Jak kupić ubezpieczenie w Millenecie?

Zobacz, jak szybko wyliczysz składkę i kupisz idealne ubezpieczenie dla siebie i swoich bliskich przez bankowość internetową.

Po zalogowaniu do Millenetu wybierz z menu Moje finanse > Ubezpieczenia > Nowe ubezpieczenie turystyczne:

 • Określ gdzie, kiedy oraz z kim jedziesz
 • Wybierz pakiet ubezpieczenia; jeśli chcesz, dobierz dodatkową ochronę (np. bagażu)
 • Wybierz sposób płatności (z konta lub karty kredytowej) i zatwierdź zakup

Gotowe! Twoja polisa oraz wszystkie najważniejsze informacje o ubezpieczeniu będą od teraz dostępne w dowolnej chwili w Millenecie oraz aplikacji mobilnej.

Co zyskujesz?

Twoja polisa

Kupione ubezpieczenie masz zawsze ze sobą. Polisę możesz w każdej chwili przejrzeć lub wydrukować.

Wszystkie potrzebne dokumenty, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, informacje o ubezpieczonych itd. znajdziesz również w aplikacji mobilnej w zakładce Moje finanse > Ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach w aplikacji mobilnej

 

Ubezpieczenie turystyczne w Banku Millennium to:

 • szeroki zakres ochrony zarówno w Europie jak i na całym świecie
 • prosty zakup bez zbędnego wypełniania danych czy tworzenia nowych loginów i haseł
 • błyskawiczny dostęp 24/7 do pomocy podczas wyjazdu

Pytania i odpowiedzi

Zakres pakietów i dodatkowej ochrony

 • Co obejmują Koszty Leczenia?

  Obejmuje organizację oraz pokrycie niezbędnych kosztów leczenia oraz udzielenia natychmiastowej pomocy przez Ubezpieczyciela w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w podróży. W ramach tego ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokrywa m.in. koszty wizyt lekarskich, badań, operacji, pobytu w szpitalu, a także zakupu leków lub opatrunków, jeśli będzie to potrzebne w związku z urazem lub chorobą. Ubezpieczenie zapewnia również zwrot kosztów ratownictwa, np. transport helikopterem lub karetką, a nawet zwrot kosztów leczenia dentystycznego czy naprawy okularów. Ubezpieczenie obejmuje również pomoc w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci w wyniku ataku terrorystycznego.

  Ubezpieczeniem pokryte są również szkody wynikające z uprawiania sportów rekreacyjnych, np. narty biegowe, jazda na rowerze, bieganie, siatkówka plażowa. Ubezpieczenie nie obejmuje natomiast szkód wynikających z uprawiania bardziej ryzykownych sportów (np. narciarstwo, nurkowanie) należy wykupić rozszerzenie ochrony o sporty ekstremalne


 • Co obejmuje assistance w podróży?

  Ubezpieczyciel zapewnia m.in, pomoc w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów, transport oraz pobyt osoby bliskiej w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego czy zastępstwo kierowcy, jeśli stan zdrowia Ubezpieczonego nie pozwala na prowadzenie pojazdu.

  Ubezpieczyciel zorganizuje ponadto transport po zakończeniu leczenia do miejsca zakwaterowania. Jeśli podczas podróży będziesz potrzebować pomocy tłumacza w kontaktach z lekarzem, powrotu do Polski z powodu nagłego zachorowania osoby bliskiej czy pomocy prawnika możesz liczyć na pomoc Ubezpieczyciela.


 • Co obejmuje Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym?

  To ubezpieczenie obejmuje ochroną Ubezpieczonego, jego niepełnoletnie dzieci oraz zwierzęta domowe będące w podróży z Ubezpieczonym. W razie szkody na osobie lub mieniu Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie poszkodowanej osobie.

