Komunikacja zewnętrzna

W celu dotarcia do obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy, Bank wykorzystuje różne kanały komunikacji, takie jak:

  • okresowe konferencje z udziałem Zarządu Banku na temat kwartalnych wyników grupy kapitałowej Banku (transmitowane również przez internet i telefon)
  • wideo czaty - skierowane głównie do Inwestorów indywidualnych
  • udział w konferencjach i wyjazdach ("road-show") organizowanych dla Inwestorów w kraju i zagranicą 
  • indywidualne i grupowe spotkania z uczestnikami rynku kapitałowego
  • bieżące komunikaty giełdowe i prasowe
  • dedykowana strona internetowa w portalu Banku poświęcona relacjom inwestorskim
  • zachęcanie do udziału w dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (transmitowane również przez internet)
  • kontakty bieżące z uczestnikami rynku (przez e-mail lub telefon)

Relacje inwestorskie Banku Millennium

Analizy i ratingi

Ważnym kanałem informacji dla inwestorów są raporty analityczne na temat Banku Millennium przygotowywane przez wyspecjalizowane zespoły domów maklerskich.

Ponadto, Bank współpracuje z agencjami ratingowymi, które przedstawiają swoje opinie na potrzeby podmiotów inwestujących zarówno w akcje jak i w instrumenty dłużne emitowane przez Bank.

Odpowiedzialne inwestowanie

Bank Millennium uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Kapitałowych, zorganizowanej w ramach Zespołu do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, który został powołany przez Prezesa Rady Ministrów w 2009 roku.

Głównym zadaniem Grupy jest wypracowanie wspólnego stanowiska oraz rekomendacji dla uczestników rynku finansowego w zakresie jak najbardziej efektywnego wdrożenia koncepcji odpowiedzialnego inwestowania (ang. Socially Responsible Investing, SRI) w Polsce. W skład grupy roboczej weszli zarówno przedstawiciele rynku finansowego, spółek giełdowych, regulatorów, administracji państwowej, organizacji branżowych oraz niezależni eksperci.

Jednym z efektów pracy Grupy było opracowanie "Wytycznych dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania" – praktycznego przewodnika dla firm na temat tego, jak i dlaczego uwzględniać SRI w politykach inwestycyjnych firmy.

Więcej informacji: Raport "Odpowiedzialny Biznes"