Komunikacja wewnętrzna

Zapewnieniu efektywnej komunikacji z Pracownikami służą:

Forum społecznościowe

Za pośrednictwem Mille Forum czyli wewnętrznego portalu społecznościowego, Pracownicy mogą wymieniać się doświadczeniami i opiniami dotyczącymi sprzedaży i obsługi Klientów oraz bieżących wydarzeń z życia Banku. Platforma jest także, dzięki publikacjom przygotowanych przez bankowych ekspertów, zbiorem praktycznej wiedzy dotyczącym produktów, jakości obsługi, technik sprzedaży i współpracy z Klientami.

Intranet

Portal intranetowy zawiera informacje przydatne w codziennej pracy (takie jak np. oferta produktowa, procedury, rynkowe informacje ekonomiczne) oraz serwis informacji bieżących.

Miesięcznik korporacyjny

informuje o najważniejszych wydarzeniach z działalności Grupy Banku Millennium w Polsce i za granicą oraz rynku finansowego. Pismo poświęca wiele miejsca sprawom i inicjatywom pracowniczym publikując na swoich łamach materiały autorstwa Pracowników.

Centrum innowacji

Umożliwia Pracownikom zgłaszanie innowacyjnych pomysłów, które pomagają w usprawnieniu procesów wewnątrz bankowych lub przyczyniają się do rozwoju oferty produktowej.

Badania opinii pracowników

Wyniki przeprowadzonych badań są punktem wyjścia do analizy i przygotowania planu działań naprawczych, którego celem jest poprawa satysfakcji i motywacji Pracowników Grupy.

Rozwój zawodowy

Zapewnieniu rozwoju zawodowego Pracowników służą:

Szkolenia

Prowadzone są w większości w formie e-learningu i umożliwiają rozwój umiejętności potrzebnych na danym stanowisku pracy. Szczególne wsparcie szkoleniowe oferowane jest nowym Pracownikom oraz Pracownikom po 45 roku życia.

Ocena kompetenji

Okresowa ocena kompetencji pozwala na stworzenie planu rozwoju zawodowego oraz możliwość rotacji wewnętrznej do jednostki, w której planowana jest dalsza kariera zawodowa.

Polityka rekrutacji

Oferty rekrutacyjne, poprzez stronę intranetową, są w pierwszej kolejności kierowane do obecnych Pracowników Banku, co umożliwia ich dalszy rozwój zawodowy.

Świadczenia socjalne

Pracownikom oferowanych jest kilka rodzajów świadczeń socjalnych:

Opieka medyczna

Od 2006 roku Pracownicy objęci są programem prywatnej opieki medycznej realizowanej przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Dodatkowo w siedzibie Centrali Banku w Warszawie działa przyzakładowa przychodnia świadcząca usługi z zakresu podstawowej opieki medycznej i ambulatoryjnej. Rodziny Pracowników oraz Pracownicy przechodzący na emeryturę mogą również korzystać z prywatnej opieki medycznej za dodatkową, korzystną opłatą miesięczną.

Zajęcia sportowe i rekreacyjne

Pracownikom oferowane są karnety na zajęcia sportowe i rekreacyjne.

Milleklub

Propaguje wśród Pracowników różnego typu inicjatywy realizowane w formie projektów o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym czy artystycznym, które są współfinansowane przez Bank.

Zapomogi i pożyczki

Pracownikom w trudnej sytuacji życiowej udzielane są zapomogi w formie bezzwrotnej pomocy finansowej. Oferowane są również niskooprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe.

Więcej informacji: Raport "Odpowiedzialny Biznes"