  Ubezpieczenie obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniku:

  • użytkowania, posiadania lub wynajmowania domu lub mieszkania
  • zalania niezależnie od winy Ubezpieczonego
  • posiadania lub użytkowania mienia, w tym mienia, z którego osoby objęte ochroną ubezpieczeniową korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego
  • opieki nad niepełnoletnimi dziećmi
  • uprawiania sportów rekreacyjnych, użytkowania sprzętu pływającego. W przypadku wykupienia rozszerzenia ochrony o sporty ekstremalne ochrona zostaje rozszerzona dodatkowo o szkody wynikające z uprawiania tych sportów
  • posiadania zwierząt domowych (w tym będących pod opieką Ubezpieczonego)

 • Co obejmują Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków?

  Obejmuje skutki nieszczęśliwych wydarzeń doznanych podczas podróży, takich jak uszkodzenie ciała powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Otrzymasz pieniądze, jeśli podczas podróży doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamiesz rękę, uszkodzisz wzrok). W przypadku śmierci Ubezpieczonego w podróży w ramach nieszczęśliwego wypadku pieniądze z ubezpieczenia otrzymają jego bliscy.

  W przypadku wykupienia rozszerzenia ochrony o sporty ekstremalne ochrona zostaje rozszerzona dodatkowo o szkody wynikające z uprawiania tych sportów.


 • Co obejmuje ubezpieczenie bagażu?

  Ubezpieczenie bagażu obejmuje m.in. utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu w trakcie podróży. Jeśli do zdarzenia doszło np. w skutek rabunku, zdarzenia losowego, zagubienia czy uszkodzenia, to Ubezpieczyciel wypłaci Ci pieniądze pozwalające na zakup nowych rzeczy w miejsce utraconych ubrań, kosmetyków, telefonu itp.

  Ochroną objęte są przedmioty zabrane w podróż, które są własnością Ubezpieczonego lub zostały przez niego wypożyczone.

  Do bagażu zaliczają się:

  • Odzież i inne przedmioty osobiste
  • Aparat fotograficzny, kamera
  • Telefon komórkowy, tablet, notebook
  • Wózek dziecięcy lub inwalidzki
  • Instrumenty muzyczne
  • Biżuteria
  • Gotówka
  • Walizki, torby, plecaki

  Jeśli zabierasz ze sobą sprzęt sportowy, wykup dodatkową ochronę dla niego ponieważ nie jest on uwzględniony w zakresie ubezpieczanego bagażu.

  Ubezpieczyciel zwróci Ci również koszty w przypadku opóźnienia bagażu z winy przewoźnika oraz zorganizuje i pokryje koszty wysyłki przedmiotów osobistych w przypadku ich utracenia czy zniszczenia wskutek zdarzeń losowych.


 • Co obejmuje ubezpieczenie sprzętu sportowego?

  Ubezpieczenie sprzętu sportowego obejmuje m.in utratę, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu sportowego w trakcie podróży. Jeśli do zdarzenia doszło np. w skutek rabunku, zdarzenia losowego, zagubienia czy uszkodzenia, to Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu pieniądze za sprzęt sportowy zabrany w podróż, który jest jego własnością lub został przez niego wypożyczony.

  Definicja sprzętu sportowego jest bardzo szeroka, ponieważ obejmuje każdy sprzęt związany z uprawianiem sportów rekreacyjnych lub ekstremalnych wskazanych w OWU.

  Ubezpieczyciel pokrywa również koszty wypożyczenia sprzętu sportowego w sytuacji, jeśli:

  • Ubezpieczony utraci sprzęt sportowy lub zostanie on uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym korzystanie z tego sprzętu sportowego
  • Doszło do opóźnienia dostarczenia sprzętu sportowego do miejsca jego przeznaczenia o co najmniej 12 godziny przez przewoźnika, któremu powierzono sprzęt sportowy na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego

 • Co obejmuje rozszerzenie ochrony o sporty ekstremalne

  Rozszerzenie ochrony o sporty ekstremalne zalecane jest osobom, które jadąc w podróż planują uprawiać sporty podwyższonego ryzyka, np.: narciarstwo, nurkowanie, kitesurfing czy kolarstwo górskie. Ubezpieczenie to obejmuje pokrycie kosztów leczenia związanych z uprawianiem sportów ekstremalnych. Gdyby do zdarzenia doszło podczas uprawiania sportów ekstremalnych, Ubezpieczyciel pokryje również szkody z tytułu uszkodzenia mienia, obrażenia ciała, inwalidztwa lub śmierci innej osoby oraz z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.


 • Co obejmuje rozszerzenie ochrony o następstwa chorób przewlekłych?

  Obejmuje pokrycie kosztów leczenia poniesionych w związku z zaostrzeniem choroby przewlekłej w podróży. Rozszerzenie to obejmuje również ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej w podróży oraz Następstw nieszczęśliwych wypadków. Oznacza to, że jeśli to któregoś ze zdarzeń objętych tymi ubezpieczeniami dojdzie z powodu zaostrzenia choroby przewlekłej, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie.

  Choroba przewlekła to stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem i długim przebiegiem, leczony w sposób stały lub okresowy w ciągu 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w trakcie którego mogą następować okresy ustąpienia dolegliwości lub ich zaostrzenia, np. astma, cukrzyca, nowotwór, choroby wieńcowe, choroby układu krążenia, niedoczynność tarczycy, stwardnienie rozsiane, padaczka.

  Jeśli Ubezpieczony choruje na chorobę przewlekłą to powinien wykupić to rozszerzenie. W przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z tytułu świadczenia pomocy lekarskiej, hospitalizacji, transportu medycznego, które były świadczone na rzecz Ubezpieczonego w związku z zaostrzeniem choroby przewlekłej. Dodatkowo Ubezpieczyciel wypłaci również świadczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli uszczerbek lub śmierć wystąpiły w związku z wypadkiem spowodowanym przez choroby przewlekłe, a także w tytułu Odpowiedzialności cywilnej, jeśli szkoda wyrządzona osobie trzeciej bądź mieniu miała związek z zaostrzeniem choroby przewlekłej.


 • Co obejmuje ubezpieczenie assistance dla auta?

  Przeznaczone jest dla osób podróżujących samochodem po Europie, tzn. obejmuje zdarzenia oraz wypadki ubezpieczeniowe powstałe na terytorium następujących krajów: Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia , Irlandia , Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, europejska część Rosji, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, europejska część Turcji, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

  Ważne, aby właściciel/współwłaściciel pojazdu lub jego codzienny użytkownik był jednym z podróżujących.

  Ubezpieczenie Assistance dla auta obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów udzielenia pomocy w przypadku kradzieży pojazdu lub unieruchomienia pojazdu, które wystąpiło w następstwie następujących zdarzeń:

  1. awarii pojazdu
  2. zderzenia się pojazdów uniemożliwiające dalszą jazdę zgodnie z przepisami kraju na terenie którego doszło do zdarzenia
  3. nagłego zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu
  4. pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działanie sił przyrody
  5. wandalizmu / działania osób trzecich
  6. rozładowania akumulatora
  7. utraty, uszkodzenia lub zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczy (fabrycznych urządzeń), służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu
  8. braku powietrza w oponie lub jej uszkodzenia
  9. braku lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu, jak również zamarznięcia paliwa w zbiorniku pojazdu
  10. utknięcia pojazdu w błocie, piasku, śniegu, z wyłączeniem uprawiania sportów offroadowych
  11. kradzieży części pojazdu

  W ramach ubezpieczenia Assistance dla samochodu Ubezpieczyciel pokrywa koszty i organizuje następujące świadczenia:

  1. usprawnienie na miejscu zdarzenia
  2. holowanie pojazdu
  3. dowóz paliwa
  4. samochód zastępczy
  5. parking
  6. odbiór pojazdu po naprawie
  7. kontynuacja podróży/ powrót do domu
  8. zakwaterowanie na czas naprawy
  9. pomoc informacyjna (pomoc w zgłoszeniu szkody, pomoc w tłumaczeniu w kontaktach z służbami porządkowymi, pomoc w znalezieniu warsztatu.

  Ubezpieczenie Assistance dla samochodu oferowane jest dla samochodów osobowych, które:

  • nie posiadają kierownicy z prawej strony
  • nie są wynajmowane ani wypożyczone
  • w przypadku pojazdów będących przedmiotem leasingu lub pojazdów firmowych nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych w podróży

Zobacz pozostałe pytania

Zakres i czas trwania ochrony

 • Kogo, kiedy i gdzie chroni polisa?

  Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby wskazane przez Ciebie podczas zakupu ubezpieczenia (maks. 10 osób). Ich dane znajdziesz na polisie.

  Data początku oraz końca okresu ochrony znajduje się na polisie. Ochrona jest świadczona pod warunkiem opłacenia składki.

  Zakres terytorialny, gdzie świadczona jest ochrona ubezpieczeniowa, wskazany jest na polisie i jest on zgodny z tym, co zaznaczyłeś podczas zakupu ubezpieczenia. Masz do wyboru następujący zakres terytorialny: Europa, Świat bez USA, Kanady, Chin i Japonii oraz Świat.


 • Kiedy rozpoczyna się ochrona?

  Ochrona rozpoczyna się od dnia wskazanego na polisie (godz. 00:00), pod warunkiem zapłacenia składki. Polisa może obowiązywać najwcześniej następnego dnia od zakupu - nie możesz kupić ubezpieczenia „od zaraz”.


 • Jadę na narty - czy mam ochronę?

  Aby być objętym ochroną ubezpieczeniową podczas jazdy na nartach, rozszerz ochronę o sporty ekstremalne. Wówczas w razie wypadku możesz liczyć na pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów świadczeń, np. kosztów ratownictwa, kosztów leczenia. Pakiety bazowe obejmują tylko sporty rekreacyjne, np. bieganie, jazda na rowerze, narty biegowe.


 • Czy ubezpieczenie turystyczne obejmuje również koszty leczenia dentystycznego?

  Tak, ubezpieczenie obejmuje również leczenie stomatologiczne do wysokości 2000 zł, a także zakup protez, również do wysokości 2000 zł.


 • Czy ubezpieczenie turystyczne obejmuje również skutki ataków terrorystycznych?

  Tak, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków poniesione na skutek aktów terroryzmu, do których doszło w czasie pobytu Ubezpieczonego na terytorium danego kraju. Należy pamiętać, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela trwa nie dłużej niż do końca okresu ubezpieczenia, jednak maksymalnie do 7 dnia, licząc od daty zajścia aktu terroryzmu. Ochrona świadczona jest do 50% sumy ubezpieczenia Koszty leczenia i Assistance.

  Ochrona nie obejmuje państw, przed wyjazdem do których, na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, z powodu zagrożenia aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, stanem wojennym lub stanem wyjątkowym, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ostrzega na swojej oficjalnej stronie internetowej podając komunikat „Nie podróżuj” lub „Opuść natychmiast”.


 • Czy ubezpieczenie obejmuje też zwrot kosztów lotu/ wycieczki w przypadku ich odwołania lub opóźnienia?

  Nie, ubezpieczenie nie obejmuje tych przypadków. Jeśli jednak przebywasz za granicą i nie możesz wrócić do miejsca zamieszkania z powodu zdarzenia losowego (np. wybuchu wulkanu), Ubezpieczyciel pomoże Ci w organizacji powrotu do kraju i pokryje koszty transportu a także pokryje koszty wyżywienia oraz zakwaterowania do czasu zorganizowania tego transportu, przez okres nie dłuższy niż 2 dni.


 • Czy moje ubezpieczenie obejmuje również Polskę?

  Nie, ubezpieczenie nie obejmuje terytorium Polski.


 • Czy terytoria zamorskie państw europejskich (np. Azory, Wyspy Kanaryjskie) wchodzą w zakres Europy, czy muszę wykupić ubezpieczenie na Świat?

  Terytoria zamorskie państw europejskich wchodzą w zakres Europy.


 • Cierpię na chorobę przewlekłą (np. cukrzyca), czy mam ochronę?

  Pamiętaj, że bazowe pakiety ubezpieczenia nie obejmują skutków zaostrzenia się chorób przewlekłych oraz zdarzeń powiązanych z chorobami przewlekłymi (np. gdy spowodujesz wypadek na skutek zawału, do którego doszło na skutek Twojej choroby przewlekłej). Jeśli cierpisz na taką chorobę, rozszerz ochronę o choroby przewlekłe. Wówczas będziesz mógł liczyć na pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów świadczeń.


 • Czy ubezpieczenie obejmuje choroby tropikalne?

  Tak, ubezpieczenie obejmuje choroby tropikalne.


Zobacz pozostałe pytania

Zakup i płatność (jak, gdzie i dla kogo można kupić ubezpieczenie)

Zobacz pozostałe pytania

Zgłaszanie i likwidacja szkody

 • Jak wezwać pomoc lub zgłosić szkodę?

  Jeśli ulegniesz wypadkowi lub rozchorujesz się podczas podróży, skontaktuj się z Ubezpieczycielem pod numerem 58 558 73 00.

  Możesz również skorzystać z opcji szybkiego kontaktu z Ubezpieczycielem poprzez aplikację mobilną Banku Millennium, dostępnej bez połączenia z internetem. Do Ubezpieczyciela zostanie wysłany SMS z prośbą o oddzwonienie i danymi o Twojej lokalizacji, dzięki czemu szybciej otrzymasz pomoc. Dodatkowo ograniczysz koszty połączeń, bo to Ubezpieczyciel zadzwoni do Ciebie.

  Szkodę możesz zgłosić każdego dnia tygodnia o dowolnej porze.


 • Czy i jakie dokumenty muszę przedstawić, żeby uzyskać odszkodowanie?

  W momencie zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel poinformuje Cię jakie dokumenty są niezbędne w celu rozpatrzenia szkody. W przypadku ubezpieczenia Kosztów Leczenia i Assistance oraz ubezpieczenia NNW w podróży należy przedstawić:

  1. orzeczenie lub diagnozę lekarską i inne dokumenty, stwierdzające przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej;
  2. rachunki lub dowody ich zapłaty.

 • Jak długo trwa wypłata odszkodowania od momentu zgłoszenia szkody?

  W przypadku szkody z tytułu ubezpieczenia Kosztów leczenia i Assistance Centrum Alarmowe wskaże placówkę medyczną znajdującą się najbliżej Twojego miejsca przebywania, w której można dokonać bezgotówkowej likwidacji szkody, co oznacza, że nie będziesz musiał ponosić niezbędnych kosztów leczenia. W tej sytuacji szkoda likwidowana jest od razu i nie ponosisz żadnych kosztów.

  Jeśli placówka medyczna wskazana przez Centrum Alarmowe będzie dla Ciebie za daleko i bliżej aktualnego miejsca Twojego pobytu będzie inna placówka medyczna, Centrum Alarmowe wskaże Ci ją oraz umówi wizytę. W tej sytuacji:

  1. Jeśli koszt wizyty nie przekracza 1200 zł, Ubezpieczyciel zwróci Ci poniesione koszty maksymalnie w ciągu 24 godzin od wykonania usługi przez placówkę medyczną
  2. Jeśli koszty wizyty są wyższe niż 1200 zł, będziesz musiał pokryć je sam, a następnie rozliczyć się z Ubezpieczycielem. Świadczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od poinformowania Ubezpieczyciela oraz przekazaniu wymaganych dokumentów.

  W przypadku szkód z tytułu Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, NNW w czasie podróży, Ochrony bagażu czy Ochrony sprzętu sportowego odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zdarzeniu oraz wymaganej dokumentacji.


Zmiany i błędy na polisie

Zobacz pozostałe pytania

Odstąpienie od umowy i reklamacje

 • Czy mogę odstąpić od umowy ubezpieczenia?

  Od umowy ubezpieczenia można odstąpić:

  1. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na okres krótszy niż 30 dni: nie później niż dzień przed rozpoczęciem ochrony. Otrzymasz wówczas zwrot całej składki.
  2. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na okres dłuższy niż 29 dni: w ciągu 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. W takiej sytuacji przysługuje Ci zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony, którego dokona bezpośrednio Ubezpieczyciel.

 • W jaki sposób mogę odstąpić od umowy ubezpieczenia?

  Ubezpieczający może złożyć odstąpienie:

  • korzystając z indywidualnego konta pod adresem: polisaonline.ergohestia.pl (dane logowania otrzymasz SMS-em)
  • poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl
  • pod numerem telefonu 58 558 73 00
  • pisemnie, na adres siedziby Ubezpieczyciela
  • u przedstawiciela Ubezpieczyciela

 • W jaki sposób mogę zgłosić reklamację?

  Reklamacje możesz zgłosić:

  • poprzez indywidualne konto pod adresem polisaonline.ergohestia.pl;
  • poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl;
  • telefonicznie, pod numerem: 58 558 73 00;
  • pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
  • ustnie lub pisemnie u Ubezpieczyciela lub przedstawiciela Ubezpieczyciela.

  Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 60 dni od dnia otrzymania. Osoba zgłaszająca reklamację zostanie poinformowana o przyczynie opóźnienia, okolicznościach które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.


 • Czy mogę anulować podróż z dowolnego powodu i odzyskać całość zapłaconej na poczet podróży kwoty?

  Anulowanie podróży nie jest objęte zakresem ochrony.


Zobacz pozostałe pytania

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Sprawdź składkę
i kup ubezpieczenie online

link otwiera się w nowym oknie Sprawdź składkę w Millenecie

Jeśli masz pytania,
zadzwoń do nas!

22 598 41 07

od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00
numer dostępny z telefonów komórkowych i stacjonarnych

Informacje dodatkowe

Opcja "Pomoc w podróży" dostępna w ramach ubezpieczenia turystycznego w aplikacji mobilnej Banku Millennnium zdobyła nagrodę w konkursie Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards 2018 w kategorii Claims Management oraz w konkursie The Innovators 2018, organizowanym przez magazyn Global Finance.

W ramach indywidualnych ubezpieczeń turystycznych ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez STU ERGO Hestia SA z siedzibą w Sopocie. Szczegółowe warunki ochrony ubezpieczeniowej oraz pełna lista wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń turystycznych dla Klientów Banku Millennium, Informacji o Agencie Ubezpieczeniowym, Karcie Produktu dotyczącej ubezpieczeń turystycznych oraz Dokumencie zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym dostępnej na stronie www.bankmillennium.pl.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z Ubezpieczycielem za pośrednictwem Banku Millennium SA (dalej: „Bank”), działającego w roli agenta ubezpieczeniowego dla kilku zakładów ubezpieczeń. Bank jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11162860/A (www.knf.gov.pl). Szczegółowe informacje na temat działalności Banku jako agenta ubezpieczeniowego wymagane przez ustawę o dystrybucji ubezpieczeń, w tym informacje o charakterze wynagrodzenia, zasady składania reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów znajdują się w Informacji o Agencie Ubezpieczeniowym oraz Karcie Produktu dotyczącej tego ubezpieczenia.

Ubezpieczenia podróżne skierowane są do klientów Banku posiadających w Banku rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy lub kartę kredytową wraz z aktywnym dostępem do bankowości internetowej Millenet lub Aplikacji Mobilnej Banku. Ubezpieczenia Kosztów leczenia i Assistance, NNW w czasie podróży oraz Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w podróży mogą być zakupione tylko w pakiecie. Ubezpieczenia Ochrona Bagażu, Ochrona Sprzętu sportowego oraz Assistance dla auta nie mogą być zakupione jako oddzielny produkt i mogą być kupione tylko wraz z pakietem, o którym mowa powyżej.

Przesyłane i udostępniane przez Bank wiadomości, w tym wiadomości typu SMS i PUSH, promujące ubezpieczenia turystyczne są komunikatami o charakterze marketingowym.