Informacje prasowe


21.05.2015

WZA Banku Millennium zatwierdziło sprawozdania za rok 2014

(Warszawa 21.05.2015 roku) W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zgromadzenie Banku Millennium.

Akcjonariusze reprezentujący 74,4% kapitału Banku, po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w minionym roku obrotowym przedstawionej przez Pana Joao Bras Jorge, Prezesa Zarządu Banku, rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r. obejmujące wyniki z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2014 i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2014.
Akcjonariusze udzielili członkom Zarządu Banku oraz członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

W nawiązaniu do zalecenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku i opinią Rady Nadzorczej, akcjonariusze zdecydowali, iż cały zysk netto Banku za rok 2014 wynoszący 619,5 mln zł zostaje przeznaczony na kapitał rezerwowy. Dzięki tej decyzji współczynnik wypłacalności Grupy Banku Millennium wzrośnie do 15,5%, a współczynnik kapitału podstawowego Grupy (Core Tier 1) do 14,9%.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło, że Rada Nadzorcza Banku, nowej trzyletniej kadencji (2015-2017) składać się będzie z 12 członków i wybrało w jej skład: Pana Nuno Manuela da Silva Amado, Panią Juliannę Boniuk-Gorzelańczyk, Pana Miguela de Campos Pereira de Braganca, Panią Agnieszkę Hryniewicz-Bieniek, Panią Annę Jakubowski, Pana Grzegorza Jędrysa, Pana Davida H. Klingensmitha, Pana Bogusława Kotta, Pana Andrzeja Koźmińskiego, Pana Miguela Maya Dias Pinheiro, Pana Dariusza Rosatiego, Pana Rui Manuela da Silva Teixeira.

Akcjonariusze dokonali też zmian w Statucie Banku, zmian w regulaminie WZA oraz podjęli uchwałę w sprawie uchwalonych przez KNF „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz uchwałę w sprawie „Polityki wynagradzania członków RN Banku Millennium”.

Z pełną treścią uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium można zapoznać się na stronie internetowej Banku.

W trakcie tego swego pierwszego posiedzenia w dniu 21 maja 2015 roku Rada Nadzorcza Banku Millennium ukonstytuowała się powołując Pan Bogusława Kotta na Przewodniczącego RN, Pana Nuno Mauela da Silva Amado na Wiceprzewodniczącego RN i Pana Dariusza Rosatiego na Wiceprzewodniczącego i Sekretarza RN.

Rada Nadzorcza Banku zdecydowała, że Zarząd Banku Millennium w nowej kadencji będzie liczył 6 osób i powołała w jego skład: Pana Joao Bras Jorge na funkcję Prezesa Zarządu, Pana Fernando Bicho na funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz na Członków Zarządu Panią Marię Jose Campos, Pana Wojciech Haase, Pana Andrzeja Glińskiego i Pana Michała Gajewskiego.