Informacje prasowe


11.04.2013

WZA Banku Millennium: zysk za rok 2012 pozostał w spółce

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zgromadzenie Banku Millennium.

Akcjonariusze reprezentujący 82,4% kapitału Banku zapoznali się z informacjami dotyczącymi działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w minionym roku obrotowym przedstawionymi przez Pana Bogusława Kotta, Prezesa Zarządu Banku. Obejmowały one informacje o wynikach Grupy Banku Millennium w poszczególnych obszarach biznesowych, zarządzaniu ryzykiem, płynnością i kosztami oraz główne założenia nowej, średnioterminowej strategii Banku na lata 2013-15 (więcej informacji o wynikach Banku w roku 2012 znaleźć można w Interaktywnym Raporcie Rocznym Banku na jego stronach internetowych pod adresem: http://raportroczny.bankmillennium.pl/2012).

Akcjonariusze zatwierdzili sprawozdania finansowe Banku i Grupy Kapitałowej za rok 2012 oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2012.
Akcjonariusze udzielili członkom Zarządu Banku oraz członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Biorąc pod uwagę zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku potwierdzoną przez Radę Nadzorczą, Akcjonariusze zdecydowali, iż zysk netto Banku za rok 2012 wynoszący 450,1 mln zł zostaje przekazany w całości na kapitał rezerwowy. Dzięki tej decyzji współczynnik wypłacalności Grupy Banku Millennium wzrośnie do 15,1%, a współczynnik kapitału podstawowego grupy (Core Tier 1) do 13,5%. Bank zakłada, że począwszy od roku finansowego 2014 powstaną warunki do powrotu do regularnej polityki wypłaty dywidendy, zakładającej wypłatę od 35 do 50% zysku netto.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełniło skład Rady Nadzorczej Banku, wybierając na jej niezależnego członka Pana Grzegorza Jędrysa.