MiFID

Bank stosuje wymogi dyrektywy MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive), która ma na celu zapewnienie Klientom ochrony inwestycyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności między firmami inwestycyjnymi.

Zgodnie z wymogami dyrektywy MiFID, Bank jest zobowiązany przekazywać Klientom informacje adekwatne do ich wiedzy i doświadczenia związanego z inwestowaniem w instrumenty i produkty finansowe.

Bank jest również zobowiązany do działania w najlepiej pojętym interesie Klienta oraz do przekazywania Klientom informacji o charakterystyce i ryzykach związanych z poszczególnymi instrumentami i produktami finansowymi.

Polityka zgodności

W celu skutecznego zarządzania ryzykiem, Bank Millennium stosuje Politykę Zgodności (Compliance).

Polega ona na bieżącym monitorowaniu, badaniu zgodności oraz dostosowywanie wewnętrznych regulacji i zasad postępowania do pozostających w związku z przedmiotem działalności Spółki przepisów prawa, zwyczajów przyjętych na rynku, ustaleń międzynarodowych, norm branżowych, zasad dobrych praktyk rynkowych oraz norm etycznych.

Program AML

Bank, w oparciu o obowiązujące regulacje prawne i najlepsze praktyki rynkowe, realizuje instytucjonalny program przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML - Anti - Money Laudering) i finasowaniu terroryzmu.

Bank współpracuje w tym zakresie z wyspecjalizowanymi instytucjami państwa, systematycznie doskonali własne procedury oraz prowadzi działania szkoleniowe w tym zakresie adresowane do Pracowników.

Audyt

Działania Audytu Wewnętrznego koncentrują się na ocenie jakości, prawidłowości i bezpieczeństwa prowadzenia zadań bankowych. Audyt przeprowadzany jest zgodnie z planem rocznym, sporządzonym w oparciu o aktualny rejestr ryzyk związanych z działalnością spółki.

Roczny Plan Audytu zatwierdzany przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku, jest realizowany w podziale kwartalnym przez doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów.

Przegląd i badanie półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych realizowane jest przez współpracującego z Bankiem Audytora Zewnętrznego.

Zarządzanie ryzykiem

W Banku funkcjonuje uporządkowane i kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem. 

Opracowana została lista ryzyk kluczowych związanych z działalnością firmy. Lista ryzyk wraz z podejściem do zarządzania każdym z nich została zatwierdzona przez Zarząd Banku.

Ciągłość biznesowa

Zachowanie ciągłości funkcjonowania firmy wymaga określenia planów działalności awaryjnej.  

W Banku Millennium corocznie dokonywana jest weryfikacja krytyczności poszczególnych procesów biznesowych.  

Analizowane są również istniejące plany związane z ciągłością działania, model zarządzania kryzysowego, zasady dotyczące komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz tryb i możliwości działania w lokalizacjach zapasowych.

Więcej informacji: Raport "Odpowiedzialny Biznes"