Informacje prasowe


02.02.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium – wysoki zysk, zrealizowane cele i 72% wzrost kursu akcji na giełdzie

Wstępne wyniki i działalność Grupy Banku Millennium po 4 kwartałach 2017 r.

W 4 kwartale 2017 roku zysk netto grupy Banku Millennium wyniósł 180 mln zł (wzrost o 37% r/r). Liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła o 40 tys. i przekroczyła poziom 1,6 mln. Wśród nich 711 tys. korzystało z bankowości mobilnej, co oznacza wzrost o 39% r/r. Skonsolidowany zysk netto grupy po 4 kwartałach 2017 roku wyniósł 681 mln zł, rosnąc 31% r/r (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych w 2016 roku).

- Rok 2017 zamykający poprzedni okres strategiczny okazał się niezwykle udany. Zysk netto w wysokości 681 mln zł jest zbliżony do ubiegłorocznego, mimo znaczącego wpływu dochodów jednorazowych w 2016 roku. Rozszerzenie skali działania spowodowane wzrostem liczby klientów znalazło odzwierciedlenie w wyższych o 12,3% dochodach z działalności podstawowej i zwiększonych wolumenach produktowych. Kurs akcji Banku wzrósł o 72% osiągając najlepszy wynik wśród wszystkich banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Zrealizowane cele strategiczne

W 2017 roku Bank zrealizował najważniejsze cele średnioterminowej strategii na lata 2015-2017 – liczba aktywnych klientów przekroczyła 1,6 mln, depozyty klientów detalicznych zdobyły blisko 6% udziału w rynku, rentowność poprawiła się, a wskaźnik koszty/dochody osiągnął poziom 45,8%.

Zgodnie z nową strategią ogłoszoną w październiku 2017 roku, za trzy lata Bank zamierza znaleźć się wśród trzech najbardziej efektywnych banków w Polsce. Zakładając stabilność systemu regulacyjnego, prawnego i podatkowego Bank chce osiągnąć 1 mld zł zysku netto w 2020 roku i współczynnik ROE na poziomie trzech najlepszych banków w kraju. Stawia na dalszą digitalizację, klientocentryzm i masową personalizację.

Najważniejsze wyniki finansowe

Przychody operacyjne Grupy osiągnęły po 4 kwartałach 2017 roku wartość 2,5 mld zł (2,1% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego), a koszty wzrosły nieznacznie do poziomu 1,2 mld zł (3,9% r/r).

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium w 2017 roku osiągnął 681 mln zł i był tylko o 2,9% niższy w porównaniu do rekordowego zysku netto osiągniętego w 2016 roku (701 mln zł), w którym odnotowano znaczący przychód z transakcji akcjami VISA Europe i kilka mniejszych obciążeń jednorazowych (łącznie 180 mln zł netto). Bez uwzględniania tych zdarzeń porównywalny zysk netto w 2017 roku wzrósł o 31% r/r.

Rentowność Banku stopniowo odbudowuje się po wprowadzeniu podatku dochodowego. . Współczynnik ROE wyniósł 9,3%, a wskaźnik koszty/dochody (bez zdarzeń jednorazowych) spadł o 3,8 p.p., stabilizując się na poziomie 45,8%. Kapitały własne wzrosły do 7,8 mld zł przy łącznym współczynniku wypłacalności (TCR) na poziomie 22% (znacznie powyżej wymogów regulacyjnych) obrazującym wysokie bezpieczeństwo Banku. Również jakość aktywów pozostaje wysoka. Udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym ogółem kształtuje się na stabilnym poziomie 4,6% (jeden z najlepszych wskaźników w sektorze), a w przypadku kredytów hipotecznych utrzymuje się na poziomie 2,5%.

W 2017 roku Bank zapłacił ogółem blisko 600 mln zł podatków i innych świadczeń publicznych (m.in. podatek dochodowy, podatek bankowy, VAT, składka na BFG i KNF). Zatrudnienie wyniosło 5830 osób i pozostało na niezmienionym poziomie w stosunku do ubiegłego roku.

Najważniejsze wyniki biznesowe

Bankowość detaliczna

Liczba aktywnych klientów indywidualnych przekroczyła 1,6 mln, co oznacza wzrost o 144 tys. w 2017 roku i o 351 tys. w ciągu ostatnich 3 lat (powyżej założeń strategii na lata 2015-2017). Liczba aktywnych klientów korzystających z bankowości internetowej wzrosła na koniec 2017 roku do 1,1 mln (17% r/r), a bankowości mobilnej do 711 tys. (wzrost o 39% r/r). Na wysokie wzrosty największy wpływ miało duże zainteresowanie Kontem 360° (892 tys. otwartych rachunków od momentu wprowadzenia ich do sprzedaży w 2014 roku) oraz sukces programu rekomendacyjnego „Lubię to polecam”, w którym zarejestrowało się 165 tys. klientów.

Po 4 kwartałach 2017 roku fundusze klientów detalicznych osiągnęły wartość 49,7 mld zł, rosnąc 5,5% r/r. Motorem wzrostu była przede wszystkim świetna sprzedaż produktów inwestycyjnych (wzrost o 26% r/r) oraz dobra dynamika przyrostu środków na kontach bieżących i oszczędnościowych (9% r/r). Depozyty terminowe wyniosły 15,2 mld zł.

W 2017 roku wartość sprzedaży nowych kredytów hipotecznych przekroczyła 2,5 mld zł (wzrost o 183% r/r), co dało Bankowi piątą pozycję na rynku z udziałem 6,5%. Sprzedaż kredytów gotówkowych utrzymywała się na stabilnym poziomie 2,3 mld zł (wzrost 1,7% r/r), portfel wszystkich kredytów detalicznych brutto wyniósł 33 mld zł, a liczba kart płatniczych zwiększyła się o 277 tys.

Bankowość przedsiębiorstw

W 4 kwartale 2017 roku trend wzrostowy kontynuowała bankowość przedsiębiorstw. Również cały 2017 rok był dla niej korzystny pod względem wyników finansowych i dobrych relacji z klientami. Portfel kredytów dla przedsiębiorstw - wliczając w to leasing i faktoring - osiągnął wartość prawie 16 mld zł brutto, rosnąc o 12% r/r.

W 4 kwartale obroty faktoringowe po raz kolejny pobiły rekord przekraczając 4,5 mld zł, co dało narastająco w całym 2017 roku wartość 16,8 mld zł (wzrost o 15% r/r). Portfel faktoringowy urósł w tym czasie o prawie 11% r/r. Wartość środków oddanych w leasing wyniosła po 4 kwartałach 2017 roku ponad 3 mld zł i była o 15% wyższa niż przed rokiem.

Wartość środków na rachunkach bieżących w segmencie korporacyjnym osiągnęła poziom 7,9 mld zł, co oznacza wzrost o 17% w ujęciu rocznym. Na koniec grudnia 2017 roku liczba transferów zagranicznych wzrosła o 36% r/r, kwota czynnych gwarancji i akredytyw o 9% r/r, a depozytów przedsiębiorstw ogółem o 4,5% r/r (16,9 mld zł).

W 2017 roku Bank Millennium i Millennium Dom Maklerski dostosowały swoją działalność w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych do wymogów pakietu regulacji MiFID II wchodzących w życie z dniem 3 stycznia 2018 roku . Dotyczyło to zarówno bankowości detalicznej jak i korporacyjnej.

Rozwój bankowości internetowej i mobilnej – cyfrowe udogodnienia

W 2017 roku Bank Millennium nadal dostarczał klientom innowacyjne, ułatwiające życie rozwiązania oraz konsekwentnie optymalizował istniejące. Najważniejsze z nich to:

- dostęp do produktów inwestycyjnych w pełni online - za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet klienci mogą teraz szybko i wygodnie aktywować dostęp oraz obsługiwać na bieżąco produkty inwestycyjne oraz otworzyć Program Inwestycyjny Przyszłość+

- ubezpieczenia turystyczne - udostępnienie w systemie bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej możliwości zakupu ubezpieczeń turystycznych z innowacyjną usługą „Pomoc w podróży”, która pozwala na szybki, bezpośredni kontakt z Ubezpieczycielem

- tokenizacja kart płatniczych MasterCard i Visa - umożliwia utworzenie wirtualnego odpowiednika plastikowej karty debetowej, kredytowej lub przedpłaconej w aplikacji mobilnej banku. Dzięki niej klienci mogą zbliżeniowo płacić telefonem w technologii HCE. Bank Millennium był pierwszym w Europie bankiem wykorzystującym tokenizację Visa

- konsekwentne wspieranie polskiej e-administracji - jako jeden z nielicznych Bank udostępnił w swoim systemie internetowym Millenet zakładanie Profilu Zaufanego, który umożliwia dostęp do usług administracji publicznej przez 24 h na dobę. Umożliwił też składanie ponownego wniosku o świadczenie rodzinne w ramach programu Rodzina 500+

- „Faktury i rachunki” - uruchomienie innowacyjnej usługi, która umożliwia wystawcy faktur przekazywanie informacji o płatności bezpośrednio do bankowości elektronicznej płatnika, a płatnikowi szybki i wygodny sposób ich opłacania bez konieczności przepisywania danych z faktury. Bank Millennium uruchomił usługę jako pierwszy bank na rynku. Projekt zrealizowano we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową oraz Związkiem Banków Polskich

- dalsza automatyzacja procesów bankowości przedsiębiorstw – digitalizacja procesu otwierania rachunków, udostępnienie w systemie transakcyjnym wyciągów bankowych w formacie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) oraz przelewów do ZUS i US w systemie Express Eliksir, modernizacja modułu zarządzania kartami płatniczymi. Zwiększono dostępność sieci wpłatomatów oraz uruchomiono wiele projektów compliance w tym split payment co pozwala na komfortowe wdrożenie klientów korporacyjnych w rozliczenia oparte na tej formule

- goodie – stały rozwój platformy smartshoppingowej goodie agregującej informacje o zniżkach i programach rabatowych. Aplikacja mobilna oraz strona internetowa www.goodie.pl prezentuje obecnie oferty ponad 600 marek sklepów stacjonarnych, internetowych i restauracji oraz informacje o ponad 1600 zniżkach, promocjach i wyprzedażach.

 

Wstępne wyniki Grupy dostępne pod adresem:

https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/26477863