Informacje prasowe


26.07.2021

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Silne wyniki operacyjne z podstawowej działalności. Rekordowa sprzedaż kredytów. Wyniki finansowe obniżone przez rezerwy na kredyty walutowe.

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 1 półrocze 2021 r.
Skonsolidowany wynik netto grupy Banku Millennium po 2 kwartałach 2021 wyniósł -512 mln zł (-200 mln zł w 2 kwartale). Głównym obciążeniem wyników były rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 1 047 mln zł (514 mln zł w 2 kwartale). Gdyby nie rezerwy walutowe, Grupa zanotowałaby zysk netto w wysokości 449 mln zł (267 mln zł tylko w 2 kwartale). Padł nowy rekord sprzedaży kredytów hipotecznych i gotówkowych odpowiednio w wysokości 4,8 mld zł (+68% r/r) i 2,7 mld zł (+14% r/r).

- Wyniki po 1 półroczu 2021 są wyraźnym dowodem na to, że Bank skutecznie złagodził większość bezpośrednich i pośrednich skutków pandemii. Zysk netto przed odpisami na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych wyniósł 449 mln zł. Wyniki biznesowe również oceniam pozytywnie. Udane dwa kwartały to przede wszystkim ponadrynkowy wzrost akcji kredytowej (+6% r/r). Kluczową rolę odegrały tu kredyty oferowane klientom detalicznym. Sprzedaż kredytów hipotecznych osiągnęła rekordowe 4,8 mld zł (+68% r/r), natomiast pożyczek gotówkowych 2,7 mld zł (+14% r/r). Liczba aktywnych klientów cyfrowych przekroczyła 2,14 mln (wzrost o 9% r/r), a klientów mobilnych 1,8 mln (wzrost o 15%) – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium podsumowując wyniki. – W skali kwartału nastąpił również 2% wzrost portfela kredytów bankowości przedsiębiorstw oraz silne ożywienie w leasingu (+30% nowych wolumenów sprzedaży).

Główne osiągnięcia finansowe i biznesowe

Wyniki za 2kw21 były wyraźnym dowodem, że Grupa BM z powodzeniem przezwyciężyła większość bezpośrednich i pośrednich skutków pandemii. Zysk przed rezerwami za 2kw21 wyniósł rekordowe 490 mln zł i był 8% powyżej wyniku w 2kw20 (1poł.21: 909 mln zł, +6% r/r).

Poprawa wynikała z „pozytywnych nożyc operacyjnych” (ang. operating jaws) – przychody wzrosły o 1% r/r (dynamika r/r wyniku z odsetek stała się dodatnia, wzrost r/r prowizji uległ przyspieszeniu do 17%), natomiast koszty operacyjne (bez BFG) obniżyły się o 7% (1poł.21: -11%) w wyniku oszczędności zarówno na kosztach osobowych (2kw21: -1% r/r, 1poł.21r: -9% r/r), jak i nieosobowych (2kw21: -15%, 1poł.21: -13%). Dodatkowe wsparcie zapewniły składki na BFG, które w 1poł.21 były o 26% niższe niż w tym samym okresie w zeszłym roku.

Następujące wydarzenia w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy determinujące poprawę wyników r/r są naszym zdaniem szczególnie warte podkreślenia:

  • odbicie wyniku z odsetek do poziomu powyżej 2kw20;
  • odbicie kwartalnej NIM do 260 pb w 2kw21, jedynie 39 pb poniżej szczytu w roku 2019 (299 pb w 3kw19) oraz 11 pb powyżej najniższego poziomu (249 pb w 3kw20);
  • silna redukcja kosztu depozytów (spadek o 100 pb w stosunku do końca 2019 r.) do 7 pb w 2kw21 była jednym z kluczowych czynników;
  • ponadrynkowy poziom wzrostu kredytów (+6% r/r) pomimo przyspieszenia redukcji portfela walutowych kredytów hipotecznych; stabilny wzrostowy trend produkcji kredytów detalicznych odegrał tu kluczową rolę - wypłaty kredytów hipotecznych w 2kw21 osiągnęły nowy kwartalny rekord - 2,6 mld zł - co oznacza wzrost o 71% r/r. (1poł.21: 4,8 mld zł, wzrost o 68% r/r) przekładający się na udział rynkowy 12% w por. z 13% w 2kw20, natomiast produkcja pożyczek gotówkowych w 2kw21 osiągnęła rekordowe 1,4 mld zł, wzrost o 33% r/r (1poł.21: 2,7 mld zł, wzrost 14% r/r); niezależnie od tego nasz portfel walutowych kredytów hipotecznych zmniejszył się o 21% r/r, co jest wynikiem spłat, tworzenia rezerw (rezerwy na ryzyko prawne księguje się jako pomniejszenie wartości brutto zasądzonych kredytów) i konwersji na kredyty złotowe negocjowanych przez Bank oraz kredytobiorców; w wyniku tych czynników udział walutowych kredytów hipotecznych w kredytach Banku brutto ogółem zmniejszył się do 15,1% (kredyty udzielone przez BM:13,9%) z 20,3% (18,9%) w tym samym okresie w zeszłym roku;
  • poprawa efektywności kosztowej w wyniku stałego wzrostu ucyfrowienia naszego biznesu, jak również relacji z klientami i silnej odpowiedzi kosztowej na presje przychodowe; spadająca liczba pracowników (liczba aktywnych pracowników spadła o 881, tj. 12% od 2kw20), trwająca optymalizacja naszej sieci dystrybucji fizycznej (liczba oddziałów własnych spadła o 90 jednostek, tj. 17% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy) komplementarna w stosunku do rosnącego udziału usług cyfrowych (klienci cyfrowi: 2,14 mln, wzrost o 9% r/r, aktywni użytkownicy bankowości mobilnej: 1,8 mln, wzrost o 15% r/r); kosztowe działania optymalizacyjne nie tylko prowadziły do nominalnej redukcji kosztów operacyjnych, lecz również przełożyły się na znaczną poprawę efektywności kosztowej; raportowany wskaźnik koszty/dochody („K/D”) obniżył się do 41% w 2kw21 z 47% w tym samym okresie poprzedniego roku (wskaźnik K/D z wyłączeniem BFG oraz wpływu pozycji kompensujących rezerwy utworzone na walutowe kredyty hipoteczne dot. portfela b. EB obniżył się do 40% z 44%), wskaźnik koszty/aktywa obniżył się do 1,5% z 1,6%, natomiast koszty operacyjne na pracownika obniżyły się do 54 000 zł w 1poł.21 z około 57 000 w 1poł.20);
  • stabilna jakość portfela kredytowego i w rezultacie niski koszt ryzyka (28 pb w 2kw21 w por. z 121 bp w 2kw20) które odzwierciedlają pozytywne trendy w jakości zarówno portfela detalicznego jak i korporacyjnego oraz dalszą sprzedaż kredytów zagrożonych (NPL); wskaźnik NPL zmniejszył się do 4,7% na koniec czerwca 2021 r. z prawie 4,9% rok wcześniej;
  • aktywa zarządzane zarówno przez Millennium TFI, jak i fundusze zewnętrzne wzrosły o 5% kw/kw do ponad 9,0 mld zł ze wzrostem r/r o 32%.

Udział w kluczowych segmentach rynku

Wdrożenie strategii

Z uwagi na bezprecedensową skalę zmian środowiska biznesowego spowodowanych wybuchem pandemii COVID-19 na początku 2020 r. Grupa BM podjęła decyzję o przedłużeniu strategii na lata 2018-20 o jeszcze jeden rok i o przygotowaniu nowej strategii na lata 2022-2024.

Bank stara się odbudować na zasadzie like-for-like swoje wyniki operacyjne, na które niekorzystnie oddziałał kryzys COVID-19 oraz jego pośrednie i bezpośrednie konsekwencje w terminie od 1,5 do 2 lat. Zamierza się to osiągnąć poprzez dokończenie obecnego programu redukcji kosztów, wprowadzenie nowego programu efektywności operacyjnej, jak również poprawę wyników biznesowych poprzez ulepszoną wycenę i wzrost sprzedaży produktów podstawowych.

Grupa jest zaawansowana w realizacji swoich celów na rok 2021:

Wyniki Grupy dostępne są również pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie