Informacje prasowe


26.07.2023

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
Bank Millennium - dobre wyniki biznesowe, trzeci z rzędu kwartał istotnego dodatniego wyniku netto

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 1 półrocze 2023

W 2 kwartale 2023 roku skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium już trzeci raz z rzędu był dodatni i wyniósł +106 mln zł. Zysk netto w 1 półroczu 2023 roku wyniósł +358 mln zł, a skorygowany o koszty kredytów hipotecznych (1 747 mln zł po opodatkowaniu) i z hipotetycznym podatkiem bankowym (203 mln zł) wyniósłby rekordowe 1,418 mld zł. Dzięki połączeniu cyfryzacji i najlepszej wielokanałowej jakości obsługi nagrodzonej tytułem Złoty Bank 2023, efektywność Banku pozostała na niezmiennie wysokim poziomie.

- Mimo że koszty związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych (rezerwy na ryzyko prawne, koszty polubownych ugód i koszty prawne) wciąż stanowiły istotny hamulec dla coraz bardziej rentownej działalności podstawowej Grupy, w 1 półroczu 2023 roku osiągnęliśmy dodatni zysk netto w wysokości 358 mln zł. - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

- Również pod względem biznesowym było to dobre półrocze. W segmencie detalicznym potwierdziliśmy naszą zdolność do konkurowania w obszarze Consumer Finance - tylko w 2 kwartale wartość sprzedanych pożyczek gotówkowych osiągnęła 1,6 mld zł. W pierwszym półroczu liczba aktywnych klientów wzrosła do 2,949 mln (+26 tys kw./kw.): 2,62 mln z nich korzystało z bankowości internetowej, a 2,37 mln to użytkownicy mobilni. W bankowości korporacyjnej koncentrowaliśmy się na wykorzystaniu gwarancji BGK, czego efektem jest rekordowy portfel ponad 3,9 mld zł kredytów objętych gwarancjami. Wprowadziliśmy nowe rozwiązania cyfrowe m. in. zespół banku zbudował aplikację mobilną dla firm, całkowicie nową pod kątem technologicznym, z nowym designem, skupionym na wygodzie użytkownika, o dużych możliwościach personalizacji.

Konsekwentnie redukowaliśmy portfel walutowych kredytów hipotecznych i związane z nim ryzyka. Nadal oferowaliśmy kredytobiorcom indywidualnie negocjowane polubowne rozwiązania takie jak konwersje na złote, przedpłaty lub zbiorowe "ugody". Liczba dobrowolnych ugód w 2 kwartale osiągnęła 924 (1 730 w 1 półroczu). Od momentu uruchomienia programu w 2020 roku podpisaliśmy blisko 19,5 tys. ugód (32% wszystkich aktywnych wówczas umów walutowo-hipotecznych). W wyniku negocjacji, ostatecznych wyroków oraz innych naturalnych czynników liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się w 2 kwartale 2023 roku o niemal 1 400 (do 35 417) - dodał Joao Bras Jorge.

Następujące wydarzenia 1 półrocza 2023 roku są naszym zdaniem szczególnie warte podkreślenia:

 • wynik z odsetek wzrósł o 6% kw/kw (1poł.23: +21% r/r) pomimo powoli spadających rynkowych stop procentowych; wzrost był głównie efektem niższych kosztów depozytów chociaż połączenie większego i bardziej dochodowego portfela dłużnych papierów wartościowych oraz zmieniającej się struktury portfela kredytowego również miało pozytywny wpływ; wzrost r/r kwartalnego wyniku z odsetek pozostał na solidnym poziome 13% ale dalej szybko spowalniał z powodu efektu wysokiej bazy;
 • kwartalna marża odsetkowa (NIM) poprawiła się do rekordowego do 485 p.b. z poziomu 458 p.b. w 1kw23 dzięki ww. niższego kosztu depozytów (2,75% w 2kw23 w porównaniu do 2,91% w 1kw23) oraz zmian po „aktywnej” stronie bilansu;
 • efektywność kosztowa pozostawała wysokaw wyniku połączenia stałego wzrostu ucyfrowienia naszego biznesu, jak również relacji z klientami z wzrostem przychodów przewyższającym wzrost kosztów, te ostatnie będące efektem niższych obciążeń regulacyjnych; liczba pracowników pozostawała stabilna (liczba aktywnych pracowników wzrosła o 102, tj. 2% od końca czerwca 2022 r.), optymalizacja sieci dystrybucji była kontynuowana (liczba oddziałów własnych spadła o 28 jednostek, tj. 7% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy) i była komplementarna w stosunku do rosnącego udziału usług cyfrowych (klienci cyfrowi: 2,62 mln, wzrost o 8% r/r, aktywni użytkownicy bankowości mobilnej: 2,37 mln, wzrost o 13% r/r); w 1poł.23 raportowane przychody operacyjne ogółem wzrosły o 13% r/r, podczas gdy raportowane koszty operacyjne spadły o 34% r/r, dzięki niższym kosztom regulacyjnym (koszty BFG/IPS razem wyniosły 372 mln zł w 1poł.22 w porównaniu do kosztów BFG w 1poł.23 w wysokości 60 mln zł); koszty operacyjne w 1poł.23 skorygowane o koszty regulacyjne wzrosły o 15% r/r;
 • portfel kredytowy zmniejszył się w 2kw23 (kredyty netto/brutto odpowiednio -7%/-6% r/r i odpowiednio -2%/-2% kw/kw) ze zmniejszającym się portfelem walutowych kredytów hipotecznych oraz, w mniejszym stopniu selektywną akcją kredytową w sektorze przedsiębiorstw, będącymi głównymi przyczynami spadku; portfel kredytowy bez walutowych hipotek zmniejszył się o 2% r/r i nie zmienił się kw/kw; portfel kredytów hipotecznych w walutach obcych dalej szybko się kurczył (-46% r/r, -19% kw/kw w wartościach raportowanych) w wyniku zmian kursów walut (PLN zyskał 3% wobec CHF w ciągu ostatnich 12 miesięcy), spłat, tworzenia rezerw na ryzyko prawne (zgodnie z MSSF9 rezerwy na ryzyko prawne księguje się jako pomniejszenie wartości brutto zasądzonych kredytów), spisań oraz dobrowolnych ugód z kredytobiorcami; w rezultacie, udział całego portfela walutowych kredytów hipotecznych w kredytach brutto ogółem zmniejszył się do 6,1% (kredyty udzielone przez BM: 5,5%) z 10,4% (9,6%) w tym samym okresie ubiegłego roku;
 • portfel niehipotecznych kredytów detalicznych wzrósł o 2% kw/kw oraz 4% r/r, głównie dzięki poprawie sprzedaży kredytów gotówkowych; w 2kw23 sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęła rekordowy poziom 1,6 mld zł, wzrost o 16% r/r, podczas gdy ich sprzedaż w całej 1poł.23 wyniosła 3,2 mld zł, rosnąc o 25% r/r; udział rynkowy BM w sprzedaży w 1poł23 wyniósł 10,8%, powyżej 9,8% w 1poł22; sprzedaż (wypłaty) kredytów hipotecznych w PLN w 2kw23 wzrosła o 7% kw/kw ale nadal była poniżej poziomu w tym samym okresie ubiegłego roku (1poł23: 1,9 mld zł, spadek o 55% r/r); udział rynkowy Banku w sprzedaży w 2kw23 wyniósł 8,9% a w 1poł.23 10,1% w porównaniu do 10,5% w 2kw22 i 13,4% w 1poł.22;
 • jakość portfela kredytowego poprawiła się, ze wskaźnikiem NPL obniżającym się do 4,5% z 4,7% na koniec marca br. po zmianach metodologicznych w portfelu kredytów hipotecznych w PLN; wsparte sprzedażą niepracujących kredytów konsumenckich, zmiany te przeważyły nad negatywnym wpływem niskiej sprzedaż nowych kredytów oraz kurczącego się portfela kredytowego; segment detaliczny w którym wskaźnik NPL zmniejszył się do poziomu 4,8% z 5,1% był głównym źródłem poprawy, podczas gdy w segmencie przedsiębiorstw wskaźnik NPL wzrósł do 3,7% z 3,4% (głównie efekt zmniejszającego się mianownika czyli portfela kredytowego); pokrycie kredytów niepracujących rezerwami poprawiło się do 73% z 68% na koniec marca 2023 r. oraz z niemal 70% na koniec 2022r.); koszt ryzyka zmniejszył się do zaledwie 27 p.b. w 2kw23 (1poł23: 45 p.b. vs. 1poł22: 37 p.b.), częściowo dzięki 36 mln zł zysku ze sprzedaży portfela kredytów niepracujących;
 • depozyty klientów nie zmieniły się w kwartale ale wzrosły o 5% r/r z depozytami detalicznymi rosnącymi o 2% kw/kw i depozytami korporacyjnymi o spadającymi 6%; trend zmiany struktury depozytów zatrzymał się, z udziałem depozytów terminowych obniżającym się nieco do poziomu 35% z 36% na koniec marca br. (33% na koniec roku 2022 oraz 18% na koniec 2021 r.); płynność Banku pozostawała na bardzo komfortowym poziomie ze wskaźnikiem K/D zmniejszającym dalej się do poziomu 74%;
 • aktywa zarządzane zarówno przez Millennium TFI, jak i fundusze zewnętrzne dalej rosły w ujęciu kw/kw (+8% w 2kw23); na poziomie ponad 6 mld zł urosły one także r/r (+13%), po raz pierwszy od wielu kwartałów;
 • wskaźniki kapitałowe poprawiły się zauważalnie (skonsolidowany TCR: 14,8%/T1: 11,7% w porównaniu z odpowiednio TCR: 14,1%/T1: 11,0% na koniec marca 2023 r.) i w rezultacie nadwyżka powyżej wymaganych minimalnych poziomów (odpowiednio 12.7%/10.2%) dalej się zwiększyła; poprawa ta miała charakter organiczny poprzez optymalizację zarówno aktywów ważonych ryzykiem (RWA) jak i kapitałów regulacyjnych (między innymi niższy negatywny wkład wyceny obligacji w innych całkowitych dochodach);
 • wymogi MREL zostały obniżone w czerwcu 2023 r. zgodnie z oczekiwaniami, po obniżce bufora II Filara przez KNF w grudniu 2022 r.; w połączeniu z lepszą sytuacją kapitałową przyczyniły się one do spełnienia śródokresowego wymogu MREL (bez CBR) na 30 czerwca 2023 r. i zmniejszenie niedoboru względem wymogu MREL + CBR.

Wyniki Grupy dostępne są również pod adresem: Relacje inwestorskie - O Banku - Bank Millenniumlink otwiera się w nowym oknie