Zawiadomienie akcjonariusza o liczbie posiadanych akcji i udziale w ogólnej liczbie głosów

16.05.2023 o godz. 17:38

Raport bieżący nr 18/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że w dniu 16 maja 2023 roku Bank otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. informację, iż w wyniku likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego („Drugi Allianz OFE”) w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Allianz OFE”), udział w ogólnej liczbie głosów Bank Millennium na rachunkach Allianz OFE wynosił powyżej 5%.

Przed likwidacją Drugiego Allianz OFE łączny stan na rachunkach Allianz OFE i Drugi Allianz OFE wynosił 96 792 815 akcji Banku, co stanowiło łącznie 7,98% udziału w kapitale zakładowym Banku i dawało prawo do wykonywania 96 792 815 głosów stanowiących 7,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Banku.

Po likwidacji Drugiego Allianz OFE na rachunku Allianz OFE, zapisanych było 96 792 815 akcji, stanowiących 7,98% udziału w kapitale zakładowym Banku, co daje prawo do wykonywania 96 792 815 głosów z akcji stanowiących 7,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Banku.

Treść zawiadomienia przekazujemy w załączeniu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załącznik