyfrowe innowacje dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorstw

 • tokenizacja kart płatniczych MasterCard i Visa (Bank Millennium pierwszym w Europie bankiem wykorzystującym tokenizację Visa). Umożliwia ona utworzenie wirtualnego odpowiednika plastikowej karty debetowej, kredytowej lub przedpłaconej w aplikacji mobilnej banku. Dzięki tokenizacji klienci mogą zbliżeniowo płacić telefonem w technologii HCE (ang. Host Card Emulation). W trzecim kwartale 2017 roku liczba kart HCE w Banku Millennium wzrosła do 78 tys., wykonano nimi 653 tys. transakcji (drugi wynik na rynku).
 • ubezpieczenia turystyczne - udostępnienie w systemie bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej możliwości zakupu ubezpieczeń turystycznych z innowacyjną usługą „Pomoc w podróży”, która pozwala na szybki, bezpośredni kontakt z Ubezpieczycielem.
 • usprawnienie i wzbogacenie zdalnego procesu wnioskowania o pożyczkę gotówkową (w aplikacji mobilnej i Millenecie). Dzięki konsekwentnej optymalizacji procesów kredytowych, udział pożyczek zainicjowanych w kanałach elektronicznych wzrósł w trzecim kwartale 2017 roku do rekordowych 44%.
 • nowe wnioski Rodzina 500+ - w ramach wspierania polskiej e-administracji, umożliwienie ponownego składania wniosków o świadczenie rodzinne w ramach programu „Rodzina 500+”. Od sierpnia 2017 roku w systemie bankowości internetowej wniosek złożyło ponad 46 tys. klientów-rodziców.
 • „Faktury i rachunki” - uruchomienie innowacyjnej usługi, która umożliwia wystawcy faktur przekazywanie informacji o płatności bezpośrednio do bankowości elektronicznej płatnika, a płatnikowi szybki i wygodny sposób ich opłacania bez konieczności przepisywania danych z faktury. Bank Millennium uruchomił usługę jako pierwszy bank na rynku. Projekt zrealizowano we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową oraz Związkiem Banków Polskich.

Bank Millennium uruchomił usługę jako pierwszy bank na rynku. Projekt zrealizowano we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową oraz Związkiem Banków Polskich.

Pełny kwartalny raport finansowy dostępny na https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-finansowe/raporty-kwartalne.