Informacje prasowe


26.07.2022

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
Bank Millennium – dodatnie wyniki operacyjne pomimo znaczących kosztów związanych z portfelem kredytów walutowych, wynik netto obciążony kosztem systemu ochrony banków

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium po 2 kwartałach 2022 r.

Skonsolidowany wynik netto grupy Banku Millennium po 2 kwartałach 2022 roku wyniósł -263 mln zł (-140 mln zł w 2 kwartale br.). Wynik obciążyły koszty związane z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych (rezerwy na ryzyko prawne, koszty związane z porozumieniami polubownymi oraz koszty prawne) w wysokości 1 170 mln zł (593 mln zł w 2 kwartale br.). Gdyby nie powyższe obciążenia Grupa zaksięgowałaby zysk netto w wysokości 907 mln zł (w 2 kwartale 453 mln zł). Bezpośrednią przyczyną straty netto w 2 kwartale br. był znaczący jednorazowy koszt związany z instytucjonalnym systemem ochrony banków (252 mln zł brutto).

- Jestem szczególnie zadowolony z pozytywnego wyniku 2 kwartału, w którym pomimo rezerw na kredyty walutowe, dzięki dobrym wynikom operacyjnym, Bank zaraportowałby pozytywny wynik finansowy, gdyby nie konieczność zaksięgowania kosztów związanych z przystąpieniem do instytucjonalnego systemu ochrony. Do poprawy wyników, mimo rosnących istotnie przychodów, przyczyniła się również prowadzona przez nas ścisła kontrola kosztów.

- Drogowskazem działań Banku jest konsekwentnie wdrażana strategia „Millennium 2024 – Inspirują nas ludzie”. Założone w niej cele są nadal aktualne, chociaż dostrzegamy intensywność niemożliwych do przewidzenia zawirowań na rynku – utrzymującego się wzrostu stóp procentowych i inflacji, wojny w Ukrainie, czy w końcu, bezprecedensowej ustawy wprowadzającej wakacje kredytowe. Po fazie operacjonalizacji, znajdujemy się teraz na etapie realizacji strategii. W 2 kwartale uruchomiliśmy kilkanaście dużych inicjatyw angażujących wszystkie obszary Banku, wprowadziliśmy m.in. Millennium 360° – nowe, bezpłatne konto, połączone z jeszcze szerszą ofertą spersonalizowanych usług w super-aplikacji mobilnej, z którego korzysta już 100,000 klientów. Trwają również przygotowania do wprowadzenia płatności odroczonych BLIK, które zamierzamy testować już w sierpniu – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

- Bank kontynuuje zawieranie ugód z kredytobiorcami hipotecznymi we frankach szwajcarskich. Pomimo niekorzystnych trendów kursowych i rosnących stóp procentowych zawarliśmy w tym półroczu 4 456 polubownych umów z kredytobiorcami frankowymi (2 175 tylko w 2 kwartale), a liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o 5 300 (z poziomu 47 600 na koniec 2021 roku) – dodał Joao Bras Jorge.

- Niestety, mimo pozytywnego trendu, bezprecedensowa regulacja dotycząca wakacji kredytowych przyniesie w 3 kwartale 2022 roku istotne koszty dla Banku. W rezultacie, zgodnie z obowiązującymi ustawodawstwem i przepisami, Zarząd Banku podjął decyzję o uruchomieniu planu naprawy – poinformował Joao Bras Jorge. - W celu podniesienia współczynników kapitałowych Bank planuje wykorzystać istniejące wewnętrzne zasoby i inicjatywy. Plan nie ma wpływu na relacje z klientami. Koncentrujemy się jeszcze bardziej na realizacji strategii 2022-2024 “Inspirują nas ludzie”. Dbałość o wysoką jakość obsługi i pozytywne doświadczenia klientów są naszym priorytetem.

Następujące wydarzenia 2 kwartału 2022 roku determinujące poprawę wyników r/r są naszym zdaniem szczególnie warte podkreślenia:

 • znaczne przyspieszenie odbudowy wyniku z odsetek ze wzrostem r/r w 2kw22 o 80%;
 • istotne przyspieszenie poprawy kwartalnej NIM (448 p.b. w 2kw22 vs. 377 p.b. w 1kw22 i 298 p.b. w 4kw21);
 • solidny wzrost kredytów (netto/brutto +4%/5%% r/r) z przyspieszającym tempem redukcji portfela walutowych kredytów hipotecznych, niższym apetytem na ryzyko oraz koncentracji na aktywach ważonych ryzykiem (ang. RWA) mający coraz większy wpływ na wzrost kw/kw; produkcja kredytów detalicznych poprawiła się w porównaniu z 1Q22; wypłaty kredytów hipotecznych w 2kw22 powróciły do poziomu powyżej 2,0 mld zł, tym niemniej były o 16% poniżej poziomu w tym samym okresie roku ubiegłego; podczas gdy produkcja pożyczek gotówkowych w 2kw22 przekroczyła 1,4 mld zł i była niższa niż w 2Q21 jedynie o 2%; niezależnie od tego nasz portfel walutowych kredytów hipotecznych wyrażony w PLN zmniejszył się o 28% r/r, co było wynikiem spłat, tworzenia rezerw (zgodnie z MSSF9 rezerwy na ryzyko prawne księguje się jako pomniejszenie wartości brutto zasądzonych kredytów) i polubownych ugód z kredytobiorcami; w rezultacie udział całego portfela walutowych kredytów hipotecznych w kredytach brutto ogółem zmniejszył się do 10,4% (kredyty udzielone przez BM:9,6%) z 15,1% (13,9%) w tym samym okresie w zeszłym roku;
 • poprawa efektywności kosztowej w wyniku połączenia stałego wzrostu ucyfrowienia naszego biznesu, jak również relacji z klientami i silnej odpowiedzi kosztowej na presje przychodowe; spadająca liczba pracowników (liczba aktywnych pracowników spadła o 315, tj. 5% od 2kw21), trwająca optymalizacja naszej sieci dystrybucji fizycznej (liczba oddziałów własnych spadła o 37 jednostek, tj. 8% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy) komplementarna w stosunku do rosnącego udziału usług cyfrowych (klienci cyfrowi: 2,42 mln, wzrost o 13% r/r, aktywni użytkownicy bankowości mobilnej: 2,1 mln, wzrost o 18% r/r); kosztowe działania optymalizacyjne pomogły ograniczyć inflacyjny wzrost kosztów operacyjnych oraz przełożyły się na znaczną poprawę efektywności kosztowej; raportowany wskaźnik koszty/dochody („K/D”) wzrósł do 50,6% z 41,9% w tym samych okresie roku ubiegłego (głównie efekt jednorazowych kosztów związanych z IPS) ale wskaźnik K/D z wyłączeniem BFG/IPS, portfela FV, kosztów prawnych, kosztów dobrowolnych ugód oraz wpływu pozycji kompensujących rezerwy utworzone na walutowe kredyty hipoteczne dot. portfela d. EB zmniejszył się w ciągu roku do poniżej poziomu 30% z poziomu 37% w tym samym okresie ubiegłego roku);
 • stabilna jakość portfela kredytowego i w rezultacie niski koszt ryzyka (35 p.b. w 2kw22 w por. z 40 p.b. w 1kw22) które odzwierciedlały stabilne trendy w jakości zarówno portfela detalicznego jak i korporacyjnego oraz dodatkowo wspierany przez sprzedaż portfela kredytów niepracujących (40 mln zł wynik brutto); wskaźnik NPL (4,3%) obniżył się w porównaniu z poziomem z końca grudnia 2021 r. (4,4%) i był istotnie poniżej poziomu 4,7% rok wcześniej; pokrycie kredytów niepracujących rezerwami pozostało praktycznie niezmienione ((68% w por. z 69%) pomimo relatywnie dużego sprzedanego portfela kredytów niepracujących (wartość brutto > 200 mln zł);
 • depozyty klientów marginalnie zmniejszyły się w kwartale (spadek o 1%) z depozytami detalicznymi rosnącymi o 1% oraz spadkiem depozytów korporacyjnych o 3% po 30% wzroście kw/kw w 1kw22; struktura depozytów detalicznych dalej stopniowo się zmieniała z udziałem depozytów terminowych na poziomie 22% na koniec czerwca w porównaniu z 15% na koniec 2021 r.; płynność Banku pozostawała na bardzo komfortowym poziomie ze wskaźnikiem K/D rosnącym do poziomu 83%;
 • wskaźniki kapitałowe obniżyły się w kwartale (skonsolidowany TCR: 15,2%/T1: 12,1% w porównaniu z odpowiednio 17,1%/14,0% na koniec grudnia 2021 r.) w efekcie zmniejszenia się kapitałów własnych (strata netto w okresie, negatywna wycena portfela obligacji) podczas gdy aktywa ważone ryzykiem (RWA) nieznacznie wzrosły;
 • aktywa zarządzane zarówno przez Millennium TFI, jak i fundusze zewnętrzne spadły o 14% kw/kw do poziomu poniżej 6,8 mld zł i spadły r/r o 28%.

Wyniki Grupy dostępne są również pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie