Informacje prasowe


06.08.2001

Współpraca z PZU SA i PZU Życie SA

BIG Bank GDAŃSKI S.A. oraz PZU S.A. i PZU Życie S.A. rozpoczęły współpracę w zakresie ochrony ubezpieczeniowej posiadaczy rachunków w BIG Banku GDAŃSKIM S.A.

Współpraca BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. i Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. wynika z podpisanych 2 sierpnia br. trzyletnich umów dotyczących współpracy w zakresie objęcia ochroną ubezpieczeniową klientów Banku.
Umowy stanowią początek realizacji zapowiedzianych w Umowie Prywatyzacyjnej PZU S.A. planów współpracy pomiędzy BIG Bankiem GDAŃSKIM S.A. a PZU S.A. i PZU Życie S.A., w zakresie rozszerzenia oferty tych firm o wzajemną sprzedaż usług i produktów finansowych (bancassurance). Są one też istotnym elementem realizacji nowej strategii BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. opartej o nową segmentację rynku i zakładającej oferowanie swoim klientom uniwersalnych usług finansowych w oparciu o wyspecjalizowane, nowoczesne kanały dystrybucji.
BIG Bank GDAŃSKI S.A. oraz PZU S.A. i PZU Życie S.A. zakładają możliwość rozszerzenia współpracy w ramach usług bancassurance o nowe produkty i usługi bankowe i ubezpieczeniowe. Strony prowadzą i zamierzają rozszerzać współpracę w zakresie ubezpieczenia produktów kartowych.
Umowy pomiędzy BIG Bankiem GDAŃSKIM S.A. a PZU S.A. i PZU Życie S.A. określają zasady ochrony ubezpieczeniowej w następujących produktach dostępnych Klientom Banku:

  • "MillePodróż" - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży i od utraty bagażu. Zakres ubezpieczenia obejmuje - śmierć w wyniku wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem, koszty protezowania, koszty przeszkolenia zawodowego, koszty leczenia, całkowitą lub częściową niemożność wykorzystania imprezy turystycznej spowodowaną wypadkiem oraz utratę, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu.
  • "MilleWypłata" - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków z ratalną wypłatą świadczenia. Część sumy ubezpieczenia wypłacana jest natychmiast po zdarzeniu losowym, natomiast reszta wypłacana jest w wybranej przez Klienta wysokości, co miesiąc przez kolejne 5 lat. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć w wyniku wypadku oraz spowodowany wypadkiem większy niż 50% trwały uszczerbek na zdrowiu.
  • "MilleDom" - pakiet ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniem kredytowanej przez BIG Bank GDAŃSKI nieruchomości. W skład pakietu wchodzi:
  • ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych dla kredytobiorców kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w Banku. Ubezpieczenie jest obowiązkowym ubezpieczeniem ochronnym zawieranym na czas spłaty kredytu i ma na celu zabezpieczenie spłaty kredytu. Suma ubezpieczenia jest określona wartością ubezpieczonego budynku wskazaną przez rzeczoznawcę. Składka płacona jest w ratach miesięcznych. Wypłata świadczenia następuje jednorazowo, w terminie około 30 dni od wystąpienia szkody.
  • zbiorowe ubezpieczenie mieszkań dla kredytobiorców kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w Banku. Ubezpieczenie jest dobrowolnym ubezpieczeniem ochronnym zawieranym na czas spłaty kredytu i zabezpiecza przed następującymi zdarzeniami: kradzież z włamaniem i rabunkiem, katastrofalne zjawiska przyrodnicze, zaginięcie ubezpieczonych przedmiotów w czasie zdarzenia losowego, OC za szkody powstałe na terenie posesji. Określana przez PZU S.A. w porozumieniu z Bankiem suma ubezpieczenia jest stała. Składka płacona jest w ratach miesięcznych.
  • ubezpieczenie na życie kredytobiorców, jest obowiązkowym ubezpieczeniem na życie zabezpieczającym dodatkowo spłatę kredytu. Z tytułu ubezpieczenia wypłacane jest świadczenie w przypadku śmierci lub niezdolności do pracy ubezpieczonego kredytobiorcy. Wysokość składki uzależniona jest od wysokości kredytu, wieku ubezpieczonego i wyników oceny ryzyka. Umowa ubezpieczeniowa zawierana jest na czas trwania umowy kredytu.
  • "Mille Pogodna Jesień" - ubezpieczenie emerytalne stanowiące dogodną formę zabezpieczenia rodziny na wypadek śmierci ubezpieczonego lub stanowiące dodatkową formę emerytury. Wypłata świadczeń w następstwie śmierci ubezpieczonego obejmuje wypłatę sumy ubezpieczenia, którą stanowi: wartość rachunku udziałów oraz dodatkowa kwota w wysokości 10% wartości rachunku udziałów (z tym, że kwota nie może przekroczyć 10.000 zł). W przypadku emerytury, Klientowi wypłacana jest wartość rachunku udziałów. Istnieje możliwość wcześniejszego uzyskania środków z ubezpieczenia poprzez dokonanie wykupu.
  • "Biznes Manager" - grupowe ubezpieczenie na życie o charakterze ochronnym. Jest ubezpieczeniem na wypadek śmierci lub trwałej niezdolności do pracy, przeznaczonym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także innych przez nich wskazanych osób. Ma na celu dodatkowe zabezpieczenie właściciela firmy oraz jego pracowników. Umowa ubezpieczeniowa zawierana jest na rok i jest przedłużana na kolejne okresy roczne.
  • "Ubezpieczenie Biznes" - majątkowe ubezpieczenie małych podmiotów gospodarczych. Jest kompleksowym ubezpieczeniem przeznaczonym dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, których roczny obrót nie przekracza 10 mln złotych. Składkę roczną za ubezpieczenie oblicza się od sumy ubezpieczenia określonej dla poszczególnych grup mienia przy zastosowaniu określonych stawek taryfowych.

Produkty ubezpieczeniowe są dostępne dla wszystkich posiadaczy rachunków prowadzonych w BIG Banku GDAŃSKIM. Klienci od 6 sierpnia mogą dokonać wszystkich formalności związanych z ubezpieczeniem w wybranych oddziałach BIG Banku GDAŃSKIEGO oraz w placówkach Millennium, a do końca bieżącego roku w całej sieci BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.