Informacje prasowe


18.03.2019

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
Program Inwestycyjny Millennium – sposób na wygodne inwestowanie

Bank Millennium wprowadził do oferty Program Inwestycyjny Millennium – to nowy produkt finansowy umożliwiający inwestowanie na międzynarodowych rynkach kapitałowych, przygotowany z myślą o różnych stylach i preferencjach inwestycyjnych klientów.

Najważniejsze cechy Programu Inwestycyjnego Millennium:

 • 500 zł wystarczy, by zacząć inwestować,
 • 0 zł za otwarcie, wpłaty i prowadzenie Programu,
 • Trzy gotowe plany do wyboru,
 • Dostęp do zainwestowanych środków w dowolnym momencie,
 • Możliwość stałej kontroli inwestycji w systemie bankowości internetowej Millenet,
 • Po 2 latach inwestycji brak opłat za wypłatę środków.

- W ramach Programu klient decyduje się na jeden z trzech planów modelowych, opartych o fundusze inwestycyjne Millennium TFI, które różnią się od siebie poziomem ryzyka i wysokością potencjalnych zysków. Dzięki przejrzystej konstrukcji Programu, można w łatwy sposób wybrać plan dopasowany do swojego stylu inwestycyjnego – mówi Krzysztof Kamiński, Członek Zarządu Millennium TFI.

- Chcemy ułatwiać klientom nie tylko wejście do świata inwestycji, ale także dostarczać narzędzia do wygodnego poruszania się w nim. Program Inwestycyjny Millennium to rozwiązanie zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących inwestorów. Każdy może zdecydować, jak często i ile będzie inwestował w ramach wybranej przez siebie strategii - mówi Piotr Rapińczuk, Kierujący Wydziałem Produktów i Procesów Inwestycyjnych w Banku Millennium.

Klienci mogą wybierać spośród trzech gotowych strategii inwestycyjnych:

 • Plan Stabilny - stworzony z myślą o osobach, które chcą osiągnąć zyski nieco wyższe niż na standardowej lokacie, przy zachowaniu stosunkowo niskiego ryzyka. Do planu zostały wybrane subfundusze, inwestujące głównie w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne). Subfundusze w Planie Stabilnym charakteryzują się najniższym poziomem ryzyka inwestycyjnego.
 • Plan Umiarkowany - stworzony z myślą o osobach, które w dłuższym terminie oczekują systematycznego wzrostu wartości inwestycji i akceptują wyższe ryzyko niż w Planie Stabilnym. Do planu zostały wybrane subfundusze inwestujące w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne), akcje dużych i mniejszych spółek oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Subfundusze w Planie Umiarkowanym charakteryzują się zróżnicowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego.
 • Plan Dynamiczny - stworzony z myślą o osobach, które w dłuższym terminie oczekują potencjalnie wysokich wyników inwestycji i akceptują znaczne wahania wartości inwestycji. Do planu zostały wybrane subfundusze inwestujące w akcje dużych i mniejszych spółek oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Subfundusze w Planie Dynamicznym charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka.

Dostępne w planach subfundusze Millennium TFI lokują swoje aktywa w instrumenty rynków kapitałowych, takie jak akcje polskich i globalnych spółek czy obligacje skarbowe lub korporacyjne. Odpowiednie ich połączenie w ramach planów zaspokaja pełne spektrum potrzeb pod względem oczekiwanej stopy zwrotu i akceptowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego oraz zapewnia możliwość dywersyfikacji poprzez inwestycje na różnych rynkach.

Więcej informacji na stronie: https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci-i-inwestycje/program-inwestycyjny-millennium

NOTA PRAWNA

Regulamin Programu Inwestycyjnego Millennium dostępny jest na stronie www.milleniumtfi.pl w zakładce „Dokumenty”.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej PUBLIKACJI HANDLOWEJ mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z informacjami o funduszach, w tym danymi finansowymi i opisem czynników ryzyka, które są zawarte w prospektach informacyjnych, Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII) i Regulaminie Programu Inwestycyjnego Millennium dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w siedzibie Millennium TFI SA oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusze Millennium, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto funduszy Millennium cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych.

Środki zainwestowane w Program Inwestycyjny Millennium nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016.