Nieruchomości Millennium

W związku z restrukturyzacją sieci placówek, Bank Millennium S.A. dysponuje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi informacjami o poszczególnych nieruchomościach, a w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, zgodnie z podanymi w nich wskazaniami.

Hajnówka, ul. Elektryczna

Nieruchomość niezabudowana

Powierzchnia działki: 5 610 m2

Informacje uzupełniające

Działka ma kształt wydłużonego prostokąta z „odnogą" sięgającą ulicy Elektrycznej. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną użytkowane rolniczo oraz ogródki działkowe. Nieruchomość jest nieuzbrojona. Posiada dostęp do ulicy Elektrycznej o nawierzchni asfaltowej poprzez drogę wewnętrzną (50x4,5m). W chwili obecnej droga wewnętrzna jest użytkowana jako ogródek przydomowy. Przez nieruchomość przechodzą dwie linie energetyczne, które ograniczają możliwość zabudowy. Nieruchomość ma położenie bardzo dobre względem centrum miasta, obiektów administracyjnych, sakralnych, handlowych i usługowych oraz dworca PKS i PKP. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości bardzo dobra, w pobliżu znajduje się przystanek MPK.

Stan prawny nieruchomości

Właściciel: Bank Millennium S.A.

Numer księgi wieczystej: 12535 Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Wydział Zamiejscowy w Hajnówce

Numer działki: 220/2

Obręb: Hajnówka, 2 Dolne

Działka

Działka: niezabudowana działka gruntu o powierzchni 5 610 m2, opisana w księdze wieczystej 12535

Opis użytku: grunty orne

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka zatwierdzonym Uchwałą nr XXXVIII/227/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25.10.2006 r. opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 286 poz 2821 z 2006 r. nieruchomość położona jest częściowo w obszarze oznaczonym symbolem 1.11 MN - teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią, oraz częściowo w obszarze oznaczonym symbolem 1.32 KDW-D - droga dojazdowa.

Informacje dodatkowe, kontakt

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Departament Administracji i Infrastruktury
Zespół Nieruchomości
E-mail: nieruchomosci@bankmillennium.pl

 

Jednocześnie informujemy, że sprzedaż, dzierżawa lub wynajem nieruchomości nastąpi po zakończonym procesie negocjacji, które Bank przeprowadzi po przeanalizowaniu otrzymanych ofert.

 1. Oferty z podaniem ceny i formy pozyskania nieruchomości prosimy składać w zamkniętych kopertach. Oferta powinna zawierać:
  • adres nieruchomości, której dotyczy oferta
  • proponowaną formę pozyskania nieruchomości (najem, dzierżawa, zakup)
  • proponowaną cenę zakupu lub proponowaną kwotę czynszu najmu / dzierżawy
  • proponowany okres najmu / dzierżawy
  • sposób finansowania
  • proponowany termin zakupu lub w przypadku najmu / dzierżawy termin przejęcia nieruchomości
  • termin ważności oferty
  • informacje dotyczące osobowości prawnej oferenta: w przypadku osób prawnych - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wypis z ewidencji.

  Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

  Bank Millennium S.A.
  Millennium Park
  Zespół Nieruchomości DAI
  ul. Stanisława Żaryna 2A
  02-593 Warszawa
  OFERTA (dotyczy nieruchomości .....) - prosimy podać adres nieruchomości.

 2. Do wybranych oferentów zostanie przesłane pisemne zaproszenie do drugiego etapu negocjacji. Warunkiem uczestnictwa w tym etapie konkursu będzie wpłacenie wadium w terminie i wysokości podanej w wyżej wymienionym zaproszeniu.
 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży w każdym czasie, w tym prawo do wydłużenia/skrócenia każdego z etapów sprzedaży lub/i wycofania danej nieruchomości ze sprzedaży, bez obowiązku podania przyczyn
 4. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.