Komunikacja z dostawcami

Stabilność w relacjach z dostawcami Bank Millennium uzyskuje dzięki przekazywaniu rzetelnej informacji o obowiązujących w Banku regulacjach dotyczących procesu zakupów towarów i usług.

Zaproszenia do udziału w przetargach zawierają identyczne informacje dla wszystkich uczestników. Kryteria wyboru nie są jednak przekazywane oferentom (ryzyko manipulacji ofertą), ale przygotowywane są przez jednostkę merytoryczną i weryfikowane przez Departament Zakupów Centralnych.

Regulacje wewnętrzne

Wewnętrzne regulacje Banku formalizują proces zakupowy, w tym etap wyboru dostawców, który zgodnie z zasadami odbywa się w drodze przetargu.

Aby zagwarantować obiektywność podejmowanych decyzji i równe traktowanie podmiotów biorących udział w przetargach, oceny merytoryczna i komercyjna ofert dokonywane są przez niezależne jednostki organizacyjne Banku.

Regulacje wewnętrzne dotyczące procesu zakupów zawierają zapis o stosowaniu klauzul etycznych i/lub środowiskowych w umowach, gdzie te zapisy mogą mieć zastosowanie oraz uwzględnianiu norm etycznych i środowiskowych przy dokonywaniu oceny potencjalnych dostawców.

Udoskonalenia w procesie zakupów

Proces zakupów jest audytowany przynajmniej raz w roku i poddawany ciągłym udoskonaleniom.

Przeprowadzone do tej pory usprawnienia dotyczyły między innymi eliminowania konfliktu interesów podczas organizowanych przetargów, monitorowania realizowanych na rzecz dostawców płatności oraz kontroli jakości dostarczanych dóbr i usług.

Więcej informacji: Raport "Odpowiedzialny Biznes"