Dobre praktyki rynkowe

Bank utrzymuje aktywne relacje z uczestnikami i instytucjami rynku kapitałowego oparte o obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne oraz najlepsze praktyki rynkowe: zasadę otwartości, równego traktowania wszystkich podmiotów oraz równego dostępu do informacji.

Bank przestrzega również zasad zapisanych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych" i informuje publicznie o realizacji tych zasad oraz stosuje się do "Zasad Dobrej Praktyki Bankowej" określonych przez Związek Banków Polskich.

Regulatorzy i nadzór rynku

Bank priorytetowo traktuje kwestie współpracy z organami nadzorującymi poszczególne obszary jego aktywności. 

Bank angażuje się także w tworzenie regulacji prawnych dotyczących rynku przez delegowanie grona swoich ekspertów do pracy w grupach roboczych opracowujących nowe regulacje.

Komunikacja korporacyjna

Bank zapewnia równy dostęp do informacji dotyczących Grupy Banku Millennium wszystkim grupom Interesariuszy. Do wiadomości publicznej podawane są regularnie – w postaci raportów kwartalnych, półrocznych, rocznych –  dane o Banku i jego wynikach finansowych.

Najważniejsze wydarzenia związane z działalnością Grupy Banku publikowane są także w formie raportów bieżących lub też przekazywane do wiadomości publicznej poprzez publikowanie informacji prasowych, organizowanie konferencji prasowych oraz konferencji dla analityków rynku finansowego.