Informacje prasowe


29.07.2019

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
Bank Millennium – 334 mln zł zysku, rekordowa sprzedaż pożyczek gotówkowych, kredytów hipotecznych i depozytów

Wyniki Grupy Banku Millennium po 2 kwartale 2019 roku, po raz pierwszy z Euro Bankiem
W 1 połowie 2019 roku grupa Banku Millennium, w której od czerwca znajduje się Euro Bank zarobiła 334 mln zł. Bank Millennium skutecznie realizował strategię przyspieszonego wzrostu organicznego - sprzedaż pożyczek gotówkowych osiągnęła rekordową wartość 2 mld zł (+31% r/r), a kredytów hipotecznych 1,9 mld zł (+18% r/r). Wolumen depozytów detalicznych wzrósł o 11% (33% r/r licząc z Euro Bankiem), natomiast depozyty biznesowe o 16% r/r. Liczba aktywnych klientów indywidualnych wzrosła o 110 tys. (233 tys. w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

- Udany 2 kwartał 2019 roku to zarazem pierwszy okres ujmowania Euro Banku w skonsolidowanych sprawozdaniach Grupy. Przejęcie 12,6 mld zł kredytów i 8 mld zł depozytów Euro Banku umożliwiło dynamiczną poprawę dochodowości i wolumenów. Przychody operacyjne ogółem Grupy wzrosły o 18% w ujęciu rocznym, a wskaźnik ROE do 9,7%. 2 kwartał upłynął również pod znakiem silnego wzrostu organicznego wolumenów biznesowych Banku Millennium. To pokazuje, że potrafimy skupiać się równocześnie na trzech kluczowych obszarach – wzroście organicznym, wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i przygotowaniach do połączenia banków – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Najważniejsze wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium, po uwzględnieniu wyników przejętego w ostatnim dniu maja Euro Banku, wyniósł w 1 połowie 2019 roku 334 mln zł i był o 4% niższy od zysku osiągniętego w 1 połowie 2018 roku. Istotną pozycją jednorazową obniżająca zysk, wynikającą z konsolidacji z Euro Bankiem, była dodatkowa, zgodna ze standardem IFRS9 rezerwa w wysokości 81 mln zł (65 mln zł netto) na portfel Euro Banku. Gdyby pominąć tę pozycję, 27 mln zł nadzwyczajnego zwrotu podatku za 1 kwartał oraz przyjmując równy na cały rok rozkład składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków BFG, znormalizowany zysk netto wyniósłby 411 mln zł. Oznaczałoby to 12,1% wzrost w stosunku do analogicznego wyniku pro-forma za 1 połowę 2018 roku. Analogicznie liczony, znormalizowany wskaźnik ROE Grupy wzrósł w 1 połowie 2019 roku do 9,7%, w porównaniu z 9,5% w pierwszej połowie 2018 roku. Zysk netto Grupy w 2 kwartale 2019 roku wyniósł 174 mln zł (+9% kw./kw.)

W tym samym okresie przychody operacyjne ogółem Grupy wzrosły o 18% w ujęciu rocznym, a koszty ogółem o 19,6%. W znacznym stopniu był to wynik wyższej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Skorygowany o równy rozkład składki na fundusz restrukturyzacyjny BFG, wskaźnik koszty/dochody Grupy pozostawał w 1 połowie 2019 roku na stabilnym poziomie 46%.

Sfinalizowana pod koniec maja transakcja przejęcia Euro Banku zmniejszyła płynność i nadwyżkę kapitałową Grupy. Mimo to, wskaźnik kredyty/depozyty pozostał na komfortowym poziomie 88%, a wskaźniki kapitałowe na względnie wysokich poziomach: łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) na poziomie 20,1%, a wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie 16,9%.

Najważniejsze wyniki biznesowe

Bankowość detaliczna - Bank Millennium

Od początku 2019 roku Bank powiększył bazę aktywnych klientów o rekordową liczbę 110 tys. i na dzień 30 czerwca obsługiwał ponad 1,9 mln aktywnych klientów detalicznych. Z bankowości elektronicznej korzystało w tym czasie 1,5 mln osób, a z aplikacji mobilnej i mobilnego Millenetu 1,1 mln (wzrost o 35% r/r). Od początku roku otwarto 237 tys. nowych rachunków bankowych, w czym największy udział miało Konto 360°. Doskonałe wyniki sprzedaży wspierał kontynuowany z powodzeniem program rekomendacyjny „Lubię to Polecam”, w którym do końca czerwca zarejestrowało się ponad 500 tys. klientów.

Bank kontynuował model biznesowy oparty na dalszej digitalizacji procesów i ponownie zwiększył udział kanałów cyfrowych w sprzedaży produktów i usług. Udział tych kanałów w akwizycji kont osobistych wyniósł 21%, lokat terminowych 90%, a pożyczek gotówkowych 51%. Z pozostałych usług online największy wzrost odnotowały transakcje BLIK-iem - 194% r/r i liczba kart aktywowanych w technologii HCE - 99% r/r.

W 1 półroczu 2019 roku sprzedaż nowych kredytów hipotecznych osiągnęła rekordową wartość 1,9 mld zł (18% wzrost r/r), a tylko w 2 kwartale – ponad 1 mld zł. Jest to najlepszy wynik od czasu końca ekspansji kredytów hipotecznych w 2008 roku. Ponadprzeciętne wzrosty to efekt nowego modelu sprzedaży opartego na standaryzacji rozmowy z klientem, automatyzacja modelu wyceny zabezpieczeń, obniżka marży w przedziałach poniżej 80% LTV oraz zmiana sposobu naliczania prowizji za podwyższone ryzyko do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Udział Banku w rynku wyniósł w drugim kwartale 2019 roku 7,2%, co dało mu 6 pozycję w rankingu konkurencji.

Pierwsza połowa roku przyniosła też bardzo wysoką sprzedaż pożyczek gotówkowych (31% wzrost r/r). Jej wartość wyniosła ponad 2 mld zł, z czego 1,1 mld przypadło na 2 kwartał (+11% kw./kw.). Dwucyfrowe wzrosty odnotowano we wszystkich kanałach sprzedaży, z czego najwyższy w kanale mobilnym: 205% r/r. Portfel pożyczek gotówkowych samego Banku Millennium wzrósł po dwóch kwartałach o 22% r/r, a łączna wartość kredytów dla klientów indywidualnych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku osiągnęła wartość 38,1 mld zł brutto (bez Euro Banku).

Akwizycja kart kredytowych w Banku Millennium odnotowała najwyższą wartość półroczną. W ciągu 2 kwartałów wydano blisko 45 tys. nowych kart czyli 39% więcej niż rok temu, a najlepiej sprzedającą się kartą kredytową pozostała karta Impresja. 30 czerwca 2019 roku w portfelu kart kredytowych znajdowało się 382,3 tys. sztuk (+8% r/r).

Bank Millennium powrócił na ścieżkę dynamicznego wzrostu wolumenów depozytowych (11% w skali roku). Łączne środki klientów indywidualnych zdeponowane w Banku na dzień 30 czerwca 2019 roku osiągnęły wartość 58,3 mld zł.

Bankowość elektroniczna dla klientów indywidualnych – NOWOŚCI

 • jako jeden z pierwszych na rynku Bank udostępnił interfejs produkcyjny otwartej bankowości w standardzie PolishAPI. Tym samym wypełnił wszystkie wymagania w zakresie dostępu do rachunku oraz inicjacji płatności w ramach Dyrektywy PSD2 oraz technicznych standardów RTS dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.
 • wdrożenie nowego systemu internetowego Millenet i aplikacji mobilnej (projekt New Digital Experience). Do ich budowy zastosowano unikatowe na polskim rynku technologie i rozwiązania, a także wyjątkowy design, które zapewniają klientom zupełnie nowe cyfrowe doświadczenie. W nowej aplikacji i Millenecie można znaleźć oferty ściśle dopasowane do potrzeb i indywidulanego sposobu zarządzania finansami każdego klienta.
 • udostępnienie wniosków o świadczenie rodzinne z programów Rodzina 500+ i Dobry Start 300+ w systemie Millenet, zgodnie z nowymi założeniami. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie 500+ przysługuje na pierwsze i każde kolejne dziecko bez kryterium dochodowego. Z tej okazji Bank przygotował specjalną promocję.
 • nowe procesy wnioskowania o pożyczkę gotówkową w systemie Millenet i aplikacji mobilnej, które znacząco wpłynęły na wyniki sprzedaży. Klienci zyskali możliwość konsolidacji posiadanych w Banku pożyczek i wnioskowania o nową pożyczkę w aplikacji mobilnej (poza ofertą preapproval).
 • Autopay - automatyczna płatność za autostrady firmy Blue Media w aplikacji mobilnej. Jako pierwszy bank w Polsce, Bank udostępnił usługę Autopay, dzięki której można przejechać autostradą bez potrzeby zatrzymywania się przy bramkach. Opłata za przejazd pobierana jest automatycznie z konta lub karty kredytowej po zjeździe z autostrady. System Autopay działa obecnie na autostradzie A1 i A4 na odcinku Kraków – Katowice.

Aplikacja smartshoppingowa goodie

Pierwsze półrocze 2019 roku przyniosło utrzymanie dynamiki rozwoju goodie. Łączna liczba pobrań aplikacji od momentu startu osiągnęła poziom blisko 1,2 mln, z czego 300 tys. pobrano w 2019 roku. W aplikacji zarejestrowano 480 tys. wirtualnych kart stałego klienta założonych w 43 programach lojalnościowych galerii handlowych. Do już istniejących programów dołączyły kolejne programy pieczątkowe kawiarni i restauracji. Liczba kart pieczątkowych założonych w aplikacji przekroczyła 215 tys. Mocnym punktem goodie pozostaje program cashback. Do połowy 2019 roku łącznie 21 tys. użytkowników wykonało blisko 310 tys. transakcji zakupowych, otrzymując zwrot części wydatków.

Bankowość detaliczna – Euro Bank

W pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku Euro Bank kontynuował działania jako ekspert w dziedzinie finansów osobistych. Sprzedaż kredytów gotówkowych w 1 półroczu wyniosła 1,2 mld zł, a ich saldo wzrosło w tym czasie do poziomu 6,4 mld zł (9,2% wzrost r/r). Saldo kredytów ogółem wyniosło 12,6 mld zł. Jednocześnie Bank aktywnie pozyskiwał nowych klientów, którzy deponowali w nim swoje oszczędności. Atrakcyjna oferta depozytowa spowodowała wzrost wartości zgromadzonych środków do rekordowego poziomu 8,1 mld zł (+16,3% r/r).

W pierwszym półroczu 2019 roku Euro Bank konsekwentnie przyciągał nowych użytkowników bankowości mobilnej korzystających z aplikacji eurobank mobile 2.0. Według stanu na 30 czerwca 2019 roku z aplikacji korzystało 40,2 tys. użytkowników „mobile only”. Klienci za pośrednictwem aplikacji mobilnej założyli ponad 11 tys. lokat i wykonali blisko 2 mln transakcji.

Bankowość przedsiębiorstw

W pierwszych dwóch kwartałach 2019 roku rynek kredytów dla przedsiębiorstw rósł w tempie około 8% r/r, a wartość brutto kredytów udzielonych przez Bank o 11%. 30 czerwca 2019 roku portfel produktów kredytowych dla przedsiębiorstw, łącznie z leasingiem i faktoringiem, osiągnął wartość 18,9 mld zł brutto. Źródłem sukcesu była aktywna sprzedaż, dalszy rozwój dotychczasowych relacji biznesowych i akwizycja nowych klientów.

W tym samym okresie portfel leasingowy wzrósł o 9% r/r do poziomu 6,7 mld zł, a środki oddane w leasing o 6% r/r, osiągając wartość 1,76 mld zł w 1szej połowie roku. Motorem wzrostu była dobra sprzedaż w leasingu nieruchomości i środków transportu drogowego. W 1 połowie 2019 roku rosły również realizowane przez Bank obroty faktoringowe: wartość wykupionych przez Bank wierzytelności wzrosła o 8,3% r/r do poziomu 10,2 mld zł, a aktywa faktoringowe w bilansie Banku wyniosły 2,5 mld zł.

Kwota limitów na gwarancje i akredytywy udzielonych przez Bank na koniec czerwca 2019 roku wyniosła 1,9 mld zł (+15% r/r). Efektem konsekwentnego rozwoju oferty produktowej i dalszej digitalizacji był wzrost wolumenu środków na rachunkach bieżących. Ich wartość na koniec czerwca 2019 roku wyniosła 8,7 mld zł, rosnąc o 14% r/r. Łączna wartość środków zdeponowanych przez klientów biznesowych uzyskała rekordowy, 16% roczny wzrost i osiągnęła wartość 19,2 mld zł.

Bankowość elektroniczna dla firm – NOWOŚCI

Wyniki Grupy dostępne są również pod adresem:
https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie

 • udostępnienie przelewów zagranicznych w aplikacji mobilnej. Podobnie jak w serwisie bankowości internetowej użytkownicy otrzymali możliwość wyboru daty i trybu realizacji transakcji oraz kursu negocjowanego (każdorazowo z informacją o kosztach przelewu dla wybranych ustawień).
 • możliwość otwierania kolejnych kont w systemie bankowości internetowej. Nowa funkcja umożliwia wygodne złożenie wniosku o kolejny rachunek (bieżący, walutowy, płacowy) online. Rachunek jest gotowy do obsługi natychmiast po złożeniu wniosku.
 • nowa karta obciążeniowa Millennium Mastercard Corporate Executive. Jest ona połączeniem korporacyjnej karty płatniczej z pakietem przywilejów dostępnych dotychczas w ofercie dla najzamożniejszych klientów indywidualnych. Nowa karta została stworzona z myślą o komforcie i bezpieczeństwie często podróżujących członków zarządów i właścicieli firm.
 • wdrożenie usługi ApplePay (zbliżeniowe płatności telefonem i smartwatchem z systemem iOS) dla użytkowników wszystkich kart korporacyjnych.

Wyniki Grupy dostępne są również pod adresem:
https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie