Informacje prasowe


03.11.2021

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Nowe Plany Inwestycyjne w ofercie Banku Millennium

Bank Millennium zaoferował nowe Plany Inwestycyjne – Spokojny, Wyważony i Aktywny, stworzone m.in. dla osób, które dotychczas nie inwestowały. Każdy z planów to odrębna strategia inwestowania, zróżnicowana pod kątem poziomu ryzyka i potencjalnego zysku. Plany inwestują jednocześnie w wiele globalnych i lokalnych funduszy, a nad ich optymalnym składem czuwają zarządzający Millennium TFI. Klienci nie ponoszą opłat za otwarcie, dopłaty do planów oraz ich ewentualną zamianę, a opłaty za zarządzanie są obniżone. Mogą też swobodnie przenosić środki między planami. Zakup i obsługa planów możliwe są również online, w aplikacji mobilnej i serwisie internetowym Millenet.

Nowe Plany Inwestycyjne Millennium zostały przygotowane z myślą o różnych stylach i preferencjach inwestycyjnych klientów. Ich zakup, uruchomienie i obsługa są bardzo proste, intuicyjne i maksymalnie przyjazne. Podczas zakładania planu klienci mogą utworzyć zlecenie stałe, co pozwala na cykliczne, automatyczne dopłaty do wybranego planu i zachęca do regularnego odkładania pieniędzy.

- Nasze wcześniejsze Plany Inwestycyjne cieszyły się ogromną popularnością, do końca września 2021 r. klienci otworzyli 61 tys. planów i zgromadzili w nich ponad 1,5 miliarda złotych. Skłoniło nas to do stworzenia nowych strategii inwestycyjnych, jeszcze bardziej elastycznych i dających więcej możliwości. Udostępniliśmy je również w aplikacji mobilnej, więc są dostępne dla klientów w najbardziej wygodny sposób, z każdego miejsca i w dowolnym momencie. Środki ulokowane w planie klienci mogą wypłacić w każdej chwili, czas trwania inwestycji zależy wyłącznie od klienta. Chcemy rozwijać ofertę w tym kierunku, ponieważ widzimy, że klienci chętnie sięgają po tego typu rozwiązania – mówi Robert Chorzępa, kierujący wydziałem produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych w Banku Millennium.

Minimalna kwota pierwszej i kolejnych wpłat to 200 zł. Klienci mogą wielokrotnie i bez opłat zamieniać plan na inny, dostosowując inwestycję do aktualnych potrzeb, preferencji i sytuacji rynkowej. Każdy z planów to odrębna strategia inwestycyjna:

  • Plan Spokojny, stworzony z myślą o osobach akceptujących niewielki poziom ryzyka i ograniczoną zmienność wyniku inwestycji, zainteresowanych oszczędzaniem średnio- i długoterminowym. Jest to plan o najwyższym udziale funduszy obligacyjnych, z niewielkim udziałem funduszy akcyjnych;
  • Plan Wyważony, skierowany do osób akceptujących podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, poszukujących szansy na zyski wyższe od przeciętnych. Jest to plan o zbliżonym udziale funduszy obligacyjnych i akcyjnych;
  • Plan Aktywny, dający szansę na osiągnięcie znaczących zysków w średnim i długim terminie, zbudowany z myślą o osobach akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycji. Jest to plan o najwyższym udziale funduszy akcyjnych (powyżej 70%).

Każdy z planów można otworzyć w aplikacji mobilnej, za pośrednictwem bankowości internetowej Millenet oraz w oddziale Banku Millennium.

Więcej informacji na stronie: https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci-i-inwestycje/plan-inwestycyjny-millenniumlink otwiera się w nowym oknie

NOTA PRAWNA
Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), a nie zawartego w niniejszej publikacji skróconego opisu.
Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.”, dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny.
Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z informacjami o funduszach, w tym danymi finansowymi i opisem czynników ryzyka, które są zawarte w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), raportem Ex-Ante dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.
Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów lub produktów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.
Środki zainwestowane w fundusze inwestycyjne Millennium nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016.
Na etapie wyboru planu, mając na względzie odpowiedzi udzielone przez Klienta w Ankiecie inwestycyjnej Bank każdorazowo przekazuje informację, czy plan jest zgodny z jego cechami, celami i potrzebami. W przypadku niezgodności oraz niecałkowitej zgodności produktu z cechami, celami i potrzebami Klienta, Bank przekazuje stosowne ostrzeżenie, a nabycie może nastąpić wyłącznie z inicjatywy Klienta. W zakresie pozostałych produktów, informacja w tym zakresie zostanie przekazana przez Bank podczas wyboru danego produktu, poprzez ostrzeżenie o niecałkowitej zgodności lub niezgodności produktu z Państwa cechami, celami i potrzebami.
Szczegóły dotyczące opłat dostępne są w Tabeli opłat Millennium TFI. Wypłata środków z funduszu przed okresem 12 miesięcy od dnia wyceny pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa spowoduje obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej.