Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 30 marca 2023 r.

30.03.2023 o godz. 18:48

Raport bieżący nr 13/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła, w załączeniu do niniejszego raportu, treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 30 marca 2023 r. („WZA”), wraz z załącznikami.

Wobec podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu WZA.

Załączniki do raportu:

1/ załącznik nr 1 do raportu - obejmujący uchwały podjęte przez WZA

2/ załącznik nr 2 do raportu - obejmujący załącznik do uchwały nr 26 WZA

PODSTAWA PRAWNA:
§ 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.