Informacje prasowe


30.01.2024

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Dobre wyniki biznesowe, wzrost liczby klientów i dbałość o pozytywne doświadczenie klientów

Wstępne nieaudytowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 4 kw. 2023 r./2023 r.

W czwartym kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Banku Millennium osiągnęła zysk netto w wysokości 115 mln zł. W całym roku 2023, zysk netto Grupy wyniósł 576 mln zł, a ROE poziom 9%, przy uwzględnieniu średnich raportowanych kapitałów, co było bardzo pozytywnym osiągnięciem po dwuletnim okresie negatywnych wyników. Czwarty kwartał przyniósł solidny wzrost przychodów operacyjnych (10% r/r) przekładający się na mocny wzrost wyniku na działalności podstawowej. Współczynniki kapitałowe ponownie znacząco się poprawiły w raportowanym okresie. Bank Millennium i Grupa Banku Millennium obecnie posiadają znaczną nadwyżkę kapitałową.

- Z biznesowego punktu widzenia to był dobry kwartał i dobry rok, zarówno w bankowości detalicznej jak i korporacyjnej. Depozyty klientów wzrosły w kwartale o 1%, a depozyty detaliczne o 3% kw./kw., zgodnie z trendami rynkowymi. Liczba udzielonych kredytów hipotecznych w złotych wzrosła o 32% kw./kw. do prawie 1,7 mld zł, podczas gdy portfel detaliczny netto kredytów niehipotecznych wzrósł o 3% kw./kw., dzięki wysokiemu poziomowi sprzedaży kredytów gotówkowych (1,5 mld zł). W tym okresie osiągnęliśmy trzy ważne kamienie milowe: po pierwsze, liczba aktywnych klientów detalicznych przekroczyła 3 miliony i udział klientów aktywnych cyfrowo stanowi 90%; po drugie, nasza nowa aplikacja korporacyjna utrzymała wysokie tempo rozwoju i została poszerzona o platformę transakcyjną, której użytkownicy mogą samodzielnie zawierać transakcje na rynku walutowym, oraz o powiadomienia push o autoryzacjach przelewów; po trzecie, rozwijaliśmy się w mikrobiznesie. Wszystko to osiągnęliśmy nieustannie dbając o jakość obsługi i pozytywne doświadczenia klientów, za co zostaliśmy wyróżnieni ważnymi nagrodami – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Banku Millennium.

Trzycyfrowy zysk netto w raportowanym kwartale osiągnięty został pomimo ciągle wysokich kosztów walutowych kredytów hipotecznych. W czwartym kwartale osiągnęły one poziom 778 mln zł po podatku, podczas gdy w całym 2023 roku 3 338 mln zł (+41% r/r). Zysk netto kwartału skorygowany o ww. koszty, niewielkie zdarzenia niepowtarzalne i po uwzględnieniu hipotetycznego podatku od aktywów („podatek bankowy”) (100 mln zł) wyniósłby 756 mln zł. Skorygowany wynik 2023 roku wyniósł 2 993 mln zł (+ 34% r/r), istotnie powyżej 2 mld zł zysku netto z wyłączeniem kosztów walutowych kredytów hipotecznych, pierwotnie planowanego na rok 2024.

W czwartym kwartale 2023 roku liczba aktywnych klientów przekroczyła poziom 3 mln, cel pierwotnie założony na koniec roku 2024. Przekłada się to na wzrost liczby klientów o 300 tys. lub o 11% od końca roku 2021 (w samym roku 2023 wzrost o 116 tys.). Ponadto, udział aktywnych użytkowników kanałów cyfrowych przekroczył 90% (84% na koniec roku 2021), przed planowanym terminem.

Liczba polubownych ugód zawartych z posiadaczami walutowych kredytów hipotecznych powróciła powyżej poziomu 1 tys. kwartalnie. Liczba ugód zawartych do tej pory wyniosła 21,4 tys. (w 2023r.: 3,7 tys.), co odpowiada 35% liczby umów kredytowych aktywnych w momencie pełnego uruchomienia procesu ugód. Dodatkowo, liczba polubownych ugód zawartych w sądzie dalej rosła w stabilnym tempie. W samym czwartym kwartale 2023 roku, 185 takich ugód zostało zawartych (17% wszystkich) podczas gdy w 2023 r. takich ugód zawarto 529 (14%).

Współczynniki kapitałowe ponownie znacząco się poprawiły w raportowanym okresie – współczynnik kapitałowy T1 Grupy wzrósł do 14,7% z poziomu 13,5% na koniec września 2023 r. (Bank solo: odpowiednio 15,4% z poziomu 14,1%) dzięki połączeniu transakcji sekurytyzacyjnej (portfel detalicznych kredytów niehipotecznych) z poprawą wyceny portfela obligacji. Na koniec roku 2023, współczynnik kapitałowy T1 Grupy był 489 p.b. powyżej wymaganego minimalnego poziomu. Poprawa tego wskaźnika o 345 p.b. (31%) w ciągu roku 2023 poprzez organiczne generowanie kapitału była znacząca i prawdopodobnie bez precedensu na polskim rynku.

Podsumowując ubiegły rok Joao Bras jorge powiedział: Rok 2023 był udanym rokiem w realizacji naszej strategii 2022-2024 „Inspirowani ludźmi”. Niektóre z wyznaczonych celów osiągnęliśmy wcześniej, np. w 2023 roku przekroczyliśmy liczbę 3 miliony aktywnych klientów, co planowaliśmy osiągnąć na koniec 2024 roku; wypełniliśmy także kolejne zadanie strategiczne - 90% naszych klientów korzysta z kanałów cyfrowych. Teraz jesteśmy na ostatnim etapie realizacji strategii, skupiamy się na osiągnięciu pozostałych celów i jednocześnie rozpoczynamy prace z naszymi zespołami nad zdefiniowaniem strategii na lata 2025-2027, która w drugiej połowie bieżącego roku zostanie zaprezentowana opinii publicznej.

Wyniki Grupy dostępne są również pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie