Informacje prasowe


24.04.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium – udany 1 kwartał 2018 roku

W 1 kwartale 2018 roku zysk netto grupy Banku Millennium wyniósł 155 mln zł, co oznacza wzrost o 11% w skali roku. Liczba aktywnych klientów detalicznych osiągnęła poziom 1,7 mln, a zgromadzone przez nich oszczędności przekroczyły wartość 50 mld zł. Bank osiągnął kwartalny rekord sprzedaży pożyczek gotówkowych i faktoringu.

- Początek 2018 roku upłynął pod znakiem konsekwentnych wzrostów, co dobrze wróży nowej perspektywie strategicznej na lata 2018-2020 - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium. - W stosunku rocznym zysk netto Grupy wzrósł o 11% (do 155 mln zł), sprzedaż nowych kredytów hipotecznych o 75% (do 748 mln zł), a pożyczek gotówkowych o 38% (do 769 mln zł). Również łączne kredyty dla przedsiębiorstw odnotowały wzrost o 9% r/r. Warto podkreślić, że Bank osiągnął także najwyższy w sektorze wskaźnik rekomendacji NPS na poziomie 52*.

Najważniejsze wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium w 1 kwartale 2018 roku wyniósł 155 mln zł i był o 11% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Zarówno w tym jak i w ubiegłym roku na relatywnie niższy wynik wpłynęła całoroczna składka na fundusz restrukturyzacji banków BFG księgowana w pierwszym kwartale.

W pierwszych trzech miesiącach 2018 roku Bank nadal poprawiał swoją zyskowność. Rentowność kapitałów własnych, skorygowana o składkę restrukturyzacyjną, wyniosła 9,7%, a relacja koszty/dochody osiągnęła poziom 46%. Po zatrzymaniu decyzją WZA całości zysku z 2017 roku w kapitale własnym, Bank osiągnął wyjątkowo wysokie współczynniki kapitałowe (TCR na poziomie 24,4%). Pomimo wdrożenia nowych standardów MSSF9, główne wskaźniki jakości aktywów pozostały silne. Przykładowo współczynnik wierzytelności zagrożonych utratą wartości wyniósł 4,9% (po spadku o 0,3 pp. w ciągu kwartału). Szybszy wzrost depozytów (3,8% kw./kw.) niż kredytów (1,2% kw./kw.) zapewnił komfortowy poziom relacji kredyty/depozyty (81%).

Najważniejsze wyniki biznesowe

Bankowość detaliczna

Liczba aktywnych klientów indywidualnych wzrosła w 1 kwartale 2018 roku o 40 tys. do 1,7 mln, głównie dzięki dalszemu zainteresowaniu Kontami 360° (966 tys. otwartych rachunków od momentu wprowadzenia ich do sprzedaży w 2014 roku). Na akwizycyjny sukces zapracował m.in. program rekomendacyjny „Lubię to polecam”, w którym do końca marca zarejestrowało się ponad 210 tys. zadowolonych klientów. Baza aktywnych klientów korzystających z bankowości elektronicznej wzrosła na koniec marca do 1,2 mln (o 17% r/r), a liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej (aplikacji i serwisu RWD) do blisko 760 tys. (wzrost o 38% r/r). Utrzymywał się wysoki udział kanałów elektronicznych w wolumenie sprzedaży. W kanałach tych rozpoczęto sprzedaż 37% pożyczek gotówkowych, założono 89% nowych lokat terminowych i zrealizowano blisko 100% przelewów.

W 1 kwartale sprzedaż nowych pożyczek gotówkowych wzrosła o 38% r/r i osiągnęła rekordową kwartalną wartość 769 mln zł. Oznacza to również osiągnięcie udziału w rynku na poziomie zbliżonym do naturalnego udziału Banku. Tak dobry wynik to między innymi efekt dotarcia z produktem do większej liczby klientów, atrakcyjnych promocji i zwiększonego udziału pożyczki konsolidacyjnej w akwizycji. Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych osiągnęła rekordową wartość 748 mln zł (wzrost o 75% r/r), co dało Bankowi piątą pozycję na rynku z udziałem prawie 7% (dane po 2 miesiącach roku). Portfel wszystkich kredytów detalicznych brutto wyniósł 33,5 mld zł, a liczba kart płatniczych zwiększyła się do 1,9 mln.

W trakcie 1 kwartału 2018 roku wszystkie zgromadzone przez Grupę oszczędności klientów indywidualnych osiągnęły wartość 53 mld zł. Oznacza to solidny wzrost o 8% w skali roku i aż 6% w kwartale. Kontynuowana była doskonała sprzedaż produktów inwestycyjnych – aktywa inwestycyjne pozyskane przez Grupę wzrosły o 22% r/r. Przyrost środków na kontach bieżących i oszczędnościowych wyniósł 15% r/r. Na koniec marca 2018 roku łączne depozyty klientów indywidualnych osiągnęły wartość 43 mld zł.

Cyfrowe ułatwienia: W ramach rozwoju spersonalizowanej oferty wykorzystującej technologię rozszerzonej rzeczywistości, w aplikacji mobilnej udostępniono proces zakładania Lokaty Urodzinowej z oprocentowaniem 3% w skali roku. Aplikacja została również wzbogacona o możliwość wnioskowania o kartę kredytową (usługa dostępna dla osób ze wstępnie obliczoną zdolnością kredytową). Dodatkowo wprowadzono możliwość utworzenia wirtualnego odpowiednika nieaktywnej karty (debetowej i kredytowej). Pozwala to płacić nową kartą w sposób zbliżeniowy telefonem, bez potrzeby czekania na plastik. Nowością jest również wprowadzenie usługi wpłaty gotówkowej BLIKiem bez użycia karty. Wpłata możliwa jest we wszystkich wpłatomatach Banku Millennium i wymaga jedynie podania kodu BLIK. Bank Millennium był jednym z pierwszych banków w Polsce, który wprowadził tę usługę.

Bankowość przedsiębiorstw

W 1 kwartale 2018 roku bankowość przedsiębiorstw kontynuowała trend wzrostowy w zakresie wolumenów kredytowych, wyników finansowych oraz liczby klientów, dla których Bank Millennium jest głównym bankiem. Portfel kredytów dla przedsiębiorstw - wliczając w to leasing i faktoring - przekroczył wartość 16 mld zł brutto, rosnąc o 9% r/r.

Bank zrealizował obrót faktoringowy w wysokości 4,6 mld zł. Są to najlepsze wyniki kwartalne w historii Banku oznaczające wzrost o 22% r/r. Wartość udzielonych przez Bank gwarancji i akredytyw dokumentowych w 1 kwartale 2018 roku wzrosła o 19% w skali roku, a wartość sfinansowanych przez Millennium Leasing przedmiotów leasingu przekroczyła 800 mln zł (ponad 16% wzrost r/r).

Wartość środków na rachunkach bieżących osiągnęła poziom 7,6 mld zł, co oznacza wzrost o 20% w ujęciu rocznym. Wzrost sald na rachunkach jest wynikiem stale rozszerzającego się zakresu współpracy z klientami, przejawiającego się w rosnącej liczbie transferów zagranicznych (+45% r/r) i krajowych (+14% r/r). W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł także, o 21%, wolumen transakcji wymiany walutowej.

Bank wprowadził do oferty bezpłatne gwarancje Biznesmax, kolejny produkt uruchomiony we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ułatwia on firmom z sektora MŚP uzyskanie finansowania inwestycji.

Cyfrowe ułatwienia: W ramach wspierania przedsiębiorczości Bank umożliwił klientom prowadzącym działalność gospodarczą zakładanie rachunków firmowych w pełni online. By założyć Konto Mój Biznes w systemie Millenet dla klientów indywidualnych, wystarczy numer NIP - dane firmy pobierane są automatycznie z bazy CEiDG, a umowa podpisywana hasłem SMS. W fazę pilotażu wszedł projekt optymalizacji procesu realizacji przelewów zagranicznych online, natomiast projekt wdrożenia usługi Millenet Link (automatyczna wymiana danych między systemami - księgowym firmy i transakcyjnym banku) zakończył się sukcesem. Przeprowadzono również kampanię aktywizującą klientów do korzystania z modułu przesyłania dokumentów kredytowych przy pomocy systemu internetowego Millenet.

Wyniki Grupy dostępne są również pod adresem:
https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/26613200/MILLENNIUM_1Q18_PL.pdf

* NPS to miara lojalności klientów wyrażona prawdopodobieństwem polecenia banku rodzinie lub znajomym. Źródło danych: badanie zrealizowane w 4Q2017 przez ARC Rynek i Opinia